Proces Bolesława Kontryma. Sądownictwo Polski Ludowej w latach 1944−1955: zarys problemu
PDF

Słowa kluczowe

zbrodnie sądowe
sekcje tajne
sądy tajne
Bolesław Kontrym

Jak cytować

Bojko, Łukasz. (2019). Proces Bolesława Kontryma. Sądownictwo Polski Ludowej w latach 1944−1955: zarys problemu. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 361–382. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.14

Abstrakt

Niniejszy artykuł zapoznaje czytelnika z problematyką sądownictwa powszechnego i wojskowego stalinowskiej Polski na przykładzie procesu karnego majora Bolesława Kontryma, ps. „Żmudzin”, przedwojennego policjanta, żołnierza AK i powstańca warszawskiego, straconego przez komunistów w pierwszych latach istnienia PRL. Ten wielce zasłużony działacz niepodległościowy padł ofiarą tzw. sądów tajnych (sekcji tajnych), których działalność orzecznicza została przez autora poddana analizie w oparciu o akta sądowe przedmiotowej sprawy karnej.
https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.14
PDF

Bibliografia

Akta sprawy Bolesława Kontryma, sygn. akt IV K 60/52, III K 93/52 i IV K 157/57.

Bosiacki A., Utopia, władza, prawo. Doktryny i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji 1917-1921, Warszawa: LIBER 1999.

Cydzikowa Z., I. Makowska, Dla uczczenia pamięci naszego dowódcy mjr. Bolesława Kontryma „Żmudzina”, „Białego”, Warszawa 1995.

Ehrlich S., Kulczycki M., Litwin J., Opuszyński Z., Potępa J., Zawadzki S., Zza kulis sekcji tajnych, Gazeta Prawnicza nr 17-22 1989.

Iwanow N., Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina „Operacja polska” 1937-1938, Kraków: Znak Horyzont 2014.

Kloczkowski J., Musiał F., (red.), W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej IPN 2009.

Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków: Znak 2006.

Lityński A., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok: Temida 2 1999.

Mohyluk M., Wacław Makowski o radzieckim prawie karnym, Miscellanea Historico-Iuridica, t. VII, 2009.

Paczkowski A., (red.), Kierownictwo PPR i PZPR wobec wojska. Dokumenty do dziejów PRL, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 2003.

Pasek W., Bolesława Kontryma życie zuchwałe. Biografia żołnierza i policjanta 1898-1953, Warszawa: Fronda 2006.

Piekarska K.M., Naruszenie zasady jawności w „sądach tajnych”, w: Studia Iuridica, t. 27. Prawo karne w okresie stalinizmu, G. Rejman (red.), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1995.

Pipes R., Rosja bolszewików, Warszawa: Wydawnictwo MAGNUM 2013.

Poksiński J., „My, sędziowie, nie od Boga…” Z dziejów Sądownictwa Wojskowego PRL 1944-1956, Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf” 1996.

Poksiński J., Sędziowie Wojskowi w latach 1944-1956: próba zarysowania problemu, Niepodległość i Pamięć 4/1 (7) [1], 1997.

Poksiński J., Stalinowskie represje wobec oficerów Wojska Polskiego 1945-1956, Warszawa: Bellona 1992.

Rejman G., Prawo karne w latach 1944-1956, [w:] Studia Iuridica, t. 22. Prawo okresu stalinowskiego. Zagadnienia wybrane, G. Rejman (red.), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1992.

Sikorska H., Człowiek Nieustraszony, [w:] Biuletyn Informacyjny, Warszawa: Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, rok XI, nr 2 (130), 2001.

Uniszewski Z., Biografia policyjna i żołnierska niewinnie straconego mjr. Bolesława Kontryma „Żmudzina” (1898-1953), [w:] Przegląd Historyczno-Wojskowy, Rok II (LIII), nr 3 (188), Warszawa 2001.

Zaborski M., Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944-1955, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005.