Debata nad środkami zabezpieczającymi w świetle obrad międzynarodowych kongresów penitencjarnych do II wojny światowej
PDF

Słowa kluczowe

kongres penitencjarny

Jak cytować

Tygielski, M. (2019). Debata nad środkami zabezpieczającymi w świetle obrad międzynarodowych kongresów penitencjarnych do II wojny światowej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 311–329. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.12

Abstrakt

Artykuł prezentuje debatę nad środkami zabezpieczającymi w prawie karnym, która miała miejsce w na forum międzynarodowych kongresów penitencjarnych, w okresie od 1846 roku, kiedy to obradowano po raz pierwszy we Frankfurcie n. Menem, aż do ostatniego przed wybuchem II wojny światowej kongresu rzymskiego w roku 1935.  Kongresy penitencjarne stanowiły opiniotwórcze gremium, a ich rezolucje stanowiły istotny punkt odniesienia dla ustawodawstwa i praktyki krajów aspirujących do prowadzenia nowoczesnej polityki w zakresie karania. W artykule przedstawiono zagadnienie środków zabezpieczających w zderzeniu z innymi aspektami systemu sprawiedliwości karnej i szerszych dylematów związanych z rolę prawa represyjnego w rozwiązywaniu doniosłych społecznie problemów. Zaprezentowano także niektóre aspekty organizacyjne, istotne z punktu widzenia doboru problemów i praktycznego zastosowania rezolucji kongresowych. 

https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.12
PDF

Bibliografia

A.M. Piąty zjazd (kongres) międzynarodowy więzienny (penitencjarny) w Paryżu, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1895, nr 38-44.

Bedyński K., Organizacja doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy więziennictwa [w:] Andrzej Marek (red.) Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918-1988, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.

Czerwiński S., Walka z przestępcami niepoprawnymi w świetle przepisów Kodeksu karnego i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1934 (Dz. Ust. poz. 38), „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1935, nr 9.

Czerwiński S., Domy i kolonie przejściowe dla zwolnionych więźniów, „Głos Sądownictwa” 1936, nr 9.

Dukaczewski J., Z historii instytucji i koncepcji resocjalizacyjnych w Europie i USA [w:] Kazimierz Pospiszyl (red.) Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje, WSiP, Warszawa 1990.

Flatau-Kowalska, A. Środki zabezpieczające w prawie karnym, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1956.

Garfinkel P., Criminal Law in Liberal and Fascist Italy, Cambridge University Press 2016.

Giegużyński H., O karze w ogólności, „Przegląd Sądowy” 1871, t. XII, z.1.

Glaser S., Aktualne zagadnienia na Kongresie Karnym w Berlinie, „Głos Sądownictwa” 1935, nr 10.

Górny, J. Międzynarodowe kongresy penitencjarne. Milowe kroki w rozwoju myśli penitencjarnej, „Gazeta Penitencjarna” 1978, nr 2.

Górny J., Międzynarodowe kongresy penitencjarne. Druga seria. Nowe idee, „Gazeta Penitencjarna” 1978, nr 4.

Górny J., Międzynarodowe kongresy penitencjarne. W kręgu idei Howarda,„Gazeta Penitencjarna” 1978, nr 8.

Górny J., Międzynarodowe kongresy penitencjarne. Największa aberracja XIX wieku,„Gazeta Penitencjarna” 1978, nr 13.

Górny J., Międzynarodowe kongresy penitencjarne. Klasyfikacja podstawą resocjalizacji,„Gazeta Penitencjarna” 1978, nr 19.

Górny J., Międzynarodowe kongresy penitencjarne. Z udziałem Polski,„Gazeta Penitencjarna” 1978, nr 23.

Górny J., Międzynarodowe kongresy penitencjarne. Niebezpieczne kompromisy,„Gazeta Penitencjarna” 1979, nr 5.

Górny J., Rola międzynarodowych kongresów penitencjarnych w rozwoju teorii i praktyki wykonania kary, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 1980, s. 18-19.

Górny J., Problematyka penitencjarna na międzynarodowych kongresach i sympozjach, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1983, nr 3.

Górny J., Standardem w kadrę, „Forum Penitencjarne” 2000, nr 4.

Górski J., Rozpoznawanie osobowości skazanych [w:] Andrzej Marek (red.) Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918-1988, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.

Holländer E., X Międzynarodowy Kongres Karny i Penitencjarny w Pradze, „Czasopismo Sędziowskie” 1930, nr 11–12.

Korenfeld M., Międzynarodowe kongresy penitencjarne i przyszły kongres w Petersburgu, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1888, nr 32, 35.

Korenfeld M., Dzieci przed sądem. Sprawozdanie z kongresu odbytego w Paryżu w czerwcu roku bieżącego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1911, nr 47.

Likiert N., Kongres międzynarodowy więzienny, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1910, nr 28.

Miklaszewski W., Trzeci zjazd przedstawicieli zakładów poprawczych w Moskwie od 27 czerwca do 7 lipca 1890 r., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1890, nr 40.

Miklaszewski W., VIII Zjazd przedstawicieli zakładów wychowawczo-poprawczych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1911, nr 48.

Moldenhawer A., Kongresy więzienne międzynarodowe, „Przegląd Literacki” 1887/1888, t. VII, nr 52.

Moldenhawer A., O międzynarodowych zebraniach (kongresach) więziennych (penitencjarnych), „Gazeta Sądowa Warszawska” 1893, nr 14.

Moldenhawer A., Kongres międzynarodowy więzienny w Brukselli w r. 1900, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1901, nr 42-47.

Moldenhawer A., Pytania przyjęte do programatu VII-go kongresu penitencjarnego (więziennego) w Budapeszcie w 1905 roku, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1904, nr 43, 45.

Myśliwski Z., X Międzynarodowy Kongres Prawa Karnego i Penitencjarnego w Pradze, „Sąd i Obrona” 1930, nr 12.

Neymark E., System wyroków nieokreślonych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1926, nr 32.

Neymark E., X Międzynarodowy Kongres Więziennictwa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1929, R. IX.

Piłat W., Kongresy międzynarodowe karne i ich znaczenie, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1881, z. 9.

Pyrcak J., Kadra Służby Więziennej [w:] Andrzej Marek (red.) Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego1918-1988, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.

Radzinowicz L., Drogi więziennictwa polskiego. Niezbędność myśli psychiatrycznej i pedagogicznej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1932, nr 52.

Radzinowicz L., Podstawy nauki o więziennictwie, Gebethner i Wolff, Warszawa 1933.

Radzinowicz L., Współczesna ewolucja antropologii kryminalnej, Biblioteka Prawnicza, Warszawa 1934.

Raś D., Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku. Warunki życia, badania psychologiczno-społeczne, dobroczynność i wychowanie młodzieży, OW „Impuls”, Kraków 2011.

Reich Z., XI Kongres Penitencjarny w państwie swastyki, „Głos Prawa” 1935, nr 7-8.

Serkowski J., Sprawozdanie z VII międzynarodowego kongresu w sprawach ustawodawstwa karnego i więzień, odbytego w Budapeszcie w dniach 3 do 9 września 1905, „Przegląd Prawa i Administracji” 1906, rok XXXI.

Sokalski W., IX Międzynarodowy Kongres Penitencjarny. Londyn od 3 do 10 sierpnia 1925 roku, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1926, nr 6.

Sokalski W., Kongres prawa karnego w Palermo, „Głos Sądownictwa” 1933, nr 5.

Spasowicz W., Czwarty kongres więzienny międzynarodowy w Petersburgu w czerwcu 1890 r.,„Ateneum” 1890, t. III, z. 8.

Spolski M., Międzynarodowy Kongres Penitencjarny w Petersburgu, „Prawnik” 1888, nr 19-20.

Sztorman M., Zakłady dla przestępców niepoprawnych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1934, nr 9.

Śliwowski J., XI Kongres Karny i Penitencjarny w Berlinie (wywiad Jerzego Szpera z Jerzym W. Śliwowskim), „Współczesna Myśl Prawnicza” 1935, nr 1.

Śliwowski, J., Lekarz-sędzia czy sędzia-lekarz, „Czasopismo Sądowo-Lekarskie” 1935, nr 3.

Śliwowski J., IV Międzynarodowy Kongres Prawa Karnego (Paryż 25-31.VII.1937 r.), „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1937, nr 3.

Śliwowski J., John Howard a współczesne kierunki polityki penitencjarnej, „Państwo i Prawo” 1978, nr 3.

Utrat-Milecki J., Podstawy penologii. Teoria kary, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.

Żytomirski Z., Kilka słów o więziennictwie, „Na Posterunku” 1922, nr 20.

IX Międzynarodowy Kongres Penitencjarny w Londynie (na podstawie relacji i materiałów udostępnionych przez Franciszka Głowackiego, dyrektora Departamentu Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości), „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1925, nr 5.

Ustawa z 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396).