ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH SZKÓŁ PAŃSTWOWYCH NIŻSZEGO SZCZEBLA – MOŻLIWOŚCI, ŹRÓDŁA MOTYWACJI I DEMOTY-WACJI

Main Article Content

Anna Jaroszewska

Abstrakt

The professional development of teachers is associated with increased specialized competence and professional advancement, which usually correlate with a specific level of intrinsic and extrinsic motivation. The vagaries of Polish education and its contemporary image are not always conducive to such development and generate situations, or circumstanc-es, which demotivate some teachers, despite the availability of many possibilities for development. This article aims to present a catalogue of options for teacher development. It discusses selected issues relating to the motivation and demotivation of foreign language teachers employed in the general public education system, in particular primary and lower secondary schools, with regard to engaging in professional development.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Day, C. 2004. Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 2. Gębal, P. E. 2013. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niem-czech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Kraków: Księgarnia Akademic-ka.
 3. Jaroszewska, A. 2009. Analiza kompetencji nauczycieli języków obcych w kontekście nauczania w różnych grupach wiekowych (w) Pawlak M., Mystkowska-Wiertelak A., Pietrzykowska A. (red.), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Po-znań−Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu, s. 83−93.
 4. Jaroszewska, A. 2014. Budowanie przyjaznego środowiska wspierającego efektywną naukę języków obcych. Poradnik nie tylko dla nauczycieli. Ośrodek Rozwoju Edukacji i Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europej-skiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa [online: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=590&from=latest; DW: 30.01.2015].
 5. Pfeiffer, W. 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wydawnic-two WAGROS.
 6. Tobor, M. 2012. „Lokalne standardy zatrudnienia w oświacie” (w) Finansowanie oświa-ty. Biblioteczka Oświaty Samorządowej. Tom 3 (red. M. Herbst). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji: 98−128. [siedmiotomowy cykl publikacji dostępny również na stronie internetowej ORE].
 7. Zawadzka, E. (2004). Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 8. Wybrane akty normatywne:
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w spra-wie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki doku-mentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz ro-dzajów tej dokumentacji (Dz.U. nr 23 z 2002 r., poz. 225 z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w spra-wie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nau-czycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia za-wodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach or-ganów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. nr 46 z 2002 r., poz. 430).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie stan-dardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich ko-legiach języków obcych (Dz.U. nr 128 z 2006 r., poz. 897).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szcze-gółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypad-ków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształce-nia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. nr 50 z 2009 r., poz. 400 z późn. zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. nr 168 z 2009 r., poz. 1324 z późn. zm.).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. nr 0 z 2012 r., poz. 131).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramo-wych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. nr 0 z 2012 r., poz. 204).
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie pod-stawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. nr 0 z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.).
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kry-teriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania od-woławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. nr 0 z 2012 r., poz. 1538).
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyski-wania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 0 z 2013 r., poz. 393).
 19. Alliance Française [http://institutfrancais.pl/pl/]
 20. Baza obowiązujących i projektowanych aktów prawnych dotyczących systemu edukacji [http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layou t=blog&id=26&Itemid=49]
 21. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji [http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra]
 22. British Council [http://www.britishcouncil.pl/]
 23. Centralna Komisja Egzaminacyjna [http://www.cke.edu.pl/]
 24. Czasopismo „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry
 25. Oświatowej” [http://www. czasopisma.abc.com.pl/ds/]
 26. Czasopismo „Edukacja i Dialog” [http://www.eid.edu.pl/aktualny_numer/]
 27. Czasopismo „E-mentor” [http://www.e-mentor.edu.pl/]
 28. Czasopismo „Języki Obce w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli” [http://www.jows.pl/]
 29. Czasopismo „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” [http://meritum.mscdn. pl/meritum/]
 30. Czasopismo „Trendy – internetowe czasopismo edukacyjne” [http://www.ore.edu.pl/ strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=2173&Itemid=1687]
 31. Edukacja-Internet-Dialog – platforma internetowa [http://www.eid.edu.pl/]
 32. e-Publikacje Nauki Polskiej [http://www.epnp.pl/]
 33. European Language Label [http://www.ell.org.pl/]
 34. European Profiling Grid (EPG) [http://www.epg-project.eu/]
 35. Europejska baza projektów European Language Label [http://ec.europa.eu/education/language/label/label_public/index.cfm?lang=PL]
 36. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego [http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr]
 37. Europejskie Portfolio Językowe [http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option= com_content&view=article&id=337&Itemid=1059]
 38. EURYDICE − Sieć Informacji o Edukacji w Europie [http://www.eurydice.org.pl/]
 39. EURYPEDIA – European Encyclopedia on National Education System [https://webgate. ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php?title=Home]
 40. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji [http://www.frse.org.pl/]
 41. Główne inicjatywy polityczne UE w zakresie kształcenia i szkoleń od 2000 roku – witry-na Komisji Europejskiej [http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/po licy-framework_en.htm]
 42. Goethe-Institut [http://www.goethe.de/ins/pl/lp/plindex.htm]
 43. Instituto Servantes [http://varsovia.cervantes.es/pl/default.shtm]
 44. Instytut Badań Edukacyjnych [http://www.ibe.edu.pl/pl/]
 45. Internetowy serwis informacyjny „Portal Oświatowy” [http://www.portaloswiatowy.pl/]
 46. Internetowy System Aktów Prawnych [http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp]
 47. Istituto Italiano di Cultura [http://www.iicvarsavia.esteri.it/IIC_Varsavia]
 48. Języki i polityka językowa w UE – witryna Komisji Europejskiej [http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_pl.htm]
 49. Ministerstwo Edukacji Narodowej [http://www.men.gov.pl/]
 50. Narzędzie EUROPASS [http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home]
 51. Österreichische Institut [https://www.warszawa.oei.org.pl/]
 52. Ośrodek Rozwoju Edukacji [http://www.ore.edu.pl/]
 53. Oświata – platforma internetowa Wydawnictwa Wolters Kluwer [http://www.oswiata .abc.com.pl/strona-glowna]
 54. Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i li-ceum[http://www.men.gov.pl/images/ksztalcenie_kadra/podstawa/ men_tom_3.pdf]
 55. Polski portal edukacyjny „Interkl@sa” [http://www.interklasa.pl/portal/index/strony]
 56. Portal „edulandia. pl” [http://www.edulandia.pl/edulandia/0,0.html]
 57. Portal społeczności oświatowej „Oświata” [http://www.oswiata.org.pl/]
 58. Portal wiedzy dla nauczycieli „Scholaris” [http://www.scholaris.pl/]
 59. Program „Erasmus+”[http://erasmusplus.org.pl/]
 60. Program „Uczenie się przez całe życie” [http://www.llp.org.pl/]
 61. Program Kapitał Ludzki [http://www.efs.gov.pl/Strony/default.aspx]
 62. Projekt FREPA − A Framework of Reference for Pluralistic
 63. Approaches/System opisu pluralistycznego podejścia do języków i kultur [http://carap.ecml.at/]
 64. Publikacje UNESCO [http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/publications/]
 65. Serwis edukacyjny „Profesor” [http://www.profesor.pl/]