Przyswajanie złożoności językowej przez uczniów z deficytami języka i mowy w nauczaniu włączającym

Main Article Content

Katarzyna Karpińska-Szaj
Agata Lewandowska

Abstrakt

The article reports on an action research study which uses reformulation as its key instrument. The aim of the study was to identify the individual characteristics of acquisition of complex structures in Polish (native language) and English (foreign language) by children with speech and language deficits, learning in an inclusive environment at the upper primary level. The analysis of the gathered data focuses on Polish and English structures used by special needs students and mainstream students in their inclusive educational environment, and on the students’ ability to build/reconstruct a narrative structure – according to the unique qualities of the input text. The observed trends help to plan and organise the teaching process, which also includes the rehabilitation of speech and language in a foreign language lesson.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karpińska-Szaj, K., & Lewandowska, A. (2021). Przyswajanie złożoności językowej przez uczniów z deficytami języka i mowy w nauczaniu włączającym. Neofilolog, (56/2), 259-281. https://doi.org/10.14746/n.2021.56.2.7
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Adam J.-M. (1984), Le récit. Paris: Presse Universitaire de France.
 2. Baglieri S., Shapiro, A. (2017), Disability Studies and the Inclusive Classroom. Critical Practices for Embracing Diversity In Education. New York: Routledge Library Edition.
 3. Brillante P., Nemeth K. (2018), Universal Design for Learning in the Early Childhood Classroom. Teaching Children of all Languages, Cultures, and Abilities, Birth – 8 Years. New York: Routledge Library Edition.
 4. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, oce-nianie (2003). Warszawa: CODN.
 5. Karpińska-Szaj K. (2013), Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 6. Karpińska-Szaj K., Wojciechowska B. (2016), Przeformułowanie w przyswajaniu i uczeniu się języków: specyfika i funkcje odtwarzania opowiadania. „Neofilolog”, nr 46/1, s. 109–125.
 7. Karpińska-Szaj K., Wojciechowska B., Lewandowska A., Sopata A. (2019), Reformu-lation in foreign language learning. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 8. Klein W. (1989), L’acquisition de langue étrangère. Paris: Armand Colin.
 9. Krasowicz-Kupis G. (2004), Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 10. Martinot C. (2012), De la reformulation en langue naturelle, vers son exploitation pédagogique en langue étrangère: pour une optimisation des stratégies d’apprentissage. „Synergies-Pologne”, nr 9, s. 63–76.
 11. Martinot C. (2013), Les phénomènes complexes de la langue sont-ils complexe pour tous les enfants ? „Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant”, nr 124, s. 279–287.
 12. Martinot C., Gerolimich S., Bosniak-Botica T., Tutunjiu E. (2012), Un phénomène complexe d’acquisition en langue maternelle: le cas des relatives dans une perspective translinguistique, (w:) Paprocka-Piotrowska U., Martinot C., Gerolimich S. (red.), La complexité en langue et son acquisition. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 169–212.
 13. Martinot C., Bošnjak Botica T., Gerolimich S., Paprocka-Piotrowska U. (red.) (2018), Reformulation et acquisition de la complexité linguistique. Perspective interlangue. London: ISTE, Collection Sciences Cognitives.
 14. Michot M. E. (2015), La complexité linguistique et l’acquisition du français et de l’anglais. „Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación”, nr 63, s. 3–8.
 15. Noyau C., Vasseur M.T. (1986), L’acquisition des moyens de la référence temporelle en français chez des adultes hispanophones. „Langage”, nr 84, s. 133–158.
 16. Olechowska A. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN.
 17. Paprocka-Piotrowska U. (2016), Kompetencja narracyjna i jej rozwój w języku francuskim jako obcym na poziomie szkoły średniej. „Języki Obce w Szkole”, nr 16/2, s. 35–42.