Działania nauczycieli języków obcych a założenia dydaktyki wielojęzyczności
PDF

Słowa kluczowe

wielojęzyczność
metapoznanie
afektywność
refleksyjność
strategie
transfer
nauczyciel

Jak cytować

Kucharczyk, R. (2022). Działania nauczycieli języków obcych a założenia dydaktyki wielojęzyczności. Neofilolog, (58/1), 65–84. https://doi.org/10.14746/n.2022.58.1.5

Abstrakt

The article presents the result of our own research conducted among foreign language teachers. The aim of the study was to diagnose the extent to which the surveyed teachers implement the assumptions of multilingualism didactics, the focus of which is the ability to make positive inter-language transfer. Making such a transfer requires the student to develop - with the support of the teacher - a range of strategies based on the resources of their own linguistic repertoire, which is not possible without the ability to manage their own learning process and the emotions that accompany it, and to adopt a reflective attitude based on their previously acquired foreign language learning experience.

https://doi.org/10.14746/n.2022.58.1.5
PDF

Bibliografia

Arabski J. (2007), Transfer międzyjęzykowy, (w:) Kurcz I. (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 341–351.

de Angelis G. (2005), Interlanguage Transfer of Function Words. „Language Learning”, nr 55, s. 379–414.

Europejski system opisu kształcenia językowego (2003). Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Hamers J.F., Blanc M.H.A. (2003), Bilinguality and Bilingualis. Cambridge: Cambridge University Press.

Heidrick I. (2006), Beyond the L2: How Is Transfer Affected by Multilingualism?. “Teaching College, Columbia University Working Papers in TESOL & Applied Linguistics”, vol. 6, nr 1, s. 1–3, http://www.tc.columbia.edu/aca-demic/tesol/WJFiles/pdf/Heidrick.pdf [DW 12.02.2017]

Jaroszewska A. (2014), O glottodydaktyce słowami glottodydaktyków. „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 52–66.

Kopaczyńska I. (2008), Refleksyjność w procesie uczenia się (w:) Filipiak E. (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 91–107.

Kucharczyk R. (2016), Kontekst nauczania języków obcych w Polsce – glottodydaktyczne implikacje dla drugich języków obcych. „Linguodidactica”, nr XX, s. 195–212.

Kucharczyk R. (2018), Nauczanie języków obcych a dydaktyka wielojęzyczności (na przykładzie francuskiego jako drugiego języka obcego). Lublin: Werset.

Kucharczyk R., Szymankiewicz K. (2016), Teorie osobiste dotyczące rozwijania kompetencji różnojęzycznej na lekcjach języka obcego – przypadek przyszłych nauczycieli języka francuskiego. „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 64–70.

Le Cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures. (2012). Strasbourg: Conseil de l’Europe.

Lüdi G. (2016), Du plurilinguisme comme tare au plurilinguisme comme atout. L’héritage de l’idéologie monolingue, (w:) Komur-Thilloy G, Paprocka-Piotrowska U. (red.), L’éducation plurilingue. Contextes, représentations, pratiques. Paris: Orizons, s. 31–53.

Moore D., Castellotti, V. (2008), La notion de la compétence plurilingue et pluriculturelle: perspectives de la recherche francophone, (w:) Moore, D., Castellotti, V. (red.), La compétence plurilingue: regards francophones. Peter Lang: Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, s. 11–24.

Perkowska-Klejman A. (2013), Modele refleksyjnego uczenia się. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1(61), s. 75–90.

Robert J.-P., Rosen É. (2010), Dictionnaire pratique du CECR. Paris: Éditions Ophrys.

Stolarczyk-Gembiak A. (2015), Transfer językowy jako forma przygotowania do tłumaczenia konsekutywnego. „Konińskie Studia Językowe”, nr 3 (4), s. 467–482.

Sujecka-Zając J. (2016), Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej. Lublin: Werset/Instytut Romanistyki.

Widła H. (2011), Skuteczność nauczania drugiego języka obcego – próba zastosowania wyników badań w praktyce. „Lingwistyka Stosowana”, nr 4, s. 53–67.

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A. (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo AVALON.