Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w procesie uczenia się i nauczania języków obcych w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

dysleksja rozwojowa
polskie prawo oświatowe

Jak cytować

Jaworska, M. . (2019). Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w procesie uczenia się i nauczania języków obcych w Polsce. Neofilolog, (36), 271–280. https://doi.org/10.14746/n.2011.36.19

Abstrakt

The article addresses the problem of teaching foreign languages to child-ren and adolescents with particular learning difficulties, which require specialized help from the state and the school as an institution. The dis-cussion includes the analysis of the current legal situation as well as the analysis of the organization and functioning of schools and psychological-pedagogical counseling service.

https://doi.org/10.14746/n.2011.36.19
PDF

Bibliografia

Bogdanowicz, M. 2004. „Niespecyficzne i specyficzne trudności w uczeniu się języków obcych”, w: Bogdanowicz, M., Smoleń, M. (red.). Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia. 78-97.

Bogdanowicz, M., Bućko, A., Czabaj, R. 2008. Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją. Gdynia: Operon.

Centralna Komisja Egzaminacyjna. 2008. Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w roku 2008. Sprawozdanie ze sprawdzianu 2008. (http://www.cke.edu.pl/).

Centralna Komisja Egzaminacyjna. 2010a. Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2010. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2010. (http://www.cke.edu.pl/).

Centralna Komisja Egzaminacyjna. 2010b. Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w roku 2010. Sprawozdanie ze sprawdzianu 2010. (http://www.cke.edu.pl/).

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 2009. Publiczne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne wg danych z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) zebranych na dzień 30.09.2008 roku. (http://www.cmp3.ore.edu .pl/files/Publiczne%20poradnictwo.pdf).

Gal, K. Usprawnianie dzieci z dysleksją w zreformowanej szkole. (http://konferencja.21.edu.pl/publikacje/1/51.pdf). 51-55

Jurek, A. 2004. „Trudności w nauce języków obcych uczniów z dysleksją rozwojową”, w: Bogdanowicz, M., Smoleń, M. (red.). Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia. 98-116.

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2010. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Założenia projektowanych zmian. (http://www.konferencje.men.gov.pl/images/pdf/Konferencje/3.pdf).

Rozporządzenie A: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Rozporządzenie B: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46).

Rozporządzenie C: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 14).

Rozporządzenie D: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2005r. Nr 19, poz. 167).

Rozporządzenie E: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. z 2005r. Nr 19, poz. 166).

Rozporządzenie F: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Wejner, T. 2008. „Liczy się uczeń a nie statystyki – badania ankietowe dotyczące szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”. (http://www.ptd-lodz.com/uczniowie-dyslektyczni-ankieta.php).