Zakres i zasięg czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje: językoznawstwo romańskie i historię języków romańskich, problemy akwizycji języka obcego, badania nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, teorię tłumaczenia. Wreszcie, często podejmowanym ostatnio zagadnieniem są badania kulturowe, skupione na prezentacji dorobku intelektualnego i duchowego krajów, w których używane są języki romańskie. Podejmowane tematy mają mieć w założeniu charakter bardziej teoretyczny i badawczy niż opisowy lub stricte faktograficzny. Kolejne numery ukazują się na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Zgodnie z klasyfikacją bazy ERIH Plus kategoria NAT oznacza pozycję między czasopismem o zasięgu lokalnym i a międzynarodowym. 

 

Proces recenzji

  1. Do oceny każdej publikacji powołani zostają dwaj niezależni od siebie recenzenci, będący uznanymi ekspertami w dziedzinie, której dotyczy dany tom tematyczny. Jeden z recenzentów, ze względu na obcojęzyczny charakter publikacji, jest afiliowany w zagranicznej instytucji akademickiej, innej niż narodowość autora pracy.
  2. Recenzje wykonywane są w oparciu o model double-blind peer review, czyli są obustronnie anonimowe (autor nie wie, kim są recenzenci, a recenzenci nie wiedzą, kim jest autor). Na potrzeby recenzentów i do czasu nadesłania recenzji redakcja czasopisma usunie z artykułu dane takie jak: imię i nazwisko autora, afiliacja, adres e-mail, podziękowania, wskazanie źródeł finansowania, jeśli umożliwiają one jego identyfikację.
  3. Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną opinią co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, proponowany artykuł nie zostaje dopuszczony do publikacji. Autor może jednak wnioskować do rady naukowej czasopisma o powołanie kolejnego recenzenta, którego opinia jest rozstrzygająca. Wniosek, skierowany na basia@amu.edu.pl zawiera wskazanie powodów, dla których zdaniem wnioskodawcy artykuł powinien zostać poddany dodatkowej ocenie.
  4. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów ujawniane są w ostatnim numerze, który ukazuje się w danym roku. 

Formularze recenzji:

refereeing template SRP en

refereeing template SRP es.pdf     refereeing template SRP es.docx 

refereeing template SRP fr.pdf      refereeing template SRP fr.docx

refereeing template SRP it.pdf      refereeing template SRP it.docx   

refereeing template SRP pl.pdf     refereeing template SRP pl.docx 

refereeing template SRP pt.pdf     refereeing template SRP pt.docx

refereeing template SRP ro.pdf     refereeing template SRP ro.docx

refereeing template SRP cat.pdf    refereeing template SRP cat.docx

 

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Zasady etyki

Rzetelność stanowi jeden z fundamentów nauki. Etyczna postawa autorów oraz wierność najwyższym standardom redakcyjnym wymagają dokładnej informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji. W szczególności, odbiorcy czasopisma mają prawo poznać dane osób i instytucji odpowiedzialnych za merytoryczną stronę artykułu oraz dane podmiotów, które wniosły swój wkład finansowy w powstawanie publikacji.
Życiu instytucji naukowych towarzyszą niestety zjawiska ghostwriting i guest autorship. Pierwsze zachodzi w sytuacji, gdy dana osoba lub instytucja wniosła znaczny wkład w powstanie artykułu, ale fakt ten nie został ujawniony wśród nazwisk autorów. W sytuacji, gdy dana osoba / instytucja odegrała inną niż merytoryczna istotną rolę w powstaniu artykułu, rzetelność nakazuje wymienienie jej w podziękowaniach zawartych w artykule. Drugie negatywne zjawisko – autorstwo grzecznościowe – polega na dodaniu do listy autorów podmiotu, który nie przyczynił się w sposób istotny lub wcale do powstania publikacji (np. służył jedynie pomocą w korekcie językowej, podpowiedział pozycję bibliograficzną, etc.).

Obowiązki redakcji
Przyjmując zgłoszenie redakcja zobowiązuje się: decydować i zawiadamiać o publikacji w odpowiednim czasie; stosować się do zasad i norm Fair Play, opisanych w linkach poniżej; przestrzegać zasad poufności; pomagać autorom i recenzentom demaskować (potencjalne) konflikty interesów; przedsięwziąć odpowiednie środki w przypadku pogwałcenia wymienionych norm. (źródło)

Obowiązki recenzentów
Podejmując się recenzowania artykułu, recenzenci zobowiązują się przedsięwziąć następujące kroki: jednoznacznie wspierać decyzje edytorskie; respektować terminowość; zachować tajność procedury powstawania recenzji; zachować obiektywność; informować o konfliktach interesów.

Obowiązki autorów
Ujawnienie w artykule wkładu poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem ich imion, nazwisk, afiliacji, adresów elektronicznych oraz ze wskazaniem autorstwa poszczególnych koncepcji i jednostek redakcyjnych - paragrafów, podrozdziałów, przypisów). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt, lub w przypadku zgłoszenia zbiorowego – autor wymieniony na pierwszym miejscu.
Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z tym dokumentem. Dla autorów miejscowych, wymagana jest forma pisemna oświadczenia przekazywanego redakcji czasopisma (niniejszy dokument należy wydrukować i czytelnie podpisać). Dla autorów zamiejscowych, wymagana jest forma elektroniczna potwierdzenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego dokumentu. Przy publikacjach zbiorowych wymagane jest złożenie takiego oświadczenia przez każdego z autorów. Niedotrzymanie warunku powoduje odrzucenie artykułu na etapie preselekcji (przed recenzją).
Ujawnienie informacji o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych (financial disclosure), w przypadku, gdy publikacja artykułu nie jest finansowana przez Instytut Filologii Romańskiej UAM,. W przypisie na początku artykułu, wymagane jest np. podanie numeru i tytułu grantu, jak i nazwy instytucji go przyznającej.
Zgłaszając artykuł do Studia Romanica Posnaniensia, autor zobowiązuje się: stosować się do zasad i norm Fair Play, opisanych w linkach poniżej; unikać plagiatu i tym podobnych praktyk; unikać wielokrotnych i równoległych zgłoszeń; informować o potencjalnych konfliktach interesów; zgłaszać artykuł w odpowiednim języku i formie; być w stałym kontakcie z redakcją do czasu aż praca zostanie jednoznacznie przyjęta lub odrzucona.

Konflikt interesów
Wszyscy autorzy proszeni są o poinformowanie o potencjalnym lub faktycznym konflikcie interesów, tj. o zależności finansowej lub osobistej od innych ludzi lub organizacji w przeciągu trzech lat od rozpoczęcia zgłoszonej pracy, która to zależność mogłaby w niewłaściwy sposób wpłynąć lub zostać uznana za mającą wpływ na ich pracę. Zobacz również

Procedura antyplagiatowa
W celu zapewnienia autentyczności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, czasopismo realizuje nowoczesną procedurę ich oceny i należy do systemu CrossCheck.
CrossCheck jest to inicjatywa stworzona przez CrossRef oraz iThenticate i powstała, aby zapewnić profesjonalną pomoc w zapobieganiu publikowania plagiatów i innych form nierzetelności naukowej. System oferuje wysokiej klasy narzędzie porównywania dokumentów z największą na świecie bazą treści naukowych pochodzących od wielu wydawców.

Redakcja Studia Romanica Posnaniensia informuje, że przypadki wskazanych tu negatywnych praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, edytorzy naukowi, itp.).

In 2019 our reviewers were:

BARROS DÍEZ ESTHER (Instytut Cervantesa w Berlinie)

BOGACKI KRZYSZTOF (Uniwersytet Warszawski)

BRZOZOWSKA-ZBURZYŃSKA BEATA (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

DIAZ-SZMIDT RENATA (Uniwersytet Warszawski)

CARON PHILIPPE (Université de Poitiers Francja)

FERNÁNDEZ DE MOLINA ORTÉS ELENA (Universidad de Granada)

ANDRES FERRETTI VITOR (Uniwersytet w Augsburgu)

GAJEWSKA ELŻBIETA (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

GAJOS MIECZYSŁAW (Uniwersytet Łódzki)

GAŁAN BEATA (Uniwersytet Śląski)

GARCÍA AGUIAR LIVIA (Universidad de Granada)

GEROLIMICH SONIA (Università di Udine)

GRABOWSKA MONIKA (Uniwersytet Wrocławski)

GIERMAK-ZIELIŃSKA TERESA (Uniwersytet Warszawski)

HLIBOWICKA-WĘGLARZ BARBARA (Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

JAMROZIK ELŻBIETA (Uniwersytet Warszawski)

JANOWSKA IWONA (Uniwersytet Jagielloński)

KACPRZAK ALICJA (Uniwersytet Łódzki)

KRZYŻANOWSKA ANNA (Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

LAZAR JAN (Uniwersytet Opolski)

LEBAS FRANCK (Université Clermont Auvergne, Francja)

LEBAS-FRACZAK LIDIA (Université Clermont Auvergne, Francja)

LEPAGE YVES (Waseda University, Japonia) 

LLITERAS MARGARITA (Universidad de Valladolid)

VICTORIA MATEO GARCÍA MARÍA (Universidad de Almería)

MONTERO CARTELLE EMILIO (Universidad de Santiago de Compostela)

PAPROCKA NATALIA (Uniwersytet Wrocławski)

PEŠEK ONDŘEJ (Jihočeska Univerzita, České Budějovice, Czechy)

PETROV PETAR (Universidade de Algarve)

PILECKA EWA (Uniwersytet Warszawski)

RICHARD ELISABETH (Université Rennes 2)

FRANCISCO ROMERO OLIVA MANUEL (Universidad de Cádiz)

SKIBIŃSKA-CIEŃSKA ELŻBIETA (Uniwersytet Wrocławski)

SOWA MAGDA (Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

SZYMANIAK WŁODZIMIERZ (Universidade Jean Piaget de Cabo Verde)

ŚLIWA DOROTA (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

THOMAS IZABELLA (Université de Franche-Comté, Francja)

VITAS DUŠKO (Univerzitet u Beogradu, Serbia)

WALUCH-DE LA TORRE EDYTA  (Universidad de Granada)

WIDŁA HALINA (Uniwersytet Śląski)

In 2018 our reviewers were:

ÁNGEL MORENO FERNANDO (Universidad Complutense de Madrid)
BALDACCI ALESSANDRO (Uniwersytet Warszawski)
BALLESTER i ROCA JOSEP (Universitat de València)
BENOIT JEAN-LOUIS (Université de Bretagne-Sud)
BOERO SILVIA (Portland State University)
BOGACKI KRZYSZTOF (Uniwersytet Warszawski)
BRONOWSKI CEZARY (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
BUENO GARCIA ANTONIO (Universidad de Valladolid, Campus de Soria)
CASAS ANA (Universidad de Alcalá)
CASTELLI ROSARIO (Università di Catania)
CLÚA GINÉS ISABEL (Universidad de Sevilla)
CHROBAK MARZENA (Uniwersytet Jagielloński)
CONTARINI SILVIA (Università di Udine)
DARICI KATIUSCIA (Università degli Studi di Verona)
DYGUL JOLANTA (Uniwersytet Warszawski)
FORTINI LAURA (Università Roma Tre)
FRŒLIGER NICOLAS (Université Paris Diderot)
GARCÍA PATRICIA (University of Nottingham)
GASPARINI SANDRA (Universidad de Buenos Aires)
GĘSICKA ANNA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
GIORGIO ADALGISA (University of Bath)
GUISCAFRÈ JAUME (Universitat de les Illes Balears)
GURGUL MONIKA (Uniwersytet Jagielloński)
HEWSON LANCE (Université de Genève)
HIPKINS DANIELLE (University of Exeter)
KARWACKA-PASTOR DOROTA (Uniwersytet Gdański)
KLIMKIEWICZ ANNA (Uniwersytet Jagielloński)
KNICKERBOCKER DALE (East Carolina University)
LAZZARIN STEFANO (Université Jean Monnet, Saint-Étienne)
LEBLANC MATTHIEU (Université de Moncton)
LO CASTRO GIUSEPPE (Università della Calabria)
LÓPEZ-PELLISA TERESA (Universitat de les Illes Balears)
LOUYER AUDREY (Université de Reims Champagne-Ardenne)
MAESTRE BROTONS ANTONI (Universitat d’Alacant)
MANOTTA MARCO (Università degli Studi di Sassari)
MARINO MARIO (Brandenburgische Technische Universität Cottbus–Senftenberg)
MARTÍN ALEGRE SARA (Universitat Autònoma de Barcelona)
MARTÍNEZ GIL VÍCTOR (Universitat Autònoma de Barcelona)
MIERNOWSKI JAN (University of Wisconsin-Madison and Uniwersytet Warszawski)
MISZALSKA JADWIGA (Uniwersytet Jagielloński)
PAWŁOWSKA MAJA (Uniwersytet Wrocławski)
PEETERS JEAN (Université de Bretage Sud)
PONS MARGALIDA (Universitat de les Illes Balears)
RIBÉMONT BERNARD (Université d'Orléans)
ROAS DAVID (Universitat Autònoma de Barcelona)
RODRIGUEZ ORTEGA NADIA (Universidad Pontificia Comillas)
ROSS CHARLOTTE (University of Birmingham)
SADKOWSKI PIOTR (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
SALAZAR ESTRADA YOVANY (Universidad Nacional de Loja, Ecuador)
SANTAMARIA CIORDIA LETICIA (Universidad de Valladolid, Campus de Soria)
SKIBIŃSKA ELŻBIETA (Uniwersytet Wrocławski)
SOBCZYK AGATA (Uniwersytet Warszawski)
SUNYER i MOLNÉ MAGÍ (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona)
SZELIGA DOROTA (Uniwersytet Warszawski)
SZYMONIAK EWELINA (Uniwersytet Śląski)
ŚLIWA DOROTA (KUL im. Jana Pawła II)
TRYUK MAŁGORZATA (Uniwersytet Warszawski)
TYLUSIŃSKA JOANNA (Uniwersytet Warszawski)
VIVES ANNA (University of Sheffield)
ZBIERSKA-MOŚCICKA JUDYTA (Uniwersytet Warszawski)

In 2017 our reviewers were:

CARMEN BECERRA SUÁREZ, Universidade de Vigo
REGINA BOCHENEK-FRANCZAK, Uniwersytet Jagielloński
FERNANDO CABO ASEGUINOLAZA, Universidade de Santiago de Compostela
MARCO CAPELLINI, Aix-Marseille Université
MARCELINO CORTÉS VALENCIANO, badacz niezależny
ESTHER FORGAS BERDET, Universidad Rovira i Virgili
CHLOE GABORIAUX, Institut d’Études Politiques de Lyon
JESÚS GÁLVEZ YAGÜE, badacz niezależny
JUAN F. GARCÍA BASCUÑANA, Universitat Rovira i Virgili
SONIA GEROLIMICH, Università di Udine
ANTONIO J. GIL GONZÁLEZ, Universidade de Santiago de Compostela
AMPARO GUERRA GÓMEZ, Universidad Complutense de Madrid
JOANNA JERECZEK-LIPIŃSKA, Uniwersytet Gdański
ALICJA KACPRZAK, Uniwersytet Łódzki
ANNA KIELISZCZYK, Uniwersytet Warszawski
THOMAS KLINKERT, Universität Zürich
DAGMAR KOLÁŘÍKOVÁ, Západočeská Univerzita, Pilzno, Czechy
JAN LAZAR, Ostravská Univerzita, Czechy ; Uniwersytet Opolski
FRANC LEBAS, Université Clermont Auvergne
MARIE-CLAUDE LE BOT, Université Rennes 2
STÉPHANE LOJKINE, Aix-Marseille Université
EWA ŁUKASZYK, Uniwersytet Warszawski
MARIO MARTÍN GIJÓN, Universidad de Extremadura
PAWEL MATYASZEWSKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
XAVIER MORENO JULIÁ, Universidad Rovira i Virgili
HÈCTOR MORET COSO, Institut d’Estudis del Baix Cinca
LOÏC NICOLAS, Université Libre de Bruxelles, Belgia
CEDRIC PASSARD, Institut d’Études Politiques de Lille, Francja
NICOLETA PETUHOV, Institutul de Lingvistică ale Academiei Române “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bukareszt, Rumunia
GLORIA PRADO GARDUÑO, Universidad Iberoamericana
VERONIQUE QUANQUIN, Université Clermont Auvergne
CHRISTINE RODRIGUES, Université Clermont Auvergne
MERCEDES RODRÍGUEZ PEQUEÑO, Universidad de Valladolid
JOSEP SÁNCHEZ CERVELLÓ, Universidad Rovira i Virgili
CARMEN SERVÉN DÍEZ, Universidad Autónoma de Madrid
MACIEJ SMUK, Uniwersytet Warszawski
NATHALIE SOLOMON, Université de Perpignan-Via Domitia
MAGDALENA SOWA, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
JOLANTA SUJECKA, Uniwersytet Warszawski
MONIKA SUŁKOWSKA, Uniwersytet Śląski
MAGDALENA SZEFLIŃSKA-BARAN, Uniwersytet Łódzki
KRYSTYNA SZYMANKIEWICZ, Uniwersytet Warszawski
DOROTA ŚLIWA, Katolicki Uniwersytet Lubelski
VIRGINIA TRUEBA MIRA, Universidad de Barcelona
ERNESTO VIAMONTE LUCIENTES, Universidad de Zaragoza
MAGDALENA WANDZIOCH, Uniwersytet Śląski
HALINA WIDŁA, Uniwersytet Śląski
EWA WIERZBOWSKA, Uniwersytet Gdański

 In 2016 our reviewers were:

AN VANDE CASTEELE (Vrije Universiteit Brussel)
ANDRZEJ ZIELIŃSKI (Uniwersytet Jagielloński)
ANNA SAWICKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
ANTONIO BUENO GARCÍA (Universidad de Valladolid)
ANTONIO DANIEL FUENTES GONZÁLEZ (Universidad de Almería)
ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ (Uniwersytet Łódzki)
ANTONIO MARÍA LÓPEZ GONZÁLEZ (Uniwersytet Łódzki)
ARLETTE VÉGLIA (Universidad Autónoma de Madrid)
CARME GREGORI SOLDEVILA (Universitat de València)
CECYLIA TATOJ (Uniwersytet Śląski)
D. EUGÉNIE EYEANG (Ecole Normale Supérieure, Libreville, Gabon)
DARI ESCANDELL (Universitat d’Alacant)
DOROTA ŚLIWA (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
ERIC HOLT (University of South Carolina)
ESTHER BARROS DÍEZ (Instituto Cervantes, Berlin)
EWA STALA (Uniwersytet Jagielloński)
FERNANDO GARCIA ROMERO (Universidad Complutense de Madrid)
GLÒRIA BORDONS (Universitat de Barcelona)
INMACULADA PENADÉS MARTÍNEZ (Universidad de Alcalá)
ISABEL SÁNCHEZ LÓPEZ (Universidad de Jaén)
JEAN PEETERS (Université de Bretagne-Sud)
JOANNA WILK-RACIĘSKA (Uniwersytet Śląski)
JORDI CORNELLÀ-DETRELL (University of Glasgow)
JORDI FORTUNY ANDREU (Universitat de Barcelona)
JORDI SUÏLS (Universitat de Lleida)
JOSÉ ENRIQUE GARGALLO GIL (Universitat de Barcelona)
KRZYSZTOF BOGACKI (Uniwersytet Warszawski)
LANCE HEWSON (Université de Genève)
MAREK BARAN (Uniwersytet Łódzki)
MARIE-FRANCE RENARD ( Université Saint-Louis Bruxelles)
MARINA GUSTÀ MARTORELL (Universitat de Barcelona; prof. em.)
MARJANA ŠIFRAR KALAN (Universidad de Ljubliana, Eslovenia)
MAXIMIANO CORTÉS MORENO (Fujen Catholic University - Taiwán)
MIKEL FORCADA, (Universidad de Alicante)
MIQUEL ÀNGEL PRADILLA CARMONA (Universitat Rovira i Virgili)
MONTSERRAT CUNILLERA DOMENECH (Université Pompeu Fabra, Barcelona)
MONTSERRAT ROSER I PUIG (University of Kent)
NADIA RODRÍGUEZ (Universidad Pontificia Comillas)
NICOLAS FROELINGER (Université Paris Diderot)
PIOTR SORBET (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
RENATA MAJEWSKA (Ateneum, Wyższa Szkoła Gdańsk)
RYSZARD SIWEK (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
TOMASZ SAPOTA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
VÍCTOR ACEDO-MATELLÁN (Queens’ College, University of Cambridge)
VÍCTOR MARTÍNEZ-GIL (Universitat Autònoma de Barcelona)
VICTORIA RODRIGO (Georgia State University Atlanta, GA)
WIACZESŁAW NOWIKOW (Uniwersytet Łódzki)

In 2015 our reviewers were:

Ingeborga Beszterda (Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu)
Emmanuelle Danblon (Université Libre de Bruxelles)
Jordi Marrugat Domènech (Universitat Autònoma de Barcelona)
Manuela Fox (Università Ca' Foscari, Venezia)
Chloe Gaboriaux (Université de Lyon)
Mieczysław Gajos (Uniwersytet Łódzki)
Anna Gęsicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Teresa Giermak-Zielińska (Uniwersytet Warszawski)
Klaus Grübl (Ludwig-Maximilians Universität, München)
Marc-Olivier Hinzelin (Universität Hamburg)
Joanna Jereczek-Lipińska (Uniwersytet Gdański)
Alicja Kacprzak (Uniwersytet Łódzki)
Katarzyna Kwapisz-Osadnik (Uniwersytet Śląski)
Christian Le Bart (Institut d’Études Politiques de Rennes)
Franck Lebas (Université Blaise Pascal –Clermont-Ferrand II)
Maria Lacueva Lorenz (Universität des Saarlandes, Saarbrücken)
María Luzdivina Cuesta Torre (Universidad de León)
Barbara Marczuk (Uniwersytet Jagielloński)
Paweł Matyaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
LoÏc Nicolas (Université Libre de Bruxelles)
Mikołaj Nkollo (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Cristina Ortiz Ceberio (University of Wisconsin - Green Bay)
Paolo Osório (University of Beira Interior)
Cedric Passard (Institut d’Études Politiques de Lille)
Ondrej Pesek (Jihočeska Univerzita, České Budějovice)
Eva-Maria Remberger (Universität Wien)
Maribel Cedeño Rojas (Universität Siegen)
Piotr Sadkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Miriam López Santos (Universidad de León)
Carmen Becerra Suárez (Universidad de Vigo)
Dorota Śliwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Jorge Verga Vilanova (Universität Hamburg)
Grażyna Vetulani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań)
Duško Vitas (Univerzitet u Belgradu)
Marzena Watorek (Université de Paris 8 & CNRS)
Bogdan Walczak (Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Patrick Werly (Université de Strasbourg)
Caterina Mercè Picornell Belenguer (Universitat de les Illes Balears, Palma)
Nina Podleszańska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)
Agustín Rico-Albero (University of Hertfordshire)
José Miguel Sardiñas Fernández (Universidad Autónoma de San Luis Potosi)
Anna Sawicka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Magí Sunyer Molné (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona)
Anna Vives Riera (University of Leicester)

In 2014 our reviewers were:
Joanna Albin (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),
Marek Baran (Uniwersytet Łódzki),
Esther Barros Díez (Instituto Cervantes, Berlin),
Leszek Bednarczuk (Uniwersytet Jagielloński),
Giancarlo Bertoncini (Università di Pisa),
Cezary Bronowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Diana Câmpan (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia),
Marzena Chrobak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków),
Marta Cichocka (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa),
Marcela Ciortea (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia),
Mario García-Page Sánchez (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid),
Ileana Ghemeş (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia),
Carmen Hernández González (Universidad de Valladolid),
Michael Hornsby (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
Katarzyna Karpińska-Szaj (Uniwersytet Adama Mickiewicza),
Agnieszka Kłosińska-Nachin (Uniwersytet Łódzki),
Danuta Kucała (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),
Anna Kukułka-Wojtasik (Uniwersytet Warszawski),
Radosław Kucharczyk (Uniwersytet Warszawski),
Lidia Lebas-Fraczak (Université Blaise Pascal, Clermand-Ferrand),
Susan Martín Leralta (Universidad de Nebrija, Madrid),
Constantin-Ioan Mladin (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia),
Wiaczesław Nowikow (Uniwersytet Łódzki),
Victoria Ríos Castano (Victoria Universtiy of Wellington),
Amán Rosales Rodríguez (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
José Antonio Samper Padilla (Universidad de Las Palmas),
Sebastian Piotrowski (Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Lublin),
Cecilia Silva (Tohoku Gakuin University, Japonia),
Madgalena Sowa (Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Lublin),
Jolanta Sujecka-Zając (Uniwersytet Warszawski),
Cecylia Tatoj (Uniwersytet Śląski, Katowice),
Witold Wołowski (Katolicki Uniwersytet im Jana Pawła II, Lublin),
Juan Miguel Zarandona Fernández (Universidad de Valladolid).

In 2013 our reviewers were:
AAnxo Abuín González (Universidad de Santiago de Compostela), 
Aline Bazenga (Universidade da Madeira, Funchal), 
Fernando Cabo Aseguinolaza (Universidad de Santiago de Compostela), 
Tania Collani (Université de Haute-Alsace, Mulhouse Colmar), 
Norma Angélica Cuevas Velasco (Universidad Veracruzana), 
Rocío Ferreira (DePaul University, Chicago, Illinois), 
Victor Andrés Ferretti (Christian-Albrechts Universität zu Kiel), 
Guadalupe Flores Grajales (Universidad Veracruzana), 
Sylvie Freyermuth (Université du Luxembourg), 
María Dolores Gimeno Puyol (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona), 
María Teresa Gómez Trueba (Universidad de Valladolid), 
Maria Filomena Gonçalves (Universidade de Évora), 
Czesław Grzesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), 
Marc-Olivier Hinzelin (Universität Hamburg), 
Elena-Cristina Ilinca (Universitatea din Pitești), 
Anna Kalewska (Uniwersytet Warszawski), 
Claudia Kozak (Universidad de Buenos Aires / CONICET), 
Magdalena Lipińska (Uniwersytet Łódzki), 
Ewa Łukaszyk (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski), 
Leticia Mora Perdomo (Universidad Veracruzana), 
Michał Mrozowicki (Uniwersytet Gdański), 
Montserrat Palau Vergés (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona), 
Caterina Mercè Picornell Belenguer (Universitat de les Illes Balears), 
Jacek Pleciński (Wyższa Szkoła Filologiczna, Wrocław), 
Gloria María Prado Garduño (Universidad Iberoamericana, Ciudad de México), 
Anne Roche (Université de Provence, Aix-Marseille I), 
Anna Sawicka (Uniwersytet Jagielloński), 
Roman Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński), 
Roger Schöntag (Friedrich-Alexander Universität, Erlangen-Nürnberg), 
Carmen Servén Díez (Universidad Autónoma de Madrid), 
Ana-Marina Tomescu (Universitatea din Pitești), 
Virginia Trueba Mira (Universitat de Barcelona), 
Magali Velasco Vargas (Universidad Veracruzana), 
Ugo Vignuzzi (Sapienza - Università di Roma), 
Justyna Ziarkowska (Uniwersytet Wrocławski)

 

Statystyki

(Raport systemu COUNTER) 

MONTH

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Total

Downloads (2015)

0

27

13

6

88

85

190

151

25

212

160

189

1146

Downloads (2016)

643

376

482

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział autorów z afiliacją pozakrajową w latach 2013-2014 wyniósł 27 procent. 

Sponsors

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Studia Romanica Posnaniensia vol 25-35 – zadanie finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.