Akty delegowane w zakresie unijnego prawa rolnego

Main Article Content

Elżbieta Tomkiewicz

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza aktów delegowanych wydawanych przez Komisję Europejską w ramach reform Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014–2020. Przedstawiono w nim wątpliwości interpretacyjne co do dotychczasowej praktyki stosowania tych aktów prawnych. Dotyczą one przede wszystkim interpretacji pojęcia „inne niż istotne elementy aktu ustawodawczego”, co znalazło odzwierciedlenie w wielu orzeczeniach TSUE wydanych przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Wątpliwości związane są też ze stosowaniem aktów delegowanych i dotyczą zakwalifikowania danej materii prawnej jako przedmiotu regulacji aktu delegowanego lub wykonawczego. Odrębne rozważania poświęcono daleko idącej autonomii Komisji Europejskiej w zakresie przyjmowania aktów delegowanych w sprawach rolnych, co wynika ze szczególnej pozycji sektora rolnego. Zwrócono także uwagę na dużą aktywność legislacyjną Komisji Europejskiej w zakresie przyjmowania aktów delegowanych w procedurze pilnej w sektorze rolnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomkiewicz, E. (2021). Akty delegowane w zakresie unijnego prawa rolnego. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 495-508. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.25
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Albisinni F. (2011), Europejskie prawo rolne po Traktacie z Lizbony pomiędzy interwencją a regulacją. Europejskie kodeksy rolnictwa, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
 2. Albisinni F. (2016), Europejskie kodeksy rolnictwa i ponowne odkrycie rolnictwa jako działalności produkcyjnej, w: P. Litwiniuk (red.), Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, Warszawa.
 3. Barcz J. (2012), Akty delegowane i akty wykonawcze – pojęcia i kryteria rozróżnienia, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 3.
 4. Barcz J. (2017), Ustrój lizboński UE. Podstawy traktatowe, struktura, instytucje i prawo, Piaseczno.
 5. Gostyńska A. (2012), Komitologia – stary versus nowy system, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 3.
 6. Jurcewicz A. (2007), Charakterystyka wspólnej polityki rolnej, w: A. Jurcewicz (red.), Wspólna polityka rolna, Warszawa.
 7. Lipińska I. (2017), Nadzwyczajne środki wsparcia jako prawna ochrona unijnego rynku rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
 8. Lipińska I. (2019), Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej, Warszawa.
 9. Niedzwiedź M. (2020), Akty delegowane – co znaczy zmieniać lub uzupełniać inne niż istotne elementy aktu ustawodawczego? – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 17.03.2016 r., C-286/14 Parlament Europejski przeciwko Komisji Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 4.
 10. Piesiak A. (2012), Główne problemy w negocjacjach i we wprowadzeniu w życie nowego systemu aktów delegowanych i wykonawczych zgodnie z art. 290 i 291 TFUE, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 3.
 11. Płeszka M. (2013), Zmiany w procesie przyjmowania aktów prawnych w ramach kompetencji wykonawczych Komisji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 12.
 12. Popardowski P. (2019), Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej, Warszawa.
 13. Rynkowski M. (2012), Komentarz do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu UE, w: A. Wróbel (red.), Komentarz o funkcjonowaniu UE, t. III, Warszawa.
 14. Suchoń A. (2016), Funkcjonowanie rynku mleka po likwidacji kwotowania – wybrane aspekty prawne, „Studia Iuridica Agraria” nr XIV.
 15. Szpunar M. (2012), Implementacja Traktatu z Lizbony: akty delegowane versus akty wykonawcze, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 3.