Nauczanie obcych języków specjalistycznych na poziomach podstawowych. Praca z publikacją Truchcikiem z Kopernikiem. Językowe przebieżki po uniwersytecie w grupach chińskich polonistów na studiach I stopnia
PDF

Słowa kluczowe

język specjalistyczny
dydaktyka obcych języków specjalistycznych
język polski jako obcy
neofilologia
Truchcikiem z Kopernikiem
chińscy studenci polonistyki

Jak cytować

Goszczyńska, M., Kubicka, E., & Olkiewicz, F. (2024). Nauczanie obcych języków specjalistycznych na poziomach podstawowych. Praca z publikacją Truchcikiem z Kopernikiem. Językowe przebieżki po uniwersytecie w grupach chińskich polonistów na studiach I stopnia . Neofilolog, (62/1), 213–229. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.13

Abstrakt

Languages for specific purposes (LSP) are taught in two different contexts – for academic and for professional needs. In the first case, they are primarily tools for acquiring and processing knowledge, which is possible by knowing a number of terms. That is why B2 is indicated as the optimal level for starting their acquisition. LSP for professional purposes are primarily intended for effective communication and can be taught independently from general language proficiency. In this paper, the authors describe the findings of a survey in which Chinese students of Polish language and culture were asked to express their opinions on the publication Truchcikiem z Kopernikiem. The analysis aims to show if this book is a suitable tool for training LSP in an academic context. It covers levels from A to C (CEFR) and offers training of language in higher education for academic purposes as well as practical language training in situations typical for everyday life at the university. The respondents, representing A2-B1+ proficiency levels, found the book useful for language learning (70%) and for studying in Poland (92%). At the same time, however, 45% of them considered that the exercises were too difficult (for 50% they were adequate), which was explained by the high complexity of vocabulary. They also expressed their expectations for a higher number of grammar tasks in the book.

https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.13
PDF

Bibliografia

Berdychowska Z. (2010), Komunikacja specjalistyczna na studiach filologicznych – podstawy lingwistyczne i profile kompetencyjne. „Lingwistyka Stosowana”, nr 3, s. 61–70.

Bucko D., Wawrzeń M. (2023), Współczesna glottodydaktyka polonistyczna – cele nauczania a analizy potrzeb. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 30, s. 21–41. DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.02

Czerkies T., Prizel-Kania A. (red.) (2022), Między Wschodem a Zachodem. O wyzwaniach dydaktycznych podczas pracy z grupami chińskimi. Kraków: Księgarnia Akademicka. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381388238

ESOKJ: Rada Europy, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, przeł. W. Martyniuk, red. H. Komorowska. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 2003.

Gajewska E., Sowa M. (2007), Ewaluacja biegłości językowej a nauczanie języka specjalistycznego, (w:) Pawlak M., Fisiak J. (red.), Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków w polskim systemie edukacji. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, s. 121–134.

Gajewska E., Sowa M. (2014), LSP, FOS, Fachsprache… Dydaktyka języków specjalistycznych. Lublin: Werset.

Gajewska E., Sowa M., Kic-Drgas J. (2020), Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej. Od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Gałat E., Rittner M. (2016), Nauczanie leksyki specjalistycznej w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej w grupach na poziomach podstawowych A1 i A2 (na przykładzie słownictwa z dziedziny architektury i historii sztuki). „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 23, s. 163–180. DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.23.13

Gębal P.E. (2016), Od dydaktyki tekstów specjalistycznych do dydaktyzacji potrzeb i działań komunikacyjnych. Kierunki i koncepcje glottodydaktyki specjalistycznej. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 23, s. 19–33. DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.23.02

Gleb-Giedrys A., Goszczyńska M., Kubicka E. (w druku), Lokalność i uniwersalność w publikacji Truchcikiem z Kopernikiem. Językowe przebieżki po uniwersytecie.

Jonak J. (2018), Problemy językowe mniejszości narodowych, (w:) Czaplewska E. (red.), Logopedia międzykulturowa. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 62–89.

Janowska I. (2022), Program kształcenia językowego na kierunku studia polskie – język, kultura, społeczeństwo, (w:) Czerkies T., Prizel-Kania A. (red.), Między Wschodem a Zachodem. O wyzwaniach dydaktycznych podczas pracy z grupami chińskimi. Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 39–56. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381388238.02

Kubicka E. (red.) (2021), Truchcikiem z Kopernikiem. Językowe przebieżki po uniwersytecie. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Do pobrania: https://www.umk.pl/uczelnia/dydaktyczne/skjpo/truchcikiem-z-kopernikiem/.

Kugiel-Abuhasna I. (2020), Jeśli wszedłeś między wrony… Autorska prezentacja koncepcji Studiologii. Podręcznika polskiego języka naukowego dla cudzoziemców na poziomie B1, (w:) Kubicka E., Berend M., Walkiewicz A. (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 199–209.

Ligara B., Szupelak W. (2012), Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Machowska J. (2022), „Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. O nauczaniu gramatyki na kierunku studia polskie – język, kultura, społeczeństwo słów kilka, (w:) Czerkies T., Prizel-Kania A. (red.), Między Wschodem a Zachodem. O wyzwaniach dydaktycznych podczas pracy z grupami chińskimi. Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 95–111. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381388238.05

Martyniuk W. (1992), Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego. Propozycja systemu certyfikatowego, (w:) Miodunka W. (red.), Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Zbiór materiałów opracowanych przez Ekspertów MEN. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 157–174.

Pawlak M. (2019), Kształcenie na studiach filologicznych. Diagnoza i propozycje zmian, (w:) Woźnicka M., Stolarczyk-Gembiak A., Trojszczak M. (red.), Zbliżenia 5: Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, translatologia. Konin: Wydawnictwo PWSZ w Koninie, s. 171–186.

Rittner M. (2017), O trudnościach związanych z przyswajaniem słownictwa specjalistycznego przez cudzoziemców. „Języki Obce w Szkole”, nr 2, s. 31–37.

Seretny A. (2017), Leksyka a nauczanie języka specjalistycznego – potrzeby akademickie a potrzeby zawodowe. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 24, s. 149–166. DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.24.11

Seretny A. (2018), Język szkolnej edukacji w perspektywie glottodydaktycznej – zarys problematyki. „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (22), s. 139–156. DOI: https://doi.org/10.31261/PS_P.2018.22.09

Seretny A., Lipińska E. (2021), Poziom B2 jako węzłowy etap w osiąganiu biegłości językowej. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 28, s. 21–46. DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.02

Smuk M., Grabowska M., Sowa M. (2023), Studia filologiczne w Polsce z perspektywy studenta. Kraków: Universitas.

Sowa M. (2017), Pierwsze słówka… Nauka leksyki na poziomie A1/A2 dla potrzeb komunikacji zawodowej. „Języki Obce w Szkole”, nr 3, s. 14–19.

Szerszeń P. (2014), Kilka uwag na temat optymalnego czasu rozpoczynania nauki języka specjalistycznego i możliwości jej realizacji. „Lingwistyka Stosowana”, nr 9, s. 133–149.

Terka B. (2022), I Chińczykom gramatyka problemy sprawia, czyli o wyzwaniach składniowych (i nie tylko) chińskojęzycznych uczących się języka polskiego jako obcego, (w:) Czerkies T., Prizel-Kania A. (red.), Między Wschodem a Zachodem. O wyzwaniach dydaktycznych podczas pracy z grupami chińskimi. Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 113–132. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381388238.06

Wawrzyniak K. (2021), Dwa programy studiów polonistycznych I stopnia na Pekińskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (BISU), (w:) Jasińska A., Kajak P., Wegner T. (red.), Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 107–115. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.107-115

Zarzycka G., 2017, Język polski w odmianie akademickiej. Propozycja programu kursu adresowanego do studentów zagranicznych przygotowujących się do studiów wyższych w Polsce. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 17, s. 135–148. DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.24.10