E-LEARNING W KSZTAŁCENIU KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH NA POZIOMIE UNIWERSYTECKIM – W STRONĘ KODEKSU DOBREJ PRAKTYKI

Main Article Content

Ewa Półtorak
Jarosław Krajka

Abstrakt

The purpose of the present paper is to describe selected self-study learning environments focused on target language culture for university students. After reviewing introductory concepts of intercultural competence, the results of the external audit of a corpus of e-learning courses will be presented. Conclusions reached may pave the way for future development of interactive materials for intercultural instruction.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Banach, B. 2003. „Tendencje interkulturowe we współczesnej glottodydaktyce”. Języki Obce w Szkole, 3: 3-17.
 2. Bandura, E. 2007. Nauczyciel jako mediator kulturowy. Kraków: Tertium.
 3. Byram, M. i M. T. Planet. 1999. Social Identity and European Dimension. Intercultural Competence through Foreign Language Learning. Strasbourg: Council of Eu-rope.
 4. Byram, M. 1997. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.
 5. Byram, M. 2008. From Foreign Language Education to Education for Intercultural Citizenship. Clevedon – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters.
 6. Chłopek, Z. 2009. „Nauczanie kultury na lekcjach języka obcego w Polsce: Wyniki badań kwestionariuszowych”. Języki Obce w Szkole, 1: 61-68.
 7. Czarkowski, J. J. 2012. E-learning dla dorosłych. Warszawa: Difin.
 8. Dodge, B. 1995. Some thoughts about WebQuests. [online: http://webquest.sdsu.edu/ about_webquests.html; DW 12.12.2015].
 9. Dodge, B. 2002. WebQuest taskonomy: A taxonomy of tasks. [online: http://webquest. sdsu.edu/taskonomy.html; DW 10.07.2014].
 10. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. 2003. Warszawa: Wydawnictwa CODN.
 11. Fisher, T. 2002. Theory into Practice: WebQuests in Geography. Sheffield: Geographical Association.
 12. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Erasmus w liczbach. [online: http://www.erasmus. org.pl/odnosniki-podstawowe/statystyki; DW 12.12.2015].
 13. Godwin-Jones, B. 2004. „Language in action: From WebQuests to Virtual Realities”. Language Learning & Technology, 8(3): 9-14.
 14. Harmer, J. 1998. How to Teach English: An Introduction to the Practice of English Lan-guage Teaching. Harlow: Longman.
 15. Johnson, L., Vidoni, K. i K. Kongrith. 2002. „WebQuests for course delivery and integra-tion training”. Society for Information Technology and Teacher Education Inter-national Conference, 1: 846-847. [online: http://dl.aace.org/10923; DW 12.12.2015].
 16. Kachru, B. 1990. The Alchemy of English: The Spread, Functions, and Models of Non-native Englishes. Urbana-Champaign: University of Illinois Press.
 17. Komisja Europejska, 2013. Erasmus+. Przewodnik po programie. [online: http://ec.europa. eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf; DW 12.12.2015].
 18. Krajka, J. 2007. „Kształtowanie procesu glottodydaktycznego z użyciem Systemów Zarządzania Nauką (Learning Management Systems)”. Przegląd Glottodydaktyczny, 23: 37-48.
 19. Krajka, J. 2008: „Ewaluacja efektów kształcenia w platformach nauczania na odległość”. (w) W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych. (red. M. Jodłowiec, A. Niżegorodcew). Kraków: Tertium, str. 91-106.
 20. Lewis, M. 1993. The Lexical Approach. Hove: Language Teaching Publications.
 21. Liu, J., i C. Edwards. 2002. „WebQuest: An innovative way of applying information resources to furnish performance tasks”. World Conference on Educational Mul-timedia, Hypermedia and Telecommunications, 1: 1146-1149. [online: http:// dl.aace.org/10297; DW 12.12.2015].
 22. Luzon Marco, M. J. 2001a. „Information collection and analysis activities: The treasure hunt”. Teaching English with Technology, 1(4). [online: http://www.tewtjournal.org/VOL% 201/ISSUE%204/VOL%201%20ISSUE%204%20COMPLETE.pdf; DW 12.12.2015].
 23. Luzon Marco, M. J. 2001b. „Information collection and analysis activities: Virtual fieldtrips (tele-fieldtrips)”. Teaching English with Technology, 1(5). [online: http:// www.tewtjournal.org/VOL%201/ISSUE%205/INTERNET%20AND%20ESP.pdf; DW 12.12.2015].
 24. Luzon Marco, M. J. 2002. „»Ask an expert« activities: An example of interpersonal exchange”. Teaching English with Technology, nr 2(1). [online: http://www.tewtjournal.org/ VOL%202/ISSUE%201/INTERNET%20FOR%20ESP.pdf; DW 12.12.2015].
 25. Mackiewicz, M. (red.). 2005. Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej szkoły Bankowej.
 26. Mackiewicz, M. (red.). 2009. Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej szkoły Bankowej.
 27. Marczak, M. i J. Krajka. 2016: „Assessing Intercultural Communicative Competence in Learning Management Systems”. (w) Integrating Technology and Culture. Strat-egies and Innovation in ELT. (red. Md. Mojibur Rahman). Chaura Rasta: Yking Books, str. 295-315.
 28. McNierney, D. 2006. „WebQuests: Instructional and design techniques”. World Confer-ence on E-Learning in Corp., Govt., Health., & Higher Ed., 1: 1907-1910. [online: http://dl.aace.org/9707; DW 12.12.2015].
 29. Mihułka, K. 2012a. Rozwój kompetencji interkulturowej w warunkach szkolnych – mity a polska rzeczywistość. Na przykładzie języka niemieckiego jako L3. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 30. Mihułka, K. 2012b. „Sposoby rozwijania kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego”. Języki Obce w Szkole, 2: 106-117.
 31. Mihułka, K. 2014. „Dylematy współczesnej glottodydaktyki: język – kultura, interlingwalizm – interkulturowość”. Języki Obce w Szkole, 3: 78-87.
 32. Milman, N. 2003. „WebQuests: A tool for developing teachers’ Web design and evalua-tion skills”. Society for Information Technology and Teacher Education Interna-tional Conference, 1: 2027-2029. [online: http://dl.aace.org/12119; DW 12.12.2015].
 33. Plebańska, M. 2011. E-learning. Tajniki edukacji na odległość. Warszawa: C. H. Beck.
 34. Scrivener, J. 1994. Learning Teaching. Oxford: Heinemann.
 35. Siek-Piskozub, T. 2012. „Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna wyzwaniem dla glottodydaktyki”. Lingwistyka Stosowana, 5: 95-108.
 36. Stempleski, S. i B. Tomalin. 1993. Cultural Awareness. Oxford: Oxford University Press.
 37. Torenc, M. 2007. Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne. Wrocław: Atut.
 38. Wilczyńska, W. 2002: „Badania interkulturowe w praktyce dydaktycznej”. (w) European Year of Languages 2001. Proceedings of the 3rd CER-FIPLV conference. (red. T. Siek-Piskozub). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Motivex, str. 127-137.
 39. Zając, J. 1997. „Od nauczania cywilizacji do refleksji interkulturowej na lekcji języka obcego”. Języki Obce w Szkole, 3: 195-199.
 40. Zając, J. 2012. „Kompetencje mediacyjne nauczyciela języków obcych w perspektywie interkulturowej”. Języki Obce w Szkole, 1: 14-21.
 41. Żydek-Bednarczuk, U. 2012. „Kompetencja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego”. Postscriptum Polonistyczne, 2(10): 19-36.
 42. Żydek-Bednarczuk, U. 2015. Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 43. Żylińska, M. 2003. „Podejście interkulturowe, czyli o konieczności zmian w nauczaniu języków obcych”. Języki Obce w Szkole, 6: 49-62.
 44. Analizowane kursy
 45. Uniwersytet Śląski:
 46. „Nie taki Erasmus straszny – kraje angielskiego obszaru językowego”, http://el.us.edu.pl/ upgow/course/view.php?id=126.
 47. „Nie taki Erasmus straszny – kraje francuskiego obszaru językowego”, http://el.us.edu.pl/ upgow/course/view.php?id=125.
 48. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej:
 49. „English for Everyday Uses”, http://lingwistyka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/course/ view.php?id=176.
 50. „Культура России”, http://lingwistyka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/course/view.php ?id=120.
 51. „Everyday English: Vocab”, http://lingwistyka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/course/ view.php?id=85.
 52. „Canada: An Introduction for Poles”, http://lingwistyka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/ course/view.php?id=150.
 53. „Key to Key Competences”, http://lingwistyka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/course/ view.php?id=119.
 54. „British English and American English Course”, http://lingwistyka.kampus.umcs.lublin.pl/ moodle/course/view.php?id=118.
 55. Uniwersytet SWPS:
 56. „Intercultural Communication”, http://new-e-learning.swps.edu.pl/course/view.php?id=1494.
 57. „Wedding Preparation Course”, http://new-e-learning.swps.edu.pl/course/view.php?id=2200.