Zasada nieodpowiedzialności monarchy i kontrasygnaty jego aktów. Przykład włoski.

Main Article Content

Maciej Rakowski

Abstrakt

Kontrasygnata aktów głowy państwa stanowi ważną instytucję ustrojową. Jej wprowadzenie ma istotny wpływ na pozycję tak monarchy, jak i obieralnego prezydenta. Jednocześnie jest to pojęcie, co do którego w piśmiennictwie – także współczesnym – występuje szereg nieporo-zumień. Zbyt często kontrasygnacie przypisuje się inny sens i rolę niż te, które ma w istocie. Dlatego warto sięgnąć do przeszłości, by przypomnieć genezę i kształtowanie się zasady współpodpisu oraz przyjrzeć się jej postrzeganiu w dawnej literaturze przedmiotu. W przypadku monarchii wymóg kontrasygna- ty jest tak ściśle powiązany z zasadą nieodpowiedzialności głowy państwa, że obie te reguły ustrojowe zdecydowaliśmy się przedstawić łącznie, tym bardziej, że zazwyczaj tak opisywano je w niżej przywoływanej literaturze przedmiotu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rakowski, M. (2014). Zasada nieodpowiedzialności monarchy i kontrasygnaty jego aktów. Przykład włoski. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 247-262. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.11
Dział
Prace drobne i materiały