PROBLEMATYKA BADAŃ DOTYCZĄCYCH POSTAW WOBEC UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
PDF

Słowa kluczowe

postawy
przekonania
badanie postaw
język hiszpański

Jak cytować

Spychała-Wawrzyniak , M. . (2020). PROBLEMATYKA BADAŃ DOTYCZĄCYCH POSTAW WOBEC UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO . Neofilolog, (55/2), 209–223. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.2.4

Abstrakt

Attitudes, including beliefs, values, and motivation are within the scope of interest of numerous fields of study such as psychology, philosophy, sociology, and anthropology. In psychology, attitudes related to affective, cognitive and, in particular, behavioral reactions are studied. It is believed that attitudes do not only affect the behavior of the individual, but also their ways of evaluating specific actions. At the same time, empirical research in this area is extremely problematic and conditioned by many individual differences (e.g. age, gender, place of residence, personality traits, etc.). On the other hand, in glottodidactics, the common trend in this type of research is analysis of students' attitudes (including motivation) towards a foreign language and its culture(s). The purpose of the article is to briefly present the methodology of research on attitudes towards learning different languages. First, we review the concepts of attitudes, beliefs, values, and motivation from a psychological and didactic perspective. We also focus our attention on the types of attitude measurement used (which include motivation). Finally, we present some results of research conducted for the first time in Poland in the field of attitudes and motivation of secondary school students towards learning Spanish.

 

https://doi.org/10.14746/n.2020.55.2.4
PDF

Bibliografia

Allport G.W. (1954), The nature of prejudice. Reading, MA: Addison‐Wesley.

Böhner G., Wänke M. (2004), Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Cattell R.B. (1964), Pojęcie motywacji i zasady jej mierzenia, (w): Reykowski J., (red.), Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej. Warszawa: PWN, s. 34-47.

Chlewiński Z. (1987), Postawy a cechy osobowości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Espí Guzmán M.J., Azurmendi Ayerbe M.J. (1996), Motivación, actitudes y aprendizaje en el español como lengua extranjera. „Revista española de lingüística aplicada”, nr 11, s. 63-76. Online: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=106214 [DW 25.12.19].

Jackson W. P. (2001), La vida en las aulas. Madrid: Ediciones.

Dörnyei Z. (2001), Teaching and Researching Motivation. Harlow: Pearson Education Ltd.

Dörnyei Z. (1994), Motivation and motivating in the foreign language classroom. „Modern Language Journal”, nr 78 (3), s. 273-284.

Dörnyei Z., Ottó I. (1998), Motivation in action: A process model of L2 motivation. „Working Papers in Applied Linguistics”, nr 4, s. 43-69.

Ellis M. (2013), Beliefs and attitudes about language learning and teaching among learners in lower secondary school in Poland. „Neofilolog”, nr 40/2, s. 183-204.

Fishbein M., Ajzen I. (1975), Belief, attitude, intention and behavior. An Introduction to Theory and Research. Reading, M.A.: Addison-Wesley.

Łobocki M. (2003), Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

Gardner R.C. (1985), Social Psychology and Second Language Learning. The Role of Attitudes and Motivation. Baltimore: Edward Arnold.

Gardner R.C., Lambert W.E. (1972), Motivational variables in second language acquisition, (w:) Gardner R.C., Lambert W. (red.), Attitudes and motivation in second language learning. Rowley, MA: Newbury House, s.119-216.

Gallego Rico S. (1995), Evaluación del aprendizaje y la enseñanza, (w:) Beltrán Llera J., Bueno J.A. (red.), Psicología de la educación. Barcelona: Marcombo, S.A, s. 578-600.

Goicoechea Gaona M. A. (2017), Motivación para el aprendizaje de español en una universidad francesa fronteriza. „Contextos educativos, Extraordinario”, nr 2, s. 219-230. Online: https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/2949/2856 [DW 20.12.19].

Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Komorowska H. (1978, [1987]), Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego. Warszawa: WSiP.

Likert R. (1932), A technique for the measurement of attitudes. ,,Archives of Psychology”, nr 22/140, s. 1-55.

López Morales H. (1994), Métodos de Investigación Lingüística. Salamanca: Ediciones Colegio de España.

Mackiewicz M. (2013), Motywacja i nastawienia polskich uczniów do nauki języka niemieckiego w kontekście różnic regionalnych i postrzegania społeczeństwa niemieckiego. „Neofilolog”, nr 40/2, s. 205-217.

Marcos-Llinàs M. (2007), Variables afectivas en la clase de lengua extranjera. ,,Interlingüística”, nr 17, s. 766-678. Online: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2317486.pdf [DW 23.12.19].

Mądrzycki T. (1977), Psychologiczne prawidłowości kształtowania postaw. Warszawa: WSiP.

Minera Reyna L.E. (2010), La motivación y las actitudes en el aprendizaje del E/LE en los estudiantes no hispanistas de la Universidad LMU de Múnich. „Revista Nebrija de Lingüística Aplicada”, nr 8(4), str. 41-77. Online:https://www.academia.edu/6468668/La_motivacion_y_las_actitudes_de_aprendizaje_del_E?auto=download. [12.08.19].

Nowak A. J. (2000), Identyfikacja postaw. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Obuchowska I. (2003), Adolescencja, (w:) Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN, s. 163-201.

Oppenheim A. N. (1992), Questionnaire Design. Interviewing and Attitude Measurement. London: Pinter Publishers.

Oskamp S., Schultz, W. P. (2005), Attitudes and Opinions. New York: Psychology Press.

Osgood C. E., Suci, G. J., Tannenbaum, P. H. (1957), The measurement of meaning. Champaign: University of Illinois Press.

Pajares M.F. (1992), Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. ,,Review of Educational Research”, nr 62 (3), s. 307-332.

Richards J. C., Lockhart Ch. (2002), Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de idiomas. Madrid. Cambridge University Press.

Richardson V. (2003), Preservice teachers’ beliefs, (w:) Raths J., McAninch A.C. (red.), Teacher beliefs and classroom performance: The impact of teacher education. Greenwich, CT: Information Age Publishing, s. 1-22.

Smuk M. (2018), Przekonania hamulcem innowacyjnego myślenia. „Neofilolog”, nr 50/1, s. 29-43.

Soborski W. (1987), Postawy, ich badanie i kształtowanie. Kraków: WSP.

Spencer H. (1862), First Principles. New York: Appleton. Online: https://dspace.gipe.ac.in/xmlui/bitstream/handle/10973/26002/GIPE-002728.pdf?sequence=3&isAllowed=y [DW 20.12.2019]

Spychała-Wawrzyniak M. (2018), Las actitudes de los alumnos activos hacia el aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE). Una visión constructivista. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Thurstone L. L. (1928), Attitudes can be measured. „American Journal of Sociology”, nr 33, s. 529–5.

Williams M., Burden R. L. (2008), Psicología para profesores de idiomas. Enfoque del constructivismo social. Madrid: Edinumen.

Wilczyńska W., Górecka J., Mosorka E., Nowicka A., Skrivanek H., Wojciechowska B. (2007), Wielojęzyczność a wykorzystanie różnorodności kontekstów europejskich w nauczaniu szkolnym. Wyniki badań w Poznaniu oraz w powiecie słubickim na tle innych okręgów europejskich. Poznań: Wydział Neofilologii UAM.

Wojciszke B. (2000), Postawy i ich zmiana, (w:) Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 79-106.

Ziemska M. (1973), Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wiedza Powszechna.