PRZEKONANIA HAMULCEM INNOWACYJNEGO MYŚLENIA

Main Article Content

Maciej Smuk

Abstrakt

Beliefs reflect the way we think about different issues, attitudes and behaviours. Many of them are wrong, or – at best – simplified. Beliefs also relate to the didactics of foreign languages. This paper discusses the qualities, sources and consequences of these beliefs and presents the results of research conducted on a group of 434 students regarding beliefs among other individual variables and the process of learning a foreign language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Brodniak W.A. (2010), Podstawy socjologiczne współczesnej psychiatrii (w) Rybakowski J., Pużyński S., Wciórka J. (red.), Psychiatria, t. 1: Podstawy psychiatrii. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, s. 276-293.
 2. Byram M., Barrett M., Ipgrave J., Jackson R., Méndez Garcia M.C. (2009), Autobiography of intercultural encounters. Strasbourg: Council of Europe.
 3. Byram M., Barrett M., Ipgrave J., Jackson R., Méndez Garcia M.C. (2011), Autobiografia spotkań międzykulturowych. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 4. Chlewiński Z. (1992), Stereotypy: struktura, funkcja, geneza. Analiza interdyscyplinarna (w) Chlewiński Z., Kurcz I. (red.), Stereotypy i uprzedzenia. „Kolokwia Psychologiczne. Pismo Komitetu Nauk Psychologicznych PAN”, t. 1. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, s. 7-28.
 5. Dörnyei Z. (2005), The Psychology of the Language Learner. Individual Differences in Second Language Acquisition. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
 6. Drosio-Czaplińska J. (2015), Myśli przyczynowo-spiskowe (w) „Ja, My, Oni. Poradnik psychologiczny «Polityki»”, t. 18: Mechanika władzy. Psychologia i polityka, s. 110-111.
 7. Horwitz E.K. (1988), The beliefs about language learning of beginning university foreign language students (w) „The Modern Language Journal”, nr 72(3), s. 283-294.
 8. Legat M. (b.d.), Przekonania – skąd pochodzą i w jaki sposób nas kształtują. Online: http://www.szkolenia-lps.pl/news/9/61/Przekonania---skad-pochodza-i-w-jaki-sposob-nas-ksztaltuja [DW: 23.09.2017].
 9. Lemańska-Lewandowska E. (2013), Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej. Przekonania – strategie – kierunki zmian. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 10. Lesiak-Bielawska E.D. (2013), Różnice indywidualne w procesie akwizycji języka. Psychologiczne uwarunkowania dydaktyki języków obcych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 11. Lippmann W. (1922), Public Opinion. New York: Harcourt, Brace and Co.
 12. Michońska-Stadnik A. (2013), Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 13. Pawlak M., Bartczak E., Lis Z., Marciniak I. (2006), Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 14. Pervin L.A. (2005), Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 15. Smuk M. (2016), Od cech osobowości do kompetencji savoir-être – rozwijanie samoświadomości w nauce języków obcych. Lublin – Warszawa: Wydawnictwo Werset – Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. Sokołowska K., Sylburski M. (2016), Przekonania – stereotypy – nawyki. Ich wpływ na nasze życie. Warszawa: Difin.
 17. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2010), Psychologia. Kluczowe koncepcje. T. 4: Psychologia osobowości.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.