Prawna ochrona ukształtowania terenu w procesie jego zagospodarowania – zagadnienia wybrane

Main Article Content

Krzysztof Świderski

Abstrakt

Ukształtowanie terenu jest elementem powierzchni ziemi. Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim zakresie ustawodawca poddaje ochronie ukształtowanie terenu w procesie jego zagospodarowania, czy ochrona obejmuje tylko naturalne ukształtowanie terenu, czy także możliwość jego ulepszenia. W konkluzji artykułu stwierdzono, że ukształtowanie terenu wpływa na walory użytkowe i przyrodnicze powierzchni ziemi. Ustawodawca nie zabrania zmian ukształtowania terenu odpowiednich do jego przeznaczenia, z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki. Zamiarem ustawodawcy nie jest bezwarunkowe zachowanie naturalnego ukształtowania terenu. Liczą się także jego walory użytkowe. Dlatego ustawodawca zezwala na przekształcenie form terenowych, jeśli jest to korzystne i podnosi walory użytkowe terenu oraz nie wpływa negatywnie na grunty sąsiednie i środowisko.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świderski, K. (2021). Prawna ochrona ukształtowania terenu w procesie jego zagospodarowania – zagadnienia wybrane. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 477-793. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.24
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Chojnacki D. (2011), Wybrane administracyjne instrumenty prawne ochrony powierzchni ziemi, w: M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, Warszawa.
  2. Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J. (2019), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa.
  3. Korzeniowski P. (2012), Cele i funkcje ochrony prawnej gruntów rolnych i leśnych, „Prawo i Środowisko” nr 3.
  4. Król M.A. (2018), Zadania jednostek samorządu terytorialnego w prawnej ochronie powierzchni ziemi, „Opinie i Analizy” nr 42.
  5. Nieć A.E. (2017), Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku, Wrocław.
  6. Niewiadomski Z. (red.) (2009), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa.
  7. Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M. (red.) (2014), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa.
  8. Radecki W. (2012), Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa.
  9. Wierzbowski M., Plucińska-Filipowicz A. (red.) (2018), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa.