Pressto.

Nagłowek strony

Nr 72/1 (2015)

Spis treści

Artykuły

W stronę badań słowiańskich kontekstów staropolskich apokryfów (1) O czeskiej podstawie fragmentu Rozmyślania przemyskiego PDF
Karolina Borowiec 7-25
Język – tożsamość – komunikacja PDF
Wojciech Hofmański 27-37
System samogłoskowy współczesnej kaszubszczyzny północno-zachodniej PDF
Lechosław Jocz 39-63
Nazwy dawnego drewnianego przyrządu do zdejmowania butów z cholewami 30 lat po Atlasie języka i kultury ludowej Wielkopolski (na przykładach z wybranych wsi wielkopolskich) PDF
Justyna Kobus 65-72
Zapożyczenia tureckie w gwarach polskich
Anna Kostecka -Sadowa 73-104
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ В СЕМЕЙНЫХ ОБРЯДАХ КАК ЭЛЕМЕНТ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕЛ ГАЙНОВСКОГО ПОВЕТА
Adrian Kuprianowicz 105-110
Delimitacyjno-semantyczne wykładniki graficzne renesansowej krytyki tekstu w Nowym Testamencie (1551, 1552) w przekładzie Stanisława Murzynowskiego PDF
Tomasz Lisowski 111-120
Prapolski etnonim Glopeani (głos w dyskusji )
Michał Łuczyński 121-124
Frazeologizmy w korespondencji prywatnej Henryka Sienkiewicza PDF
Leonarda Mariak 125-140
Dlaczego w poezji późnego średniowiecza funkcjonują tylko dwa wersety Modlitwy Pańskiej?
Dorota Masłej 141-151
Zmiany obyczajów motorem zmian językowych (nazwy zwyczajów) PDF
Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska -Wojaczyk 153-158
Oboczność ir || er (≤*ir, yr) w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowi) PDF
Marek Osiewicz 159-176
Dziewiętnastowieczne listy gończe w badaniach nad urzędową polszczyzną wielkopolską
Alicja Pihan-Kijasowa, Dobrosława Gucia, Joanna Lubierska 177-187
Jak poznaniacy oceniają obecność germanizmów w swojej gwarze?
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska 189-195
W sprawie poprawnej klasyfikacji nazwy wodnej kurzyna
Jan Sosnowski, Krzysztof Tomasz Witczak 197-200
Tłumaczenie polskich związków frazeologicznych w bułgarskim przekładzie Faraona Bolesława Prusa
Maciej Szymański 201-217
Residuum oralne w średniopolskich utworach dedykacyjnych PDF
Kinga Tutak 219-225

Recenzje i omówienia

Wszystko mamy wypisane na twarzy? Rzecz o bułgarskich frazeologizmach somatycznych w konfrontacji z językiem polskim i albańskim Maciej S z y m a ń s k i, Bułgarska frazeologia somatyczna z komponentami nazywającymi twarz i jej części na tle polskim i albańskim, Poznań 2015, Wydawnictwo Rys, ss. 189
Natalia Długosz 227-229
Anja Pohončowa, Jana Šołćina, Sonja Wölkowa, Z labirynta serbšćiny. Bjesady wo rěći, cyłkowna redakcija: Sonja W ö l k o w a, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2009, ss. 192.
Tadeusz Lewaszkiewicz 230-231
Helmut Wilhelm Schaller, Die „Reichsuniversität Posen” 1941–1945. Vorgeschichte, nationalsozialistische Gründung, Widerstand und polnischer Neubeginn, “Symbolae Slavicae” 29, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2010, ss. 273.
Tadeusz Lewaszkiewicz 232-235
Florilegium in honorem Alexandri Isačenko. Ad iubilaeum centenarium oblatum, red. Anton Eliáš, L’ubor Matejko, Katedra ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, ss. 132+7 s. nlb. PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz 236-237
Hanna Makurat, Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spõlëznë Kaszub, Kaszëbsczi Institut, Gdańsk 2014, ss. 318
Beata Milewska 238-241
Janusz Siatkowski, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 503
Bogdan Walczak 242-244

Kronika naukowa

Cmentarze po obu stronach Bugu
Agnieszka Dudek -Szumigaj, Mariusz Koper 245-249
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi PDF
Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska -Wojaczyk 251-257


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo