Wdrażanie różnojęzycznych studentów filologii regionów do czytania literatury francuskojęzycznej. Refleksja glottodydaktyczna nad wstępną koncepcją kursu
PDF

Słowa kluczowe

różnojęzyczni studenci
literatura francuskojęzyczna
glottodydaktyka autonomizująca
komunikacja międzykulturowa

Jak cytować

Orchowska, I. (2024). Wdrażanie różnojęzycznych studentów filologii regionów do czytania literatury francuskojęzycznej. Refleksja glottodydaktyczna nad wstępną koncepcją kursu. Neofilolog, (62/1), 230–248. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.14

Abstrakt

The current paper is a reflection on introducing plurilingual students of Regional Language Studies to the reading of francophone literature. The paper first discusses the didactic background for the reflection and emphasizes the plurilingualism of students. Next, the author presents how the autonomization approach to learning and teaching could be applied in an optional course of French focused on developing plurilingual learners’ reading comprehension of francophone literary texts, even before they reach the advanced proficiency level in French. The initial course concept will be illustrated with didactic analysis of the francophone novel – “L’ignorance” by Milan Kundera.

https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.14
PDF

Bibliografia

Conseil de l’Europe. (2021), Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer – Volume complémentaire. Strasbourg: Éditions du Conseil de l’Europe.

Dakowska M. (2001), Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dąbrowski M. (2015), Współczesna literatura (e)migracyjna: rewizja pojęć analitycznych. ,,Rocznik Komparatystyczny – Comparative Yearbook”, nr 6, s. 395–412. DOI: https://doi.org/10.18276/rk.2015.6-21

Falardeau É. (2003), Compréhension et interprétation: deux composantes complémentaires de la lecture littéraire, ,,Revue des sciences de l’éducation”, nr 29/3, s. 673–694. DOI: https://doi.org/10.7202/011409ar

Górecka J., Orchowska I. (2020), Préparer les apprenants polonais de FLE à la lecture de la littérature francophone. Réflexion didactologique sur l’exploitation des critiques littéraires au niveau B2. ,,Revue internationale MÉTHODAL”, nr 4, s. 85–107.

Jaskuła S., Korporowicz L. (2017), Współczesne paradygmaty dialogu, ,,Edukacja Humanistyczna”, nr 2 (37), s. 33–43.

Orchowska I. (2008), La formation interculturelle des futurs enseignants de FLE dans le contexte universitaire polonais. Kraków: FLAIR.

Rada Europy (2003 [2001]). Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa: CODN.

Wilczyńska W. (1999), Uczyć się czy być nauczanym. O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa: PWN.

Wilczyńska W. (2002a), Podmiotowość i autonomia jako wyznaczniki osobistej kompetencji komunikacyjnej”, (w:) Wilczyńska W. (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 51–67.

Wilczyńska W. (2002b), Słowniczek najważniejszych pojęć dotyczących autonomizacji, (w:) Wilczyńska W. (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 317–335.

Wilczyńska W. (2016), Pojęcie kompetencji komunikacyjnej i jego przydatność poznawcza dla glottodydaktyki”, [w:] Jaroszewska A., Karpeta-Peć B., Smuk M., Sobańska J., Sujecka-Zając J. (red.). Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania. Warszawa: Wydawnictwo UW, s. 25–51.

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J. (2019), Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wojciechowska B., Górecka J. (2021), Literatura frankofońska o migracji i wygnaniu na zajęciach z języka francuskiego – perspektywa dyskursywna. Założenia projektu DECLAME’FLE. ,,Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 19–27.

Diome F. (2003), Le ventre de l’Atlantique. Paris: Éditions Anne Carrière.

Kundera M. (2003 [2000]), L’ignorance. Paris: Éditions Gallimard.

Rinkel B. (2019), Le nom secret des choses. Paris: Fayard Roman.

Słowacki J. (1914 [1836]), Coucher de soleil sur la mer (Hymne). ,,Polonia. Revue hebdomadaire polonaise”, nr 6, s. 3.