INTRODUCTION

Main Article Content

Beata Karpińska-Musiał
Izabela Orchowska

Abstrakt

INTRODUCTION

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karpińska-Musiał, B., & Orchowska, I. (2019). INTRODUCTION. Neofilolog, (52/2), 203-209. https://doi.org/10.14746/n.2019.52.2.1
Dział
Wprowadzenie

Referencje

 1. Abdallah-Pretceille M. (1986), Vers une pédagogie intercultuelle. Paris: Publi-cations de la Sorbonne.
 2. Bandura E. (2007), Nauczyciel jako mediator kulturowy. Kraków: Krakowskie Towarzystwo “Tertium”.
 3. Bańczerowski J. (1975), Is Metaglottodidactics Necessary? (In) “Glottodidac-tica”, No 8, pp. 21-26.
 4. Byram M. (1997), Teaching and Assessing Intercultural Communicative Com-petence. Clevedon: Multilingual Matters.
 5. Council of Europe (2001), Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Dakowska M. (2014), O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Galisson R. (1989), Problématique de l’autonomie en didactique des langues (In) “Langue française”, No 82, pp. 95-115.
 8. Grucza F. (1983), Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot lin-gwistyka stosowana. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 9. Grucza F. (2009), Metanaukowa i metalingwistyczna wizja lingwistyki (stoso-wanej) (In) “Lingwistyka Stosowana”, No 1, pp. 19-39.
 10. Jaroszewska A., Smuk M. (eds. 2016), “Neofilolog”, No 47/1 Interdyscyplinarne ujęcia wielojęzyczności i międzykulturowości. Poznań – Warszawa: Pol-skie Towarzystwo Neofilologiczne.
 11. Jaroszewska A., Sujecka-Zając J. (eds. 2016), “Neofilolog”, No 47/2 Badania nad wielojęzycznością i rozwojem kompetencji międzykulturowej. Po-znań – Warszawa: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.
 12. Karpińska-Musiał B. (2015), Międzykulturowość w glottodydaktyce. O związku świadomości metajęzykoznawczej z kompetencją międzykulturową w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych. Gdańsk: Wydaw-nictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 13. Kita M. (2012), Razem: konsiliencja, interdyscyplinarność, transdyscyplinarność (In) Kita M., Ślawska M. (eds.), Transdyscyplinarność badań nad komunika-cją medialną. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 11-30.
 14. Kramsch C (1996), Context and culture in language teaching. Oxford: Oxford University Press.
 15. Macaire D., Narcy-Combes J.-P., Portine H. (eds. 2010), “Le Français dans le monde. Recherches et applications”, No 48, Interrogations épistémolo-giques en didactique des langues. Paris: CLE International.
 16. Mackiewicz M. (ed. 2005), Dydaktyka języków obcych a kompetencja kultu-rowa i kompetencja międzykulturowa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 17. Orchowska I. (2008), La formation interculturelle des futurs enseignants de FLE dans le contexte universitaire polonais. Kraków: FLAIR.
 18. Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J. (2019), Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 19. Zając J. (2008), L’interculturel au service des compétences générales en classe de FLE (In) Lis J. & Tomaszkiewicz T. (eds.), Francophonie et intercultu-ralité. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, pp. 159-167.
 20. Zarate G. (1993), Représentations de l’étranger et didactique des langues. Paris: Didier.