Tom 66 Nr 1 (2014)

Recenzje i noty recenzyjne

Łukasz Gołaszewski
487-493
Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, red. Agnieszka Bartoszewicz, „Fasciculi Historici Novi”, t. 13, Warszawa 2013, ss. 168.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.27
PDF
Henryk Olszewski
493-495
W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Pod red. Dariusza Szpopera. „Gdańskie Studia Prawnicze” tom XXVII, 2012, ss. 270.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.28
PDF
Henryk Olszewski
493-495
W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Pod red. Dariusza Szpopera. „Gdańskie Studia Prawnicze” tom XXVII, 2012, ss. 270.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.29
PDF
Wioletta Zielecka-Mikołajczyk
495-498
Testamenty szljachty i mjaszczan drugoj pałowy XVI st., wyd. A.F. Aleksandrawa, V.U. Babkowa, I.M Bober, Belarusskaja Encyklapedyja imja Petrusja Brouki, Minsk 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.30
PDF
Katarzyna Wileńska
499-502
Po Unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, red. Henryk Lulewicz, Marek Wagner, Siedlce 2013, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ss. 416.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.31
PDF
Zbigniew Rau
502-507
Dorota Pietrzyk-Reeves, Ład Rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, Kraków 2012, ss. 466.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.32
PDF
Jan Jurkiewicz
507-513
Andrzej B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI-XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013, Campidoglio, ss. 323.
PDF
Józef Koredczuk
Marian Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 620.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.33
PDF
Marek Krzymkowski
517-520
Diana Konieczna, Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w la- tach 1565-1763, Warszawa 2013, ss. 198.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.34
PDF
Marek Krzymkowski
517-523
Ewa M. Ziółek, Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim, Lublin [2012], ss. 800 + 4 nlb.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.35
PDF
Anna Korzeniewska - Lasota
524-529
Mikołaj Tarkowski, Adwokatura wileńska 1918-1939. Studium historyczno-prawne, Arche Gdańsk 2014, ss. 499.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.36
PDF
Małgorzata Materniak - Pawłowska
529-531
Jerzy Ogonowski, Sytuacja prawna Żydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918- -1939. Prawa cywilne i polityczne, Warszawa 2012, ss. 161.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.37
PDF
Marcin Kazimieruk
531-536
Michał Gałędek, Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym, Wydawnictwo Historyczne Tabularium, Gdańsk 2013, ss. 378.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.38
PDF
Małgorzata Materniak - Pawłowska
536-538
Kai Kranich, Anpassung im Nationalsozialismus. Die Universität Breslau und die Aberkennung von Doktortiteln, Wrocław 2012, ss. 199.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.39
PDF

Kronika

Wydział I Polskiej Akademii Nauk, Andrzej Madeja, Wanda Sudnik - Bardach, Henryk Olszewski, Marta Maj, Michał Urbańczyk, Tomasz Adamczyk, Dorota Wiśniewska - Jóźwiak, Marta Mackiewicz, Łukasz Szymański, Piotr Pomianowski, Mariola Szewczak-Daniel, Roman Sobotka, Jakub Skomiał, Jan Andrzejewski, Grzegorz M. Kowalski, Joanna Machut - Kowalczyk, Marcin Głuszak
549-573
Kronika
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.41
PDF