Znakowanie żywności jako instrument realizacji celów prawa żywnościowego – wybrane problemy

Main Article Content

Paweł Wojciechowski

Abstrakt

W artykule podjęto próbę ustalenia, w jaki sposób cele prawa żywnościowego są realizowane przez przyjętą regulację dotyczącą znakowania żywności, oraz zbadania w tym zakresie relacji pomiędzy realizacją poszczególnych celów. Wychodząc od zarysowania poszczególnych celów prawa żywnościowego, przypisano do nich i omówiono uregulowania znakowania żywności o charakterze ogólnym i szczegółowym, nakierowane na realizację poszczególnych celów. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że dwa spośród celów prawa żywnościowego, tj. ochrona zdrowia i życia oraz ochrona interesów konsumentów i rzetelności obrotu, realizowane są w przeważającej mierze przepisami kształtującymi obowiązkowy zakres informacji podawanych na etykiecie. Ponadto ochronie konsumentów służą zasady znakowania, z podstawową zasadą niewprowadzania w błąd. Z kolei ochrona środowiska i dobrostanu zwierząt realizowana jest w aktualnym stanie prawnym w niewielkim zakresie regulacjami o charakterze szczegółowym. Zważywszy na oczekiwania konsumentów dotyczące informacji środowiskowej i informacji dotyczącej ochrony dobrostanu zwierząt, w artykule zaproponowano wprowadzenie regulacji ramowej, określającej zasady stosowania oświadczeń środowiskowych, podobnej do regulacji oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowski, P. (2021). Znakowanie żywności jako instrument realizacji celów prawa żywnościowego – wybrane problemy. Przegląd Prawa Rolnego, (2(29), 509-529. https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.26
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Czarnezki J.J. (2011), The Future of Food Eco-Labeling: Organic, Carbon Footprint, and Environmental Life-Cycle Analysis, „Stanford Environmental Law Journal” Vol. 30, No. 3.
 2. Kaźmierczak-Piwko L., Dybikowska A., Celińska E., Ratajczak J. (2017), Rola ekoznakowania produktów konsumpcyjnych w podnoszeniu świadomości ekologicznej nabywców, „Problemy w Zarządzaniu Środowiskiem” nr 7.
 3. Komorowska D. (2009), Ekonomika produkcji ekologicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” nr 73.
 4. Korzycka M., Wojciechowski P. (2015), Żywność ekologiczna w prawie USA i Unii Europejskiej, „Studia Iuridica Agraria” t. XIII.
 5. Korzycka M., Wojciechowski P. (2017), System prawa żywnościowego, Warszawa.
 6. Korzycka-Iwanow M. (2007), Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa.
 7. Leśkiewicz K. (2020), Prawo żywnościowe, Warszawa.
 8. Meulen B. van der, Velde M. van der (2008), European Food Law Handbook, Wageningen.
 9. Muller L., Lacroix A., Ruffieux B. (2019), Environmental Labelling and Consumption Changes: A Food Choice Experiment, „Environmental and Resource Economics” Vol. 73, issue 3.
 10. Nieżurawski L., Sobków C. (2015), Rola informacji na etykiecie w procesie zakupu produktu żywnościowego, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” t. XVII, nr 3.
 11. Olejniczak M. (2017), Zróżnicowanie źródeł informacji konsumenckiej o żywności prozdrowotne, „Handel Wewnętrzny” nr 6(371).
 12. Ozimek I. (2000), Znaczenie wybranych źródeł informacji o żywności dla konsumentów, w: K. Gutkowska, I. Ozimek (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe, Warszawa.
 13. Ozimek I., Tomaszewska M. (2011), Znaczenie wybranych źródeł informacji o produktach żywnościowych dla konsumentów, „Handel Wewnętrzny” nr 2.
 14. Ozimek I., Tomaszewska-Pielacha M. (2011), Czynniki wpływające na czytanie przez konsumentów informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowych, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” nr 52.
 15. Sokołowski Ł.M. (2019), O potrzebie całościowej regulacji prawnej przeciwdziałania marnowaniu żywności, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
 16. Staniewska K., Panfil-Kuncewicz H., Staniewski B., Mieczkowska M. (2010), Postrzeganie informacji żywieniowej przekazywanej za pomocą różnych form przekazów komercyjnych, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” nr 86.
 17. Wojciechowski P. (2017), Unijne prawo żywnościowe, w: M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa żywnościowego, Warszawa.
 18. Wojciechowski P. (2018), Informacja o braku zawartości określonych substancji w żywności w regulacjach prawa żywnościowego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
 19. Wróbel A. (red.) (2012), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa.
 20. Żelazna K., Górska-Warsewicz H. (2005), Źródła informacji wykorzystywane przy zakupie żywności, w: J. Karwowski (red.), Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Szczecin.