INTRODUCTION
PDF (English)

Jak cytować

Karpińska-Musiał, B., & Orchowska, I. (2019). INTRODUCTION. Neofilolog, (52/2), 203–209. https://doi.org/10.14746/n.2019.52.2.1

Abstrakt

INTRODUCTION
https://doi.org/10.14746/n.2019.52.2.1
PDF (English)

Bibliografia

Abdallah-Pretceille M. (1986), Vers une pédagogie intercultuelle. Paris: Publi-cations de la Sorbonne.

Bandura E. (2007), Nauczyciel jako mediator kulturowy. Kraków: Krakowskie Towarzystwo “Tertium”.

Bańczerowski J. (1975), Is Metaglottodidactics Necessary? (In) “Glottodidac-tica”, No 8, pp. 21-26.

Byram M. (1997), Teaching and Assessing Intercultural Communicative Com-petence. Clevedon: Multilingual Matters.

Council of Europe (2001), Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

Dakowska M. (2014), O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Galisson R. (1989), Problématique de l’autonomie en didactique des langues (In) “Langue française”, No 82, pp. 95-115.

Grucza F. (1983), Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot lin-gwistyka stosowana. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Grucza F. (2009), Metanaukowa i metalingwistyczna wizja lingwistyki (stoso-wanej) (In) “Lingwistyka Stosowana”, No 1, pp. 19-39.

Jaroszewska A., Smuk M. (eds. 2016), “Neofilolog”, No 47/1 Interdyscyplinarne ujęcia wielojęzyczności i międzykulturowości. Poznań – Warszawa: Pol-skie Towarzystwo Neofilologiczne.

Jaroszewska A., Sujecka-Zając J. (eds. 2016), “Neofilolog”, No 47/2 Badania nad wielojęzycznością i rozwojem kompetencji międzykulturowej. Po-znań – Warszawa: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

Karpińska-Musiał B. (2015), Międzykulturowość w glottodydaktyce. O związku świadomości metajęzykoznawczej z kompetencją międzykulturową w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych. Gdańsk: Wydaw-nictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kita M. (2012), Razem: konsiliencja, interdyscyplinarność, transdyscyplinarność (In) Kita M., Ślawska M. (eds.), Transdyscyplinarność badań nad komunika-cją medialną. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 11-30.

Kramsch C (1996), Context and culture in language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Macaire D., Narcy-Combes J.-P., Portine H. (eds. 2010), “Le Français dans le monde. Recherches et applications”, No 48, Interrogations épistémolo-giques en didactique des langues. Paris: CLE International.

Mackiewicz M. (ed. 2005), Dydaktyka języków obcych a kompetencja kultu-rowa i kompetencja międzykulturowa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Orchowska I. (2008), La formation interculturelle des futurs enseignants de FLE dans le contexte universitaire polonais. Kraków: FLAIR.

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J. (2019), Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zając J. (2008), L’interculturel au service des compétences générales en classe de FLE (In) Lis J. & Tomaszkiewicz T. (eds.), Francophonie et intercultu-ralité. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, pp. 159-167.

Zarate G. (1993), Représentations de l’étranger et didactique des langues. Paris: Didier.