Rozwijanie autonomii ucznia w pracy z uczniem niezwykłym
PDF

Słowa kluczowe

autonomia w nauce języka
uzdolnieni uczniowie
indywidualizacja
strategie uczenia się

Jak cytować

Pawlak, M. . (2019). Rozwijanie autonomii ucznia w pracy z uczniem niezwykłym. Neofilolog, (36), 301–318. https://doi.org/10.14746/n.2011.36.21

Abstrakt

Fostering learner autonomy is undoubtedly one of the most important goals of foreign language education in Poland, which is evidenced by the fact that it has been included in the current national curriculum, it figures prominently in virtually all available syllabi, and modern coursebooks in-clude numerous elements intended to assist its implementation. It should be made clear, however, that the development of an autonomous approach to language learning is by no means an easy task, the success of which is to a large extent dependent on a particular student. Thus, the aim of the present paper is to demonstrate how autonomy can be effectively pro-moted in the case of exceptional learners, both such who are successful and such for whom learning a foreign language poses a formidable challenge.

https://doi.org/10.14746/n.2011.36.21
PDF

Bibliografia

Bartczak, E, Lis, Z, Marciniak, I. i Pawlak, M. 2006. Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Benson, P. 2001. Teaching and researching autonomy. Harlow: Pearson Education.

Benson, P. 2007. „Autonomy in language teaching and learning”. [w:] Language Teaching 40: 21-40.

Benson, P. i Voller, P. 1997. „Introduction: Autonomy and independence in language learning”, [w:] Benson, P. i Voller, P. (red.). Autonomy and inde-pendence in language learning. London and New York: Longman. 18-34.

Bielska, J. 2008. „Autonomia ucznia – wyzwanie czy udręka dla młodego nauczyciela”. [w:] Pawlak, M. (red.). Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań – Kalisz – Konin: Wydawnictwo UAM i PWSZ w Koninie. 173-185.

Boud, D. 1988. „Moving towards autonomy”. [w:] Boud, D. (red.). Developing stu-dent autonomy in learning. (wydanie drugie). London: Kogan Page Ltd. 17-39.

Chamot, A. U. 2004. „Issues in language learning strategy research and train-ing”. [w:] Electronic Journal of Foreign Language Teaching 1: 14-26.

Dam, L. 2002. „Developing learner autonomy – preparing learners for lifelong learning”. [w:] Pulverness, A. (red.). IATEFL 2002: York Conference Selec-tions. Whitstable, Kent: IATEFL. 41-52.

Dickinson, L. 1987. Self-instruction in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Droździał-Szelest, K. 2008. „Trening strategiczny na lekcji języka obcego – mit czy rzeczywistość” [w:] Pawlak, M. (red.). Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań – Kalisz – Konin: Wydawnictwo UAM i PWSZ w Koninie. 405-415.

Droździał-Szelest, K. 1997. Language learning strategies in the process of acquiring a foreign language. Poznań: Motivex.

Głowacka, B. 2008. „O ograniczeniach w kształtowaniu umiejętności samodzielnego uczenia się na lekcji języka obcego w gimnazjum – prezentacja wybranych aspektów badania ankietowego” [w:] Pawlak, M. (red.). Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy.– Kalisz – Konin: Wydawnictwo UAM i PWSZ w Koninie. 159-172.

Illich, I. 1971. Deschooling society. London: Kalder and Boyars.

Harmer, J. 2001. The practice of English language teaching. (wydanie trzecie). Harlow: Pearson Education.

Hedge, T. 2000. Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press.

Holec, H. 1981. Autonomy in foreign language learning. Strasbourg: Council of Europe.

Horwitz, E. K. 1988. „The beliefs about language learning of beginning univer-sity foreign language students”. [w:] Modern Language Journal 72: 283-294.

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. i Cope, J. 1986. „Foreign language classroom anxiety”. Modern Language Journal 70: 125-132.

Hurd, S. i Murphy, L. (red.). 2005. Success with languages. London: Routledge.

Komorowska, H. 2003. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Kumaravadivelu, B. 2003. Beyond methods: Macrostrategies for language teaching. New Haven: Yale University Press.

Lamb, T. E. i Reinders, H. (red.). 2007. Learner and teacher autonomy: Concepts, realities and responses. Amsterdam: John Benjamins.

Legutke, M. i Thomas, H. 1991. Process and experience in the language classroom. Lon-don and New York: Longman.

Little, D. 1991. Learner autonomy 1: Definitions, issues and problems. Dublin: Authentik.

Littlewood, W. 1999. „Defining and developing autonomy in East Asian coun-tries”. [w:] Applied Linguistics 20: 71-94.

Oxford, R. 1999. Language learning strategies: What every teacher should know. New York: Newbury House.

Pawlak, M. (red.). 2004. Autonomia w nauce języka obcego. Poznań – Kalisz: Wydawnictwo UAM.

Pawlak, M. (red.). 2008a. Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań – Kalisz – Konin: Wydawnictwo UAM i PWSZ w Koninie.

Pawlak, M. 2008b. „Autonomia na lekcjach języka angielskiego w liceum – diagnoza, analiza, wnioski”. [w:] Pawlak, M. (red.). Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań – Kalisz – Konin: Wydawnictwo UAM i PWSZ w Koninie. 137-157.

Pawlak, M. 2008c. „Europejskie portfolio językowe jako narzędzie rozwijania autonomii wśród studentów anglistyki – wyniki badań”. [w:] Języki Obce w Szkole 6/2008. 127-138.

Pawlak, M. (red.). (w druku). Autonomia w nauce języka obcego – uczeń a nauczyciel. Poznań – Kalisz – Konin: Wydawnictwo UAM i PWSZ w Koninie.

Pawlak, M., Marciniak, I., Lis, Z. i Bartczak, E. 2006. Jak samodzielnie poznawać języki i kultury. Przewodnik metodyczny do Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Pembertson, R., Toogood, S. i Barfield, A. (red.). 2010. Maintaining control: Auton-omy and language learning. Hong Kong: Hong Kong University Press.

Reid, J. M. 1987. „The learning style preferences of ESL students”. [w:] TESOL Quarterly 21: 87-111.

Rogers, C. 1969. Freedom to learn. Columbus, OH: Charles E. Merrill.

Scharle, Á. i Schabó, A. 2000. Learner autonomy: A guide to developing learner responsi-bility. Cambridge: Cambridge University Press.

Tseng, W., Dörnyei, Z. i Schmitt, N. 2006. „A new approach to assessing stra-tegic learning: The case for self-regulation in vocabulary acquisition”. [w:] Applied Linguistics 27: 78-102.

Wenden, A. 1991. Learner startegies for learner autosomy. London: Prentice Hall.

Wilczyńska, W. 1999. Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wilczyńska, W. (red.). 2002. Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Wydawnictwo UAM.