Pressto.

Neofilolog

Interakcja w ujęciach teoretycznych – wieloaspektowy charakter zjawiska

Magdalena Aleksandrzak

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/n.2017.49.2.01

Abstrakt


The paper concentrates on the notion of interaction with regard to selected theoretical orientations and perspectives. First, the definitions of the three frequently overlapping terms – communication, discourse and interaction – are discussed with particular attention given to their mutual relationships within presented interpretations. Next, the status of interaction in some psychological, sociological and pedagogical orientations is briefly illustrated and a closer look is taken at interaction within cognitive, sociocultural and interactionist approaches to foreign language teaching and learning. The following part of the article focuses on types of interaction in the foreign language classroom. Finally, the selected interpretations of the construct of interactional competence are presented and analysed.


Słowa kluczowe


interakcja; komunikacja; dyskurs; kompetencja interakcyjna

Pełny tekst:

Bibliografia


Bygate, M. 2009. „Teaching and testing speaking”. (w) The Handbook of Language Teaching. (red. M. H. Long i C. J. Doughty). Oxford: Wiley-Blackwell, str. 412-440.

Candlin, C. 1997. „General Editor’s Preface”. (w) The Construction of Professional Discourse. (red. B. L. Gunnarsson, P. Linell i B. Nordberg). London: Longman.

Dakowska, M. 2005. Teaching English as a Foreign Language. A Guide for Professionals. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dakowska, M. 2015. O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

DeKeyser, R. M. 2007a. „Skill acquisition theory”. (w) Theories in Second Language Acquisition: an Introduction. (red. B. VanPatten i J. Williams). Mahwah: Erlbaum, str. 97-113.

DeKeyser, R. M. 2007b. „Conclusion: the future of practice”. (w) Practice in a Second Language: Perspectives from Applied Linguistics and Cognitive Psychology. (red. R. M. DeKeyser). Cambridge: Cambridge University Press, str. 287-304.

DeKeyser, R. M. 2007c. „Glossary”. (w) Practice in a Second Language: Perspectives from Applied Linguistics and Cognitive Psychology. (red. R. M. DeKeyser). Cambridge: Cambridge University Press, str. 303-311.

Flanders, N. A. 1970. Analyzing Teaching Behaviour. Reading: Addison-Wesley.

Goffman, E. 1981. Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Górecka, J., Nowicka, A., Wilczyńska, W. i B. Wojciechowska. 2002. „Specyfika języka mówionego jako przedmiotu doskonalenia na poziomie zaawansowanym: wymiar społeczny, komunikacyjny i indywidualny”. (w) Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. (red. W. Wilczyńska). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, str. 29-49.

Gremmo, M. J., Holec, H. i Ph. Riley. 1991. „Interactional structure: the role of the role”. (w) Discourse and Learning. (red. Ph. Riley). Harlow: Pearson Education Limited, str. 35-46.

Habermans, J. 1999. Teoria działania komunikacyjnego. Tom 1. Racjonalność działania a racjonalność społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hall, J. K. 1999. „A prosaics of interaction: the development of interactional competence in another language”. (w) Culture in Second Language Teaching and Learning. (red. E. Hinkel). New York: Cambridge University Press, str. 137-151.

Hałas, E. 2006. Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Homans, G. C. 1967. The Nature of Social Science. New York: Harcourt, Brace & World.

Johnson, K. 1996. Language Teaching and Skill Learning. Oxford: Blackwell.

Karpińska, A. (red.). 2002. Kreatorzy edukacyjnego dialogu. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Kramsch, C. 1986. „From language proficiency to interactional competence”. The Modern Language Journal, 70 (4): 366-372.

Krashen, S. 1982. Principles and Practice in Second Language Acquisition.Oxford: Pergamon.

Krasuska-Betiuk, M. 2015. „Interakcje w klasie szkolnej z perspektywy społecznych reprezentacji i oczekiwań interpersonalnych”. Studia z Teorii Wychowania. Tom VI, 3: 49-77.

Lantolf, J. P. 2000. „Second language learning as a mediated process”. Language Teaching, 33: 79-96.

Lantolf, J. P. 2006. „Sociocultural theory and L2: state of the art”. Studies in Second Language Acquisition, 28: 67-109.

Long, M. H. 1983. „Native speaker / non-native speaker conversation and the negotiation of comprehensible input”. Applied Linguistics, 4: 126-141.

Long, M. H. 1996. „The role of the linguistic environment in second language acquisition”. (w) Handbook of Second Language Acquisition. (red. W. Ritchie i T. Bhatia). New York: Academic Press, str. 413-468.

Mead, G. H. 1975. Umysł, osobowość i społeczeństwo.Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Mika, S. 1998. Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”.

Mitchell, R. i F. Myles. 2004. Second Language Learning Theories. London: Hodder Arnold.

Pawlak, M. 2010. „Uczenie się, nauczanie i testowanie sprawności mówienia – zarys problematyki”. (w) Mówienie w języku obcym – sukcesy i porażki uczenia się i nauczania. (red. M. Pawlak i E. Waniek – Klimczak). Poznań – Kalisz – Konin: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, str. 5-20.

Prokop, I. 2002. „Typologia interakcji dydaktycznych”. (w) Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. (red. W. Wilczyńska). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, str. 159-173.

Richards, J. C. i C. Lockhart. 1994. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge: Cambridge University Press.

Skehan, P. 1998. A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press.

Szczurek-Boruta, A. 1996. „Obraz interakcji między nauczycielem a uczniem w procesie edukacji”. (w) Nauczyciel – uczeń. Między przemoca a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji. (red. M. Dudzikowa). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, str. 119-132.

van Dijk, T. 2001. Dyskurs jako struktura i proces.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

van Lier, L. 1988. The Classroom and the Language Learner: Ethnography and Second Language Classroom Research. London: Longman.

van Lier, L. 1996. Interaction in the language curriculum: awareness, autonomy and authenticity. London: Longman.

VanPatten, B. 2002. „Processing instruction: an update”. Language Learning, 52: 755-803.

Vygotsky, L. 1978. Mind in the society: the development of higher psychological processes. Cambridge: Harvard University Press.

Wilczyńska, W. 2002. „Słowniczek najważniejszych pojęć dotyczących autonomizacji”. (w) Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. (red. W. Wilczyńska). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, str. 317-335.

Wojtkiewicz, D. 2016. Interakcje uczniów i nauczycieli. Kontekst – rodzaje – implikacje praktyczne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Wygotski, L. S. 1989. Myślenie i mowa.Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Young, R. 2008. Language and Interaction. An Advanced Resource Book. London: Routledge.

Young, R. 2011. „Interactional competence in language learning, teaching and testing”. (w) Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Volume II. (red. E. Hinkel). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, str. 426-443.

Ziółkowski, M. 1999. „Interakcje”. (w) Encyklopedia socjologii. (red. Z. Olszański i H. Domański). Warszawa: Oficyna Naukowa, str. 349-350.

Zych, B. M. 2003. „Interakcja”. (w) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 2. (red. T. Pilch). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, str. 412-414.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 27 PDF - 32

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Copyright (c) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.