KONCEPCJA UCZENIA SIĘ PRZEZ NAUCZANIE INNYCH (LDL) W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Main Article Content

Magdalena Białek

Abstrakt

The subject of this article is the concept of learning by teaching used forthe training of teachers of German. Foreign language teacher training iscurrently no doubt one of the most important challenges resulting fromthe educational policies of countries within the European Union. In Poland,the necessity for remedial, preventive or promotional actions withregard to the teaching of foreign languages seems to pertain first of allto the teachers of German (and their training facilities), as the justificationfor German’s presence in the Polish schools is increasingly beingquestioned. Unfortunately, there are numerous examples in schoolpractice which show that the contemporary approach to the teaching ofGerman as a foreign language continues to follow a traditional, transmissionmodel, with great perseverance and consistency.In order to change this situation, it is necessary to find some effectiveeducational solutions for foreign language teacher training. The searchshould focus on those educational tools which will enable teachers-tobeto meet their teaching goals and conduct the teaching process in linewith the current theories of language teaching. One of many such tools,which I have decided to examine more closely, is the concept of learningby teaching (Lernen durch Lehren), initiated by Jean Pol Martin.This paper presents the main assumptions of the concept of LdL and describesa training programme (developed following the LdL approach) carriedout with the students of faculty of German who are future teachers ofGerman. The conclusions drawn seem quite promising for teacher training.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Brzezińska, A. I. 1999. „Refleksja w działalności nauczycieli” (w) O nowe podejście w kształceniu nauczycieli (red. I.A. Brzezińska, D. Klus-Stańska i A. Strzelecka). Warszawa: MEN: 37-52.
 2. Brzezińska, A. I. 2005. „Jak przebiega rozwój człowieka” (w) Psychologiczne portrety człowieka (red. I.A. Brzezińska). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-ne: 21-40.
 3. De Corte, E. 2013. „Historyczny rozwój myślenia o uczeniu się” (w) Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. (red. H. Dumont, D. Istance i F. Be-navides,). Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA: 60-108.
 4. Dylak, S. 2000. „Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli” (w) Współczesność a kształcenie nauczycieli. (red. H. Kwiatkowski, T. Lewowicki, S. Dylak). Warszawa: Wydawnictwo WSP ZNP. http://www.cen.uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.pdf DW 2015-05-17.
 5. Kelchner, R., Martin, J-P. 1998. „Lernen durch Lehren“ (w) Englisch lernen und lehren – Didaktik des Englischunterrichts (red. J.P. Trimm). Berlin: Cornelsen: 211-219.
 6. Klus-Stańska, D. 2010. Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnic-two Akademickie ŻAK.
 7. Lewicka, G. 2007. Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstrukty-wistyczna teoria uczenia się. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 8. Martin, J. P. 1985. Zum Aufbau didaktischer Teilkompetenzen beim Schüler. Tübingen: Narr.
 9. Martin, J. P. 1986. „Für eine Übernahme von Lehrerfunktionen durch Schüler“. Praxis 33: 395-403.
 10. Martin, J. P. 1988. „Schüler in komplexen Lernumwelten. Vorschlag eines kognitionspsychologisch fundier-ten Curriculums für den Fremdsprachenunterricht“. Praxis 35: 294-302.
 11. Martin, J. P. 1994. Vorschlag eines anthropologisch begründeten Curriculums für den remdsprachenunterricht. Tübingen: Narr.
 12. Michońska-Stadnik, A. 2013. Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych. Wrocław: Wydaw¬nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 13. Murphy, J. M. 2001. „Reflective teaching in ELT” (w) Teaching English as a second or foreign language (red. M. Celce-Murcia). Boston MA: Heinle & Heinle: 499-514.
 14. Olssen M. 1996. „Radical Constructivism and its Failings: Anti-realism and Individual-ism”, British Journal of Educational Studies 3: 275-295.
 15. Piaget, J. 1996. Studia z psychologii dziecka. Warszawa: PWN.
 16. Wysocka, M. 2003. Profesjonalizm w nauczaniu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.