Konstrukcja prawna prezydentury w okresie działania Krajowej Rady Narodowej w latach 1944-1947
PDF

Jak cytować

Pastuszko, G. (2014). Konstrukcja prawna prezydentury w okresie działania Krajowej Rady Narodowej w latach 1944-1947. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), 393–406. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.20

Abstrakt

Manifest Lipcowy w dość zdawkowy sposób dokument ten zakreślał ramy ustrojowe komunistycznej Polski, odwołując się do postanowień obowiązującej w okresie międzywojnia Konstytucji marcowej z 1921 r. w jej pierwotnym brzmieniu. Co charakterystyczne, nie była to pełna recepcja przepisów zawartych w tejże Konstytucji, a jedynie bliżej niesprecyzowane nawiązanie do jej „podstawowych założeń”. Takie postawienie sprawy stwarzało po stronie komunistycznego prawodawcy szerokie pole swobody decyzyjnej w określaniu przyszłych form
ustrojowych państwa.
https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.20
PDF