WYBRANE TRUDNOŚCI W PODSYSTEMIE LEKSYKALNYM W ASPEKCIE KULTUROWYM NA PRZYKŁADZIE BŁĘDÓW KONTEKSTOWYCH W JĘZYKU NIEMIECKIM

Main Article Content

Izabela Bawej

Abstrakt

The paper attempts to describe language errors in the foreign language learning process. I have devoted attention to questions of context errors in the lexico-semantic subsystem made by Polish learners of German. Context errors appearing in statements of individual learning German are the result of interlingual interference process, at the base of which lie cultural differences, different ways of thinking and different kinds of experiences between the native language and the foreign language being learned.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bawej, I. 2008. Błąd leksykalny jako skutek procesów interferencyjnych. Poradnik metodyczny dla dydaktyków języka niemieckiego. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 2. Bünting, K.D. 1993. Einführung in die Linguistik. Frankfurt/Main: Antoin Hain.
 3. Dakowska, M. 2008. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Diller, H.J., Kornelius, J. 1978. Linguistische Probleme der Übersetzung. Tübingen: Niemeyer.
 5. Grucza, F. 1978. «Ogólne zagadnienia lapsologii». (w) Z problematyki błędów obcojęzycznych (red. Grucza, F.). Warszawa: WSiP. 9-59.
 6. Grzegorczykowa, R. 1999. «Pojęcie językowego obrazu świata». (w) Językowy obraz świata (red. Bartmiński, J.). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 39-46.
 7. Iluk, J. 1977. «Przyczyny błędów w doborze i użyciu wyrazów w języku obcym». Języki Obce w Szkole 3: 100-108.
 8. Kaczmarski, S.P. 1988. Wstęp do bilingualnego ujęcia nauki języka obcego. Warszawa: WSiP.
 9. Kaczmarski, S.P. 2002. «Gramatyka a funkcjonalno-komunikacyjne nauczanie języka obcego». Języki Obce w Szkole 2: 19-22.
 10. Kadrič, M., Kaindl, K., Kaiser-Cooke, M. 2010. Translatorische Methodik. Wien: Facultas Verlag und Buchhandels AG.
 11. Komorowska, H., Obidniak, D. 2002. Stopień po stopniu. Rozwój zawodowy nauczyciela języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Korzeniewska-Rogalewicz, J. 1986. Błąd leksykalny a dydaktyka języka obcego. Na materiale języka rosyjskiego. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 13. Lipiński, K. 2000. Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.
 14. Łuczyński, E., Maćkiewicz, J. 2002. Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 15. Maier, W. 1991. Fremdsprache in der Grundschule. Eine Einführung in ihre Didaktik und Methodik. Berlin und München: Langenscheidt.
 16. Pisarska, A. 1996. «Najważniejsze kierunki badań translatologicznych». (w) Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii (red. Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T.). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 11-59.
 17. Rösler, D. 1994. Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart-Weimar: J.B. Metzler.
 18. Sapir, E. 1978. Kultura, język, osobowość. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 19. Saint-Exupéry, A. de. 1991. Mały książę. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 20. Saussure, F. de. 1991. Kurs językoznawstwa ogólnego (Przekład: K. Kasprzyk). Warszawa: PWN.
 21. Szulc, A. 1978. «Typen sprachlicher Interferenz». (w) Deutsch als Fremdsprache (red. Nickel, G.). Stuttgart: Hochschule Verlag. 225-234.
 22. Szulc, A. 1994. Słownik dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Tabakowska, E. 2001. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków: Uniwersitas.
 24. Trawiński, M. 1999. «Znajomość słownictwa i związków frazeologicznych u absolwentów szkół średnich». Języki Obce w Szkole 1: 23-31.
 25. Wierzbicka, A. 1965. O języku dla wszystkich (Wydanie II rozszerzone). Warszawa: Wiedza Powszechna.
 26. Wierzbicka, A. 2007. Słowa klucze. Różne języki – różne kultury (Przekład Izabela Duraj-Nowosielska). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.