Prawo karne Królestwa Polskiego w latach 1815−1905 a sprawowanie kultu religijnego
PDF

Jak cytować

Ludwiczak, P. (2018). Prawo karne Królestwa Polskiego w latach 1815−1905 a sprawowanie kultu religijnego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 225–238. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.6

Abstrakt

The article pertains to the law in force in the Kingdom of Poland between 1815 and 1905. Furthermore, it indicates the changes which were brought about by the liberalization of statutes and regulations concerning faith in 1906. The main aim is to familiarize readers with the contemporary criminal law pertaining strictly to conducting private and public services as well as to draw attention to regulations delineating missionary work. The paper is general in character because presenting a detailed picture of each faith with an enumeration
of their legal, civil and political limitations is a topic for a more comprehensive study.
https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.6
PDF

Bibliografia

Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1815-1871.

Свод законов Российской Империи Издание в 16-ти томах (Zwód zakonów w 16 tomach) 1906.

Achmatowicz A., Zarys stanu prawnego wyznania muzułmańskiego w b. rosi i współczesnej Polsce, odbitka z „Rocznika Tatarskiego”, Wilno 1932.

Baudouin De Courtenay J.N., Tolerancja ; Równouprawnienie ; Wolnomyślicielstwo ; Wyznanie paszportowe, Warszawa 1923.

Boadou A., Stolica Święta a Rosja stosunki dyplomatyczne między niemi w XIX stuleciu t.1, Kraków 1928.

Borowski W.M., Bluźnierstwo, znieważenie świętości i profanacja, według kodeksu karnego 1903r, [w:] Gazeta Sądowa Warszawska, 1925, nr 17.

Dębiński K., Ukaz tolerancyjny z dnia 30 kwietnia 1905 r. w dyecezyi lubelskiej, Warszawa 1918.

Glass J., Stan prawny Kościołów Ewangelickich w b. Królestwie Polskim, 1925.

Grelewski S., Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej. Zarys stanu prawnego wyznań religijnych w Polsce, Sandomierz 1935.

Gryniakow J., Ekumeniczne dążenia protestantyzmu polskiego od traktatu warszawskiego 1767/68 do II wojny światowej, Warszawa 1972.

Grzybowski K., Historia Państwa i Prawa Polski - Tom IV od uwłaszczenia do odrodzenia Państwa, Warszawa 1982.

Heller M., Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2002.

Jemielita W., Krzyże przydrożne w Guberni Łomżyńskiej w latach 1867-1914, [w:] Studia Teologiczne, 1989, nr 7.

Kirszrot J., Prawa Żydów w Królestwie Polskim, Warszawa 1917.

Konic H., Prawo Małżeńskie obowiązujące w b. Królestwie Kongresowym, Warszawa 1924.

Krasowski K.f, Związki Wyznaniowe w II Rzeczypospolitej Studium Historycznoprawne – Warszawa/Poznań 1988.

Krasowski K., Próby unifikacji osobowego prawa małżeńskiego w II Rzeczypospolitej, [w:] Kwartalnika Prawa Prywatnego” 1994 z. 3.

Lewandowski J., Likwidacja obrządku greckokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1864-1875, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio F, 1966.

Nowodworski F., Tolerancyja religijna, [w:] Gazeta Sądowa Warszawska 1905, nr 18-35.

Loret M., Kościół Katolicki w początku panowania Aleksandra I, odbitka z Biblioteki Warszawskiej, marzec 1913.

Makowski W., Prawo o Stowarzyszeniach, związkach i zgromadzeniach publicznych, Warszawa 1918.

Pelczar J., Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Austryi, w Prusach i w Królestwie Polskiem, Kraków 1885.

Pipes R., Rosja Carów, Magnum 2006.

Radziński E., Aleksander II ostatni wielki car, Magnum 2005.

Sawicki J., Studia Nad Położeniem Prawnym Mniejszości Religijnych w Państwie Polskim, Warszawa 1937.

Witkowski W., Organizacja kościoła ewangelicko-reformowanego w b. zaborze rosyjskim, Gazeta Administracji 1936, nr 20.

Wodziński M., Ile było chasydów w Królestwie Polskim około 1830 r.? [w:] Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, Lublin 2003.