Głuchoniemi czy wielojęzyczni?Problemy osób z uszkodzonym słuchem w przyswajaniu języka
PDF

Słowa kluczowe

dysfunkcja słuchu
uszkodzenie słuchu
afonemia
dysfonemia
dyslalia
trudności
terapia
potrzeby edukacyjne
badania
języki migowe

Jak cytować

Krakowiak, K. (2011). Głuchoniemi czy wielojęzyczni?Problemy osób z uszkodzonym słuchem w przyswajaniu języka. Neofilolog, (36), 81–98. https://doi.org/10.14746/n.2011.36.7

Abstrakt

The author aims at presenting in a synthetic way the most important prob-lems appearing in the process of language and speech acquisition and edu-cation of children with hearing impairment on the basis of contemporary knowledge of audiophonology, speech therapy and pedagogy of the deaf. The aim of the paper is to present the possibilities and ways of overcoming the difficulties in communication with such children and creating condi-tions facilitating their language acquisition and education of this group of students in the environment of integrative and mainstream school.

https://doi.org/10.14746/n.2011.36.7
PDF

Bibliografia

Cieszyńska, J. 2000. Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Kraków: Wyd. Akademii Pedagogicznej.

Domagała-Zyśk, E. (red.). 2009. Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. Lublin: Wyd. KUL.

Krakowiak, K. 1995. Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T. 9, Lublin: Wyd. UMCS.

Krakowiak, K. i J. Sękowska. 1996. Mówimy z fonogestami. Przewodnik dla rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. Warszawa: WSiP.

Krakowiak, K. 2003. O wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL, Lublin.

Krakowiak, K. 2006 W poszukiwaniu własnej drogi wychowania dziecka z uszkodzeniem słuchu (próba oceny współczesnych metod wychowania językowego). Audiofonologia XXI: 33-53. Przedruk w: Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wyd. KUL 2006, s. 135-155.

Krakowiak, K. 2006. Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Krakowiak, K. 2006. Problem kreatywności i poprawności w rozwoju języka niesłyszących, [w:]Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL s. 123-133.

Krakowiak, K. 2006. Pedagogiczna typologia uszkodzeń słuchu i osób nimi dotkniętych. W: „Nie głos, ale słowo…” Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu. Red. K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 255-288.

Krakowiak, K., 2006. „Fonogesty – metoda komunikowania się słyszących rodziców z niesłyszącymi dziećmi i budowania w dziecięcych umysłach sensoryczno-motorycznej bazy mowy”. W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Red. J. J. Błeszyński. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls, s. 211-241.

Ostapiuk, B. 2000. „Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego – propozycja terminów i klasyfikacji”. Audiofonologia 10: 117-136. Przedruk w Logopedia 28.

Périer, O. 1992. Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. Przeł. T. Gałkowski. Warszawa: WSiP.

Szczepankowski, B. 1999. Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa, WSiP.

Świdziński, M. 2003. „Głusi uczniowie jako uczestnicy badań nad PJM”. Audiofonologia XVII. 67-78. Przedruk w: Studia nad kompetencją językową i komunikacją Niesłyszących, red. M. Świdziński, T. Gałkowski. Warszawa, UW, PKA, Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego 2003, s. 19-29.