Brytyjscy Polacy – polscy Brytyjczycy: osiągnięcia młodego pokolenia emigracyjnego w zakresie języka ojczystego na podstawie analizy egzaminu General Certificate of Secondary Education (Polish)

Main Article Content

Marcin Łączek

Abstrakt

The article concentrates on achievements of the younger generation of emigrants in the mother tongue based on an analysis of General Certificate of Secondary Education (Polish). At its beginning, the author lays out some of the issues concerned with bilingual glottodidactics and Polish education abroad (the latter is presented in an exolingual context; here: based on England). In the further course, a reference is made to English educational system with a particular stress put on Key Stage 4 examinations, that is General Certificate of Secondary Education (here: in Polish). The data gathered come from one of the AQA centres in which the author of the present text worked.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. A student’s guide to the AQA GSCE Polish specification. Version 1.2. 2003 onwards. 2006. Manchester. „AQA. Realising potential”. 2017. URL: http://www.aqa.org.uk/ [12.07.2017].
 2. Bhatia, T. K. i W. C. Ritchie (red.). 2004. The handbook of bilingualism. Oxford: Blackwell Publishing.
 3. Bialystok, E. 2001. Bilingualism in development. Language, literacy, and cognition. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Bloomfield, L. 1973. Language. London: George Allen & Unwin Ltd.
 5. Boski, P. 2009. Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Brinton, D. M., Snow, M. A. i M. B. Wesche. 1989. Content-based second language instruction. Boston: Heinle and Heinle Publishers.
 7. Cieszyńska, J. 2006. Dwujęzyczność, dwukulturowość — przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 8. Denison, N. 1984. „Spracherwerb in mehrsprachiger Umgebung“. (w:) E. Oksaar (red.), Spracherwerb–Sprachkontakt–Sprachkonflikt. Berlin: Walter de Gruyter.
 9. Döpke, S. 1992. One parent one language. An interactional approach. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 10. Education and Inspections Act. 2006. legislation.gov.uk. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents [14.11.2016].
 11. Education system in the UK. 2012. gov.uk. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/219167/v01-2012ukes.pdf [2.07.2017].
 12. Ethnic minorities ‘more likely to go to university’ than white working-class British children. 2015. The Telegraph. URL: http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/11987142/Ethnic-minorities-more-likely-to-go-to-university-than-white working-class-British-children.html [1.03.2016].
 13. General Certificate of Secondary Education. Polish. Teachers’ guide. 2004. Manchester.
 14. General Certificate of Secondary Education Polish 3686. Report on the examination. 2007 examination – June series 2007. Manchester.
 15. General Certificate of Secondary Education. Polish 3686. 2009. Specification. 2007. Manchester.
 16. GCSE Specification Polish. Full course – for exams June 2014 onwards and certification June 2014 onwards. Short course – for exams June 2014 onwards and certification June 2014 onwards. Short course. 2012. Manchester.
 17. Gębal, P. E. 2008. „W stronę podstaw dydaktyki języka polskiego jako obcego. Próba bilansu polonistycznej myśli glottodydaktycznej”. (w) W. T. Miodunka i A. Seretny (red.). W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 79-88.
 18. Grosjean, F. 1982. Life with two languages. An introduction to bilingualism. Cambridge: Harvard University Press.
 19. Grucza, F. 1981. „Glottodydaktyczne implikacje bilingwizmu”. (w) F. Grucza (red.). Bilingwizm a glottodydaktyka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, str. 9-35.
 20. Grucza, F. 2013. Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągnięcia. Warszawa: Studia@ Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 21. Grucza, S. 2013a. Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa: Studi@ Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Grucza, S. 2013b. Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa: Studi@ Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 23. Haman, E., Wodniecka, Z., Marecka, M., Szewczyk, J., Białecka-Pikul, M., Otwinowska, A., Mieszkowska, K., Łuniewska, M., Kołak-Miękisz, A., Kacprzak, A., Banasik, N. i M. Foryś-Nogala. 2017. How Does L1 and L2 Exposure Impact L1 Performance in Bilingual Children? Evidence from Polish-English Migrants to the United Kingdom. Frontiers in Psychology 8. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01444/full [23.10.2017].
 24. Kurcz, I. 2007. Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 25. Lam, A. 2006. „Bilingualism”. (w) R. Carter i D. Nunan (red.). The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages. Cambridge: Cambridge University Press, str. 93-99.
 26. Laskowski, R. 2009. Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu. Kraków: Universitas.
 27. Lipińska, E. 2013. Polskość w Australii. O dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 28. Lipińska, E. i A. Seretny. 2006. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas.
 29. Lipińska, E. i A. Seretny. 2012. Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie chicagowskiej diaspory polonijnej. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 30. Łączek, M. 2006. Angielskie zadziwienia. Głos Nauczycielski 49: 13.
 31. Łączek, M. 2015a. „Szkolnictwo polonijne w kontekście egzolingwalnym (na przykładzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). Od «polskiej szkoły parafialnej» po «Polish abroad Saturday school»”. Odczyt na konferencji „Nauczanie języków obcych – nowe czasy, stare problemy” (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 13-14 listopada 2015 roku).
 32. Łączek, M. 2015b. „Kształcenie andragogiczne a walka z bezrobociem (na przykładzie polskiej mniejszości etnicznej zamieszkującej londyńską gminę Ealing”. Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2015. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, vol. 6: 1251-1262.
 33. Łączek, M. 2016a. „Glottodydaktyka dwujęzyczna: przegląd polskiej i angielskiej terminologii”. Lingwistyka Stosowana 19: 4/2016: 77-89.
 34. Łączek, M. 2016b. „Akulturacja polskich (e/i)migrantów: «zjednoczeni w różnorodności»?”. Odczyt na II Międzynarodowej Konferencji Online „Nowy wymiar filologii – języki, literatura, językoznawstwo, kultura” (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
 35. Płocku, Płock, 18-24 kwietnia 2016 roku).
 36. Łączek, M. 2017a. „Glottodydaktyka dwujęzyczna: przegląd stanu badań”. Odczyt na Interdyscyplinarnej Konferencji Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 23-24 marca 2017 roku).
 37. Łączek, M. 2017b. „Funkcja facylitacyjna angielskiej polityki oświatowej w zakresie kształcenia mniejszości etnicznych (przypadek inspektoratu oświaty w Milton Keynes)”.
 38. Odczyt na 26. Konferencji PTLS. Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 7-8 kwietnia 2017 roku).
 39. Łączek, M. (w druku). O językach mniejszościowych (ze szczególnym uwzględnieniem walijskiego.
 40. Marecka, M., Wrembel, M., Zembrzuski, D. i A. Otwinowska-Kasztelanic. 2015. „Do early bilinguals speak differently than their monolingual peers? Predictors of phonological performance of Polish-English bilingual children”. (w) E. Babatsouli i D. Ingram (red.). Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech, str. 207-213.
 41. Marsh, D. 1994. Bilingual education & content and language integrated learning. Paris: University of Sorbonne.
 42. Marsh, D., Maljers, A. i A. K., Hartiala, (red.). 2001. Profiling European CLIL Classrooms: Languages Open Doors. Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 43. Miodunka, W. T. 2009. „Lingwistyka stosowana a nauczanie języka polskiego jako obcego”. Lingwistyka Stosowana 1: 61-80.
 44. Nocoń, J. 2012. „Problemy i dylematy współczesnej lingwodydaktyki języka polskiego”. Lingwistyka Stosowana 5: 49-64.
 45. Olpińska-Szkiełko, M. 2013a. Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań glottodydaktycznych. Warszawa: Studi@ Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 46. Olpińska-Szkiełko, M. 2013b. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. Warszawa: Studi@ Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 47. Peal, E. i W. E. Lambert. 1962. „The relation of bilingualism to intelligence”. Psychological Monographs: General and Applied 76 (27): 1-23.
 48. Peal, E. i W. E. Lambert. 2007. „Związek dwujęzyczności z inteligencją”. (w) I. Kurcz (red.). Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, str. 230-268.
 49. Rabiej, A. 2008. „Postawy i preferencje językowe młodszych uczniów szkół polonijnych”. (w) W. T. Miodunka i A. Seretny (red.). W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 481-490.
 50. Sękowska, E. 2010. Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 51. Skutnabb-Kangas, T. 1987. Bilingualismus or Not. The Education of Minorities. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.
 52. Study on educational support for newly arrived migrant children. Final report. 2013.
 53. Sirius network. URL: www.migrationeducation.org [4.09.2016].
 54. Swain, M. 1978. „Home-school language switching”. (w) J. C. Richards (red.). Understanding second and foreign language learning. Issues and approaches. Rowley, MA: Pearson Education Ltd.