Pressto.

Nagłowek strony

Vol 67, Nr 1 (2014)

Spis treści

Articles

Powstanie Uniwersytetu w Krakowie w 1364 roku. PDF
Wacław Uruszczak 13-40

Rozprawy

Sądownictwo rektorów krakowskich w XVI wieku PDF
Dawid Machaj 41-76
Czy Thomas Hobbes był liberałem ? PDF
Piotr Kimla 77-90
Prawo handlowe w szwajcarskim Kodeksie zobowiązań PDF
Maria Lewandowicz 91-104
Zasady dziedziczenia ustawowego na ziemiach Królestwa Polskiego po 1826 roku PDF
Justyna Bieda, Dorota Wiśniewska-Jóźwiak 105 - 121
Z dziejów sądów przysięgłych na ziemiach polskich w XIX wieku PDF
Małgorzata Materniak - Pawłowska 121-148
Reforma samorządowa w Królestwie Polskim w latach 1861 - 1862 PDF
Dariusz Szpoper 149 - 182
Prymas Hlond o ustroju politycznym powojennej Polski. PDF
Jerzy Pietrzak 183 - 204
Suwerenność państwa w koncepcji integracyjnej Roberta Schumana PDF
Andrzej Madeja 205 - 225

Prace drobne i materiały

O przyczynach tzw. restytucji za panowania Ludwika Węgierskiego
Kamil Kosztowny 227-240
Klauzula rebus sic stantibus jako konstrukcja włoskiego prawa cywilnego
Maksymilian Dymitr Czornyj 241-246
Zasada nieodpowiedzialności monarchy i kontrasygnaty jego aktów. Przykład włoski. PDF
Maciej Rakowski 247-262
Wizja procedury cywilnej w uzasadnieniach i raportach do projektu Code de procédure civile z 1806 roku PDF
Anna Klimaszewska 263-276
O kształtowaniu się ustroju Królestwa Polskiego w 1831 roku PDF
Lech Mażewski 277-294

Z dziejów nauki historii prawa

Garść uwag na jubileusz Profesora Zygfryda Rymaszewskiego PDF
Jacek Matuszewski 295 - 300
O czym opowiadają przepisy prawa? Elementy narracyjne w leges barbarorum PDF
Przemysław Tyczka 301 - 322
Spory o narodowy socjalizm na łamach Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej. PDF
Małgorzata Materniak - Pawłowska, Henryk Olszewski 323-336

Rozmowy w redakcji

Z Profesor Krystyną Anną Chojnicką rozmawia Henryk Olszewski PDF
Henryk Olszewski, Krystyna Chojnicka 337-348

Debiuty

Autorstwo i prawo do autorstwa – czy nasze paradygmaty potrzebują zmian? PDF
Marlena Jankowska 367-382
Status prawny dzieci nieślubnych na ziemiach polskich w dobie zaborów w świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona I. PDF
Magdalena Teleszewska 383-392
Konstrukcja prawna prezydentury w okresie działania Krajowej Rady Narodowej w latach 1944-1947 PDF
Grzegorz Pastuszko 393-406

Artykuły recenzyjne

O pierwszej polskiej ustawie zasadniczej. W odpowiedzi recenzentom Tomaszowi Kucharskiemu i Zbigniewowi Naworskiemu. PDF
Dariusz Makiłła 349-366
O wydawcach i wydawaniu źródeł. Na marginesie "Księgi kryminalnej miasta Krakowa z lat 1554-1625" i "Księgi kryminalnej miasta Dobczyc (1699-1737)" słów kilka. PDF
Jacek Matuszewski, Andrzej Zakrzewski 407-416
Problemy ustrojowe i prawne na Rusi Halickiej w granicach Królestwa Polskiego do 1569 roku PDF
Janusz Szyszka 417-437
O prawnych aspektach dyscypliny w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej PDF
Jan Jerzy Sowa 440-450
Rejestry nieruchomości (księgi gruntowe) w dawnej Polsce – czy naprawdę istniały? PDF
Adam Moniuszko 451-475
O wielkości i trudnościach polskiej transformacji. PDF
Natalia Jackowska 477-485

Recenzje i noty recenzyjne

Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, red. Agnieszka Bartoszewicz, „Fasciculi Historici Novi”, t. 13, Warszawa 2013, ss. 168. PDF
Łukasz Gołaszewski 487-493
W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Pod red. Dariusza Szpopera. „Gdańskie Studia Prawnicze” tom XXVII, 2012, ss. 270. PDF
Henryk Olszewski 493-495
W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Pod red. Dariusza Szpopera. „Gdańskie Studia Prawnicze” tom XXVII, 2012, ss. 270. PDF
Henryk Olszewski 493-495
Testamenty szljachty i mjaszczan drugoj pałowy XVI st., wyd. A.F. Aleksandrawa, V.U. Babkowa, I.M Bober, Belarusskaja Encyklapedyja imja Petrusja Brouki, Minsk 2012 PDF
Wioletta Zielecka-Mikołajczyk 495-498
Po Unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, red. Henryk Lulewicz, Marek Wagner, Siedlce 2013, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ss. 416. PDF
Katarzyna Wileńska 499-502
Dorota Pietrzyk-Reeves, Ład Rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, Kraków 2012, ss. 466. PDF
Zbigniew Rau 502-507
Andrzej B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI-XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013, Campidoglio, ss. 323. PDF
Jan Jurkiewicz 507-513
Marian Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 620. PDF
Józef Koredczuk
Diana Konieczna, Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w la- tach 1565-1763, Warszawa 2013, ss. 198. PDF
Marek Krzymkowski 517-520
Ewa M. Ziółek, Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim, Lublin [2012], ss. 800 + 4 nlb. PDF
Marek Krzymkowski 517-523
Mikołaj Tarkowski, Adwokatura wileńska 1918-1939. Studium historyczno-prawne, Arche Gdańsk 2014, ss. 499. PDF
Anna Korzeniewska - Lasota 524-529
Jerzy Ogonowski, Sytuacja prawna Żydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918- -1939. Prawa cywilne i polityczne, Warszawa 2012, ss. 161. PDF
Małgorzata Materniak - Pawłowska 529-531
Michał Gałędek, Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym, Wydawnictwo Historyczne Tabularium, Gdańsk 2013, ss. 378. PDF
Marcin Kazimieruk 531-536
Kai Kranich, Anpassung im Nationalsozialismus. Die Universität Breslau und die Aberkennung von Doktortiteln, Wrocław 2012, ss. 199. PDF
Małgorzata Materniak - Pawłowska 536-538

In Memoriam

Wiesław Daszkiewicz (1927-2013) PDF
Henryk Olszewski 539-541

Kronika

Kronika PDF
Wydział I Polskiej Akademii Nauk, Andrzej Madeja, Wanda Sudnik - Bardach, Henryk Olszewski, Marta Maj, Michał Urbańczyk, Tomasz Adamczyk, Dorota Wiśniewska - Jóźwiak, Marta Mackiewicz, Łukasz Szymański, Piotr Pomianowski, Mariola Szewczak-Daniel, Roman Sobotka, Jakub Skomiał, Jan Andrzejewski, Grzegorz M. Kowalski, Joanna Machut - Kowalczyk, Marcin Głuszak 549-573


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo