Polska godność narodowa w świetle prawa karnego
PDF

Jak cytować

Kulesza, W. (2018). Polska godność narodowa w świetle prawa karnego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 153–185. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.4

Abstrakt

Poland is contemporarily the only country in Europe where the law includes criminal liability for publically defaming the nation or for being disrespectful towards it. This makes the national dignity an independent legal interest. Consequently, it seems worthwhile to pay attention to the origins of the regulations which protect this particular legal interest which were introduced into the Polish law in 1932. Moreover, it creates the need for a commentary on the statutory description of the acts which break the law. It also necessitates the portrayal of the issues created on the grounds of the practical application of the sanctionative norms in the modern world. Historical roots are the reason behind the way national dignity is currently perceived and felt. Furthermore, the historical experiences determine the direction of the interpretation of the applicable law which protects the nation’s dignity. To put it in other words, the present-day interpretation of the penal
norms is based on public history and as such it constitutes the historical interpretation which leads to a prescriptive understanding of the semantics of these terms. The aforementioned contemporary interpretation seeks to answer the question what type of behaviour is characterised by the perpetration of “disrespect”. Furthermore, it aims to answer which
acts can be defined as a show of contempt which is equal to “defaming” the Polish nation. Consequently, the objective of the following article is to look at the contemporary law through the historically determined prism of symbolic criminalization of behaviours which attack Polish national dignity as well as to give examples of modern incriminating public statements. The provisions of criminal law which stipulate criminal liability for public defamation and disrespecting the nation have not changed since it was introduced into the Polish law. Despite this fact, the current assessment of behaviour as a violation of the nation’s dignity is influenced by the tragic 20th-century history and its memory as a legal interest. In the course of the study of the specific instances of behaviour which were not anticipated by the pre-war legislator, one needs to attempt to point to the reasons behind preserving their punishability.
https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.4
PDF

Bibliografia

Bunge K., Vorwort, Das Italienische Strafgesetzbuch vom 19. Oktober 1930. Sammlung Außerdeutscher Strafgesetzbücher. Nr. 50, Berlin und Leipzig 1933.

Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, Proces Artura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa 1946.

Hakeri H., Reformbedarf im türkischen Strafrecht im 20. Jahrhundert und die neuen stafrechtlichen Gesetze am Beginn des 21 Jahrhunderts [w:] Materialen einer deutsch- japanisch-polnisch – türkischen Tagung im Jahre 2015 in Rzeszów und Kraków (Polen), Hrsg. J. C. Joerden, A. J. Szwarc, Poznań 2016.

Hitler A., Mein Kampf. Zwei Bände in einem Band, München 1944.

Kojder A., Godność i siła prawa, Warszawa 2001.

Kopka B., Niemcy i Polacy w obozach pracy administrowanych przez resort bezpieczeństwa publicznego w Polsce 1945 – 1954: terror i praca, [w:] Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945 - 1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum, Warszawa 2016.

Kulesza J., Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego, Łódź 2017.

Kulesza W., [w:] System Prawa Karnego. O przestępstwach w szczególności, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, t. IV, cz. 2, Wrocław – Łódź, 1989.

Kulesza W., „Kłamstwo o Auschwitz” jako czyn zabroniony w polskim i niemieckim prawie karnym [w:] Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009.

Kulesza W., Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego, Łódź 2013.

Kulesza W., Europejski nakaz aresztowania jako instrument stosowania prawa karnego w Unii Europejskiej, [w:] Studia Pawno – Europejskie, T. IX, red. M. Seweryński, Łódź 2007.

Kulesza W., Karanie za zbrodnię „zhańbienia rasy” (Rassenschande) i odpowiedzialność karna sędziów za zbrodnicze skazania [w:] Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, red. A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak, t. I.

Kulesza W., Kulesza J., Lekceważenie a znieważenie Narodu Polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej, jej Prezydenta lub konstytucyjnych organów – wykroczenie a przestępstwo [w:] Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. J. Sawicki, K. Łucarz, t. 1, Wrocław 2016.

Kulesza W., Pochwalanie faszyzmu i komunizmu w świetle prawa karnego (Uwagi de lege praewia, lata et ferenda) [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska – Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska – Flieger, Lublin 2011.

Kulesza W., Propagowanie ideologii nazistowskiej lub jej symboliki w świetle niemieckiego i polskiego prawa karnego [w:] Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.

Kulesza W., Sąd Specjalny (Sondergericht) w Łodzi, w: Gmach i jego tajemnice. Sąd Okręgowy w Łodzi 1917-2017, Łódź 2017.

Kulesza W., Swastyka w świetle prawa karnego i zbiorowej pamięci [w:] Inspiracje i kontynuacje. W kręgu idei Profesora Mariana Cielaka, red. W. Cieślak, Bydgoszcz – Gdańsk 2015.

Kulesza W., Wadliwe kody pamięci a zbiorowa pamięć jako dobro społeczne chronione prawem karnym [w:] Wadliwe kody pamięci, red. A. Nowak – Far, Ł. Zamęcki, Warszawa 2015.

Kulesza W., Wysiedlenia z Kraju Warty (Watrhegau) w świetle procesu Gauleitera Artura Greisera, [w:] Ludność cywilna w łódzkich obozach przesiedleńczych , red. J. Żelazko, Łódź 2010.

Lemkin R., Kodeks Karny Faszystowski, Warszawa 1929.

Makarewicz J., Kodeks Karny z komentarzem, Lwów 1938.

Matuschek M., Erinnerungsstrafrecht. Eine Neubegründung des Verbots der Holocaustlungnung aus rechtsvergleichender und sozialphilosophischer Grundlage, Berlin 2012.

Mussolini B., Die Lehre des Faschismus, Firenze 1935.

Niemcy w Polsce 1945 -1950. Wybór dokumentów, T. 1, red. A. Borodziej, H. Lemberg, Warszawa 2000.

Schenk D., Wadliwe kody pamięci – złe nawyki, umyślne kłamstwa, niedbalstwo?, perspektywa prawa niemieckiego a rewizjonizm historyczny, [w:] Wadliwe kody pamięci, red. A. Nowak – Far, Ł. Zamęcki, Warszawa 2015.

Schlüter H., „… für die Menschlichkeit im Srafmaß bekannt…”. Das Sondergericht Litzmannstadt und sein Vorsitzender Richter, Juristische Zeitgeschichte NRW. Band 14, Recklinghausen 2007.

Stasiak-Jazukiewicz E., Medialny kontekst „wadliwego kodu pamięci”. Studium przypadków użycia przez prasę niemiecką nieprawdziwych określeń nazistowskich obozów zagłady i obozów koncentracyjnych, założonych przez Niemców w okupowanej Polsce [w:] Wadliwe kody pamięci, red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warszawa 2015.

v. Loesch K.C., Der polnische Volkscharakter. Urteile und Selbstzeugnisse aus vier Jahrhunderten, Berlin 1940.