Odpowiedzialność penalna za ucieczkę osoby prawnie pozbawionej wolności w prawie rzymskim i prawie starożytnych Aten
PDF

Słowa kluczowe

ucieczka osoby prawnie pozbawionej wolności
rzymskie prawo karne
prawo karne starożytnych Aten

Jak cytować

Poniatowski, P. (2020). Odpowiedzialność penalna za ucieczkę osoby prawnie pozbawionej wolności w prawie rzymskim i prawie starożytnych Aten. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), 77–88. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.5

Abstrakt

Przedmiotem  artykułu jest kwestia odpowiedzialności penalnej będącej konsekwencją ucieczki osoby prawnie pozbawionej wolności w związku z popełnionym przez nią (albo zarzuconym jej) przestępstwem w prawie rzymskim i starożytnych Atenach. Autor skupia się na opisaniu odpowiedzialności osoby, która uciekła (z miejsca, w którym przebywała w związku z wykonywaniem środka zapobiegawczego bądź kary izolacyjnej), a także osób, które przyczyniły się (umyślnie albo nieumyślnie) do takiej ucieczki.

https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.5
PDF

Bibliografia

Allen D., Imprisonment in Classical Athens, „The Classical Quarterly” 1997, vol. 47, nr 1.

Amielańczyk K., Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006.

Amielańczyk K., Środki przeciwdziałania unikaniu odpowiedzialności karnej w prawie rzymskim okresu pryncypatu, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2007, tom LIX, z. 2.

Amielańczyk K., Teoretyczny model przestępstwa prawa publicznego (crimen publicum) autorstwa Claudiusa Saturninusa (D. 48,19,16) a współczesna nauka o przestępstwie karnym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G (Ius) 2019, nr 1.

Berger A., Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1991

Digesta Justyniańskie, http://www.thelatinlibrary.com/justinian.html.

Dzieła Platona. 1. Apologia czyli Obrona Sokratesa, 2. Kriton, 3. Phedon czyli o nieśmiertelności duszy, tłum. F. Kozłowski, Warszawa 1845.

Helm M., Das Delikt der Gefangenenbefreiung, Berlin 2010.

Hunter V., The Prison of Athens: A Comparative Perspective, „Phoenix” 1997, vol. 51, nr 3–4.

Kołodko P., Chłosta jako kara w rzymskim wojskowym prawie karnym, „Studia Prawnoustrojowe” 2007, nr 7.

Kubiak P., Stan nietrzeźwości jako „afekt” w rzymskim prawie karnym?, „Zeszyty Prawnicze” 2015, nr 1.

Kuleczka G., Studia nad rzymskim wojskowym prawem karnym, Poznań 1974.

Makarewicz J., wypowiedź podczas posiedzenia sekcji prawa karnego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej 30.01.1923 r., Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcja prawa karnego, t. II

Melounová M., Severitas and clementia in punishing the crimen maiestatis from Principate to Dominate, „Graeco-Latina Brunensia” 2013, vol. 18, nr 1.

Mommsen T., Römisches Strafrecht, Leipzig 1899.

Phillips D.P., The Law of Ancient Athens, Ann Arbor 2013.

Poniatowski P., Przestępstwa uwolnienia osoby prawnie pozbawionej wolności (art. 242 i 243 k.k.), Warszawa 2019.

Robinson O.F., The Criminal Law of Ancient Rome, Baltimore 1995.

Sáry P., The Penal Liability of the Prison Guards in Classical Roman Law, „Acta Universitatis Brunensis. Iuridica” 2016, vol. 550.

Sentecje Paulusa, http://www.ancientrome.ru/ius/library/paul/paul5.htm.

The History of Rome by Titus Livius, tłum. G. Baker, t. III, New York 1823.

The orations of Demosthenes, tłum. C.R. Kennedy, t. IV, London 1861.

The Scottish Jurist, t. IV, Edinburgh 1832.