Zakres i zasięg czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje: językoznawstwo romańskie i historię języków romańskich, problemy akwizycji języka obcego, badania nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, teorię tłumaczenia. Wreszcie, często podejmowanym ostatnio zagadnieniem są badania kulturowe, skupione na prezentacji dorobku intelektualnego i duchowego krajów, w których używane są języki romańskie. Podejmowane tematy mają mieć w założeniu charakter bardziej teoretyczny i badawczy niż opisowy lub stricte faktograficzny. Kolejne numery ukazują się na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Zgodnie z klasyfikacją bazy ERIH Plus kategoria NAT oznacza pozycję między czasopismem o zasięgu lokalnym i a międzynarodowym. 

 

Proces recenzji

  1. Do oceny każdej publikacji powołani zostają dwaj niezależni od siebie recenzenci, będący uznanymi ekspertami w dziedzinie, której dotyczy dany tom tematyczny. Jeden z recenzentów, ze względu na obcojęzyczny charakter publikacji, jest afiliowany w zagranicznej instytucji akademickiej, innej niż narodowość autora pracy.
  2. Recenzje wykonywane są w oparciu o model double-blind peer review, czyli są obustronnie anonimowe (autor nie wie, kim są recenzenci, a recenzenci nie wiedzą, kim jest autor). Na potrzeby recenzentów i do czasu nadesłania recenzji redakcja czasopisma usunie z artykułu dane takie jak: imię i nazwisko autora, afiliacja, adres e-mail, podziękowania, wskazanie źródeł finansowania, jeśli umożliwiają one jego identyfikację.
  3. Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną opinią co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, proponowany artykuł nie zostaje dopuszczony do publikacji. Autor może jednak wnioskować do rady naukowej czasopisma o powołanie kolejnego recenzenta, którego opinia jest rozstrzygająca. Wniosek, skierowany na basia@amu.edu.pl zawiera wskazanie powodów, dla których zdaniem wnioskodawcy artykuł powinien zostać poddany dodatkowej ocenie.
  4. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów ujawniane są w ostatnim numerze, który ukazuje się w danym roku. 

Formularze recenzji:

refereeing template SRP en

refereeing template SRP es.pdf     refereeing template SRP es.docx 

refereeing template SRP fr.pdf      refereeing template SRP fr.docx

refereeing template SRP it.pdf      refereeing template SRP it.docx   

refereeing template SRP pl.pdf     refereeing template SRP pl.docx 

refereeing template SRP pt.pdf     refereeing template SRP pt.docx

refereeing template SRP ro.pdf     refereeing template SRP ro.docx

refereeing template SRP cat.pdf    refereeing template SRP cat.docx

 

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Zasady etyki

Rzetelność stanowi jeden z fundamentów nauki. Etyczna postawa autorów oraz wierność najwyższym standardom redakcyjnym wymagają dokładnej informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji. W szczególności, odbiorcy czasopisma mają prawo poznać dane osób i instytucji odpowiedzialnych za merytoryczną stronę artykułu oraz dane podmiotów, które wniosły swój wkład finansowy w powstawanie publikacji.
Życiu instytucji naukowych towarzyszą niestety zjawiska ghostwriting i guest autorship. Pierwsze zachodzi w sytuacji, gdy dana osoba lub instytucja wniosła znaczny wkład w powstanie artykułu, ale fakt ten nie został ujawniony wśród nazwisk autorów. W sytuacji, gdy dana osoba / instytucja odegrała inną niż merytoryczna istotną rolę w powstaniu artykułu, rzetelność nakazuje wymienienie jej w podziękowaniach zawartych w artykule. Drugie negatywne zjawisko – autorstwo grzecznościowe – polega na dodaniu do listy autorów podmiotu, który nie przyczynił się w sposób istotny lub wcale do powstania publikacji (np. służył jedynie pomocą w korekcie językowej, podpowiedział pozycję bibliograficzną, etc.).

Obowiązki redakcji
Przyjmując zgłoszenie redakcja zobowiązuje się: decydować i zawiadamiać o publikacji w odpowiednim czasie; stosować się do zasad i norm Fair Play, opisanych w linkach poniżej; przestrzegać zasad poufności; pomagać autorom i recenzentom demaskować (potencjalne) konflikty interesów; przedsięwziąć odpowiednie środki w przypadku pogwałcenia wymienionych norm. (źródło)

Obowiązki recenzentów
Podejmując się recenzowania artykułu, recenzenci zobowiązują się przedsięwziąć następujące kroki: jednoznacznie wspierać decyzje edytorskie; respektować terminowość; zachować tajność procedury powstawania recenzji; zachować obiektywność; informować o konfliktach interesów.

Obowiązki autorów
Ujawnienie w artykule wkładu poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem ich imion, nazwisk, afiliacji, adresów elektronicznych oraz ze wskazaniem autorstwa poszczególnych koncepcji i jednostek redakcyjnych - paragrafów, podrozdziałów, przypisów). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt, lub w przypadku zgłoszenia zbiorowego – autor wymieniony na pierwszym miejscu.
Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z tym dokumentem. Dla autorów miejscowych, wymagana jest forma pisemna oświadczenia przekazywanego redakcji czasopisma (niniejszy dokument należy wydrukować i czytelnie podpisać). Dla autorów zamiejscowych, wymagana jest forma elektroniczna potwierdzenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego dokumentu. Przy publikacjach zbiorowych wymagane jest złożenie takiego oświadczenia przez każdego z autorów. Niedotrzymanie warunku powoduje odrzucenie artykułu na etapie preselekcji (przed recenzją).
Ujawnienie informacji o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych (financial disclosure), w przypadku, gdy publikacja artykułu nie jest finansowana przez Instytut Filologii Romańskiej UAM,. W przypisie na początku artykułu, wymagane jest np. podanie numeru i tytułu grantu, jak i nazwy instytucji go przyznającej.
Zgłaszając artykuł do Studia Romanica Posnaniensia, autor zobowiązuje się: stosować się do zasad i norm Fair Play, opisanych w linkach poniżej; unikać plagiatu i tym podobnych praktyk; unikać wielokrotnych i równoległych zgłoszeń; informować o potencjalnych konfliktach interesów; zgłaszać artykuł w odpowiednim języku i formie; być w stałym kontakcie z redakcją do czasu aż praca zostanie jednoznacznie przyjęta lub odrzucona.

Konflikt interesów
Wszyscy autorzy proszeni są o poinformowanie o potencjalnym lub faktycznym konflikcie interesów, tj. o zależności finansowej lub osobistej od innych ludzi lub organizacji w przeciągu trzech lat od rozpoczęcia zgłoszonej pracy, która to zależność mogłaby w niewłaściwy sposób wpłynąć lub zostać uznana za mającą wpływ na ich pracę. Zobacz również

Procedura antyplagiatowa
W celu zapewnienia autentyczności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, czasopismo realizuje nowoczesną procedurę ich oceny i należy do systemu CrossCheck.
CrossCheck jest to inicjatywa stworzona przez CrossRef oraz iThenticate i powstała, aby zapewnić profesjonalną pomoc w zapobieganiu publikowania plagiatów i innych form nierzetelności naukowej. System oferuje wysokiej klasy narzędzie porównywania dokumentów z największą na świecie bazą treści naukowych pochodzących od wielu wydawców.

Redakcja Studia Romanica Posnaniensia informuje, że przypadki wskazanych tu negatywnych praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, edytorzy naukowi, itp.).

Statystyki

(Raport systemu COUNTER) 

MONTH

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Total

Downloads (2015)

0

27

13

6

88

85

190

151

25

212

160

189

1146

Downloads (2016)

643

376

482

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział autorów z afiliacją pozakrajową w latach 2013-2014 wyniósł 27 procent. 

Sponsors

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Studia Romanica Posnaniensia vol 25-35 – zadanie finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.