Periodyki późnej epoki stanisławowskiej jako źródła dla historyka prawa ustrojowego. O „Gazecie Narodowej i Obcej” oraz „Pamiętniku Historyczno-Polityczno-Ekonomicznym”
PDF

Jak cytować

Tarnowska, A. (2018). Periodyki późnej epoki stanisławowskiej jako źródła dla historyka prawa ustrojowego. O „Gazecie Narodowej i Obcej” oraz „Pamiętniku Historyczno-Polityczno-Ekonomicznym”. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 291–312. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.10

Abstrakt

The following contribution is devoted to the informative and political journalism of the Stanislaw II Augustus era. It may constitute a secondary source for the research of law historians, particularly in the studies of the history of the system of government. Among other things, the article refers to “The Index of Bills” (Polish Seriarz Projektów do Prawa) which may be regarded as the first Polish legal periodical. Special attention is devoted to two landmark journals of the Great Sejm period, namely “The National and Foreign Newspaper” (Polish Gazeta Narodowa i Obca) and “The Historical, Political and Economical Journal” (Polish Pamiętnik Historyczno-Polityczno-Ekonomiczny), as well as to their editors. “The National and Foreign Newspaper” became the most popular contemporary periodical (1791-1792) which promulgated the subject matter of the proceedings and the effects of the legislative work of the Great Sejm. Moreover, it was shaping political sympathies of its readers in a relatively subtle way. On the other hand, particular commitment to politics and social policy was expressed by Piotr Świtkowski who was the editor and the publisher of “The Historical, Political and Economical Journal” (1782-1792). The end of both publications was brought about by the legal acts of the Targowica Confederation.
https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.10
PDF

Bibliografia

Cichocki A.j, Od Augusta Mocnego do Augusta III: doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732-1734, wydał J. Dygdała. Warszawa, cop. 2016.

Gorczyńska M., Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737-1821), Lublin 1999.

Hombek ., Nad bibliografią Tadeusza Podleckiego: w kręgu domniemań i hipotez, [w:] „Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1997, LXXXVIII, z. 4.

Hombek D., Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 1785-1794: studium bibliologiczne, Kielce 1997.

Kolasa W., Kierunki badań nad prasą polską XVIII stulecia, Z historii mediów, „Zeszyty Prasoznawcze”, R VL, nr 1-2 (209-210) 2012.

Kolasa W., Kierunki badań nad prasą polską XVIII stulecia, Z historii mediów, „Zeszyty Prasoznawcze”, R VL, nr 1-2 (209-210) 2012.

Konopczyński W., Polscy pisarze polityczni XVIII w., w wydaniu obu tomów: Kraków 2012.

Laswell H. D., The Structure and Function of Communication in Society [w:] Bryson Lyman (ed), The Communication of Ideas, New York 1848.

Łojek Jerzy, Polityczna rola prasy polskiej 1661-1831, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” t. XIX/2, 1980.

Maliszewski K., Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej, Toruń 2002.

Maliszewski K., Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku. Studium z dziejów kształtowania się i rozpowszechniania sarmackich stereotypów wiedzy i informacji o ‘theatrum mundi”, Toruń 1990.

Milewski S., Redzik A., Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 r., Warszawa 2011.

Smoleński W., Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne, oprac. i wstęp Andrzej Wierzbicki, Warszawa 1979.

[Suchorzewski J.], Jana Suchorzewskiego Posła Kaliskiego odezwa do Narodu, wraz z protestacyą dla Śladu Gwałtu y przemocy, do którey w całym prawie Seymie zbliżano a w Dniu trzecim Maia 1791 dokonano, 1791.

Szczygielski W., Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Łódź 1994.

Volumina Legum, t. IX, Wydawnictwo Komisji Prawniczej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 1889, s. 279.