Pressto.

Neofilolog

INTUICJA W UCZENIU SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH

Wioletta Piegzik

DOI: https://doi.org/10.14746/n.2018.50.1.9

Abstrakt


The aim of this article is to present what the intuition is that occurs during communicative practice and gives us the immediate answer to different doubts and the immediate understanding of language structures without conscious reasoning and loading of the cognitive system. In the first part, we analyze different concepts of language intuition presented in lingusitic and foreign language acquisition. In the second part, a comparative analysis of automatic, controlled and intuitive processes is provided. We show that the distinction between operations that are automatic and those that are under control is a simplification and reduces the issue of foreign language acquisition. In the same part, we also argue for the use of intuition and suggest some indications favorable to implementation of this mental disposition.


Słowa kluczowe


intuicja językowa; dyspozycja mentalna; zachowania automatyczne vs zachowania kontrolowane; zachowania intuicyjne; biegłość w języku

Pełny tekst:

Bibliografia


Bajrić S. (2005), Question d’intuition (w) „Langue française. La langue française au prisme de la psychomécanique du langage. Héritages, hypothèse et controverses”, nr 147, s. 7-18. Online: http://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_2005_num_147_1_6860 [DW 30.10.2017].

Blachowska-Szmigiel M. (2008), Schematy umysłowe a rozwijanie twórczych wypowiedzi opisowo-narracyjnych na zajęciach z języka obcego (w) Jodłowiec M. (red.), Nowe perspektywy nauczania języków obcych. Seria „Język a komunikacja” 20. Kraków: Tertium, s. 17-24.

Cuq J.-P. (red.) (2003), Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: Cle International.

Dakowska M. (2001), Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Europejski system opisu kształcenia językowego: nauczanie, uczenie się, ocenianie (2003). Warszawa: Wydawnictwa CODN.

Degalowitz N.S., Favreau M. (1983), Automatic and controlled processes in the firsthand second-language reading affluent bilinguals (w) „Memory & Cognition”, nr 11(6), s. 565-574.

Kahneman D. (2011),Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum. P. Szymczak, Poznań: Media Rodzina.

Lewandowska-Tomaszczyk B. (2010), Introspekcja i intuicja w uczeniu się kategorii językowych (w) Nijakowska J. (red.), Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym. Kraków: Tertium, s. 41-74.

Levelt W.J.M. (1978), Skill theory and language teaching (w) „Studies in Second Language Acquisition”, nr 1, s. 53-68.

Łukaszewski W. (2017), Umysł (w) „Charaktery”, nr 6, s. 3.

Maruszewski T. (2001), Psychologia poznania. Sposoby poznania i rozumienia siebie i świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

McLeod B., Laughlin B. (1986), Restructuring or automaticity? (w) „Language Learning”, nr 36, s. 109-123.

Motycka A. (2005), Rozum i intuicja w nauce. Zbiór rozpraw i szkiców filozoficznych. Warszawa: Eneteia.

Nęcka E. (2001), Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Niżegorodcew A. (2007), Uwaga w procesie nauki języka obcego (w) Majer J., Nijakowska J. (red.), Język – poznanie – zachowanie. Studia nad psycholingwistycznymi aspektami przyswajania języka. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, s. 52-67.

Nosal Cz. (2007), Psychologia poznania naukowego-umysły i problemy (w) „Nauka”, nr 2, s. 57-76.

Nosal Cz. (2008), Inteligencja i intuicja. Komplementarność w strukturze zdolności umysłowych (w) Brzeziński J., Cierpiałkowska L. (red.), Zdrowie i choroba: problemy teorii, diagnozy i praktyki. Sopot, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 439-455.

Polański K. (red.) (2003), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Ossolineum.

Shiffrin R.M., Schneider W. (1977), Controlled and automatic human information processing: II Perceptaual learning, automatic attending, and a general theory (w) „Psychology Review”, nr 84, s. 127-190.

Sharwood-Smidt M. (1991), Speaking to Many Minds: On the Relevance of Different Types of Language Information for the L2 Learner (w) „Second Language Research”, nr 7, s. 118-132.

Stróżewski W. (1994), Istnienie i sens. Kraków: Znak.

Wilczyńska W. (2014), Myślenie automatyczne a myślenie refleksyjne, czyli o podejmowaniu

decyzji językowych w J2 (w) Baran- Łucarz M. (red.), Refleksja w uczeniu się języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 173-190.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 149 PDF - 84

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Neofilolog

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Neofilolog - Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

ISSN (Print): 1429-2173 

ISSN (Online): 2545-3971