Ochrona dobrego imienia Józefa Piłsudskiego w świetle przepisów prawa karnego oraz w praktyce sądowej w okresie II Rzeczypospolitej

Main Article Content

Karol Siemaszko

Abstrakt

Autor analizuje przepisy prawa karnego odnoszące się do ochrony czci i dobrego imienia Naczelnika Państwa, a także bezpośrednio Józefa Piłsudskiego obowiązujące w okresie międzywojennym. W swych rozważaniach autor skupia się nie tylko na rozważaniach dogmatycznych, analizuje również praktykę orzeczniczą polskich sądów w wybranych sprawach karnych przeciwko sprawcom uwłaczającym czci i dobremu imieniu Józefa Piłsudskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Siemaszko, K. (2019). Ochrona dobrego imienia Józefa Piłsudskiego w świetle przepisów prawa karnego oraz w praktyce sądowej w okresie II Rzeczypospolitej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 299-310. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.11
Dział
Prace drobne i materiały

Referencje

 1. Akt oskarżenia w sprawie J.B., Archiwum Państwowe w Suwałkach, sygn. akt 208/0/04/10785, k. b.p.a.
 2. Akt oskarżenia w sprawie K.J., Archiwum Państwowe w Radomiu, sygn. akt K 281. K. b.p.a.
 3. Akt oskarżenia w sprawie W.G., Archiwum Państwowe w Radomiu, sygn. akt K. 309, k. b.p.a.
 4. Apelacja Prokuratora z 28.12.1931 r., AP w Poznaniu, sygn. akt 53/1100/0/2.1/24.
 5. Archiwum Akt Nowych [dalej AAN] Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, AAN sygn. akt 2/3/0/1.4/11, k. 4.
 6. Bojańczyk A., Karnoprawna ochrona czci i dobrego imienia Józefa Piłsudskiego w latach 30-tych XX wieku cz. 1, „Palestra” 2006, nr 3-4.
 7. Bojańczyk A., Karnoprawna ochrona czci i dobrego imienia Józefa Piłsudskiego w latach 30-tych XX wieku cz. 2, „Palestra” 2006, nr 5-6.
 8. Dz.U. z 1920 r. nr. 91 poz. 598.
 9. Dz.U. z 1921 r. nr. 3 poz. 7.
 10. Dz.U. z 1928 r. nr 36 poz. 328.
 11. Glaser S., Urywki wspomnień, Londyn 1974.
 12. Kodeks karny z 1903 r., z uwzględnieniem uzupełnień i zmian obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 maja 1921 r., Warszawa 1922.
 13. Kusiak P., Legenda i kult Józefa Piłsudskiego. Jak w Polsce doby integracji europejskiej interpretować postać Marszałka? „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2010, nr 11.
 14. Makarewicz J., Kodeks karny. Komentarz, Wyd. V, Lwów 1938.
 15. Notatka w aktach sprawy, AAN sygn. akt 2/3/0/1.4/11, k. 2.
 16. Odpis listu b. rektora USB prof. Mariana Zdziechowskiego do marszałka E. Rydza- Śmigłego w sprawie doc. Cywińskiego, Archiwum Akt Nowych, sygn. akt 2/1238/0/4/22, k. 1.
 17. Odpis listu W. Studnickiego do A. Piłsudskiej z 14 kwietnia 1938, AAN, sygn. akt 2/1238/0/4/22, k. 5.
 18. Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach, przepisów wprowadzających obie te ustawy oraz do rozporządzenia Prezydenta R.P. o niektórych przestępstwach przeciw bezpieczeństwu Państwa z dnia 24 października 1934 roku (Dz.U. Nr. 94, poz 851., z uwzględnieniem ustawy karnej skarbowej, ordynacji podatkowej, kodeksu karnego wojskowego, ustaw dodatkowych, orzecznictwa Sądu najwyższego, Kraków 1936.
 19. Pismo ministra sprawiedliwości do Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa z 31 grudnia 1918 roku, AAN sygn. akt 2/3/0/1.4/11, k. 2.
 20. Pismo Prokuratora Sądu Apelacyjnego w Warszawie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1918 roku, sygn. akt 2/3/0/1.4/11, k. 3.
 21. Pismo skierowane do Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa, AAN sygn. akt 2/3/0/1.4/11, k. 30.
 22. Pismo Szefa Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa do Ministra Sprawiedliwości z 7 lutego 1920 roku, AAN sygn. akt 2/3/0/1.4/11, k. 21.
 23. Pismo Szefa Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa do Ministra Sprawiedliwości z 15 lutego 1920 roku, AAN sygn. akt 2/3/0/1.4/11, k. 23.
 24. Romeyko M., Przed i po maju, Warszawa 1967.
 25. Urbanek M., Polska jest jak obwarzanek, Wrocław 1988.
 26. Urbańczyk M., Ochrona czci i godności narodu w polskiej kulturze prawnej [w:] A. Sylwestrzak, D. Szpoper, A. Michnikowska, P. Dąbrowski (red.), Kultura i Myśl Polityczno-Prawna, Kraków 2010.
 27. Ustawa z 19 kwietnia 1969 roku przepisy wprowadzające kodeks karny, Dz.U. z 1969 r. nr 13 poz. 95.
 28. Wyrok Sądu Okręgowego w Grodnie Wydział Zamiejscowy w Suwałkach z dnia 12 kwietnia 1939 roku, sygn. akt 208/0/04/10785, k. b.p.a.
 29. Wyrok w sprawie K.J., Archiwum Państwowe w Radomiu, sygn. akt K 281. K. b.p.a.
 30. Wyrok w sprawie W.G, Archiwum Państwowe w Radomiu, sygn. akt K. 309, k. b.p.a.
 31. Wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego nr VII w Poznaniu z 18 grudnia 1931 r., Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. akt 53/1100/0/2.1/24.
 32. Zbiór Orzeczeń SN, z. III/1938, poz.63.