Uwagi nad przekazem dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Lądzie

Main Article Content

Marcin Pytel

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony przekazowi dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Lądzie. Dokument ten zachował się w kilku wersjach, które różnią się między sobą zarówno przekazem (rzekomy oryginał, kopie), jak i treścią oraz ortografią. Ostatnie badania przyjmowały, że najstarszym i pewnie autentycznym dokumentem jest tzw. egzemplarz włocławski, najuboższy w treść. Jednak analiza pisowni nazw osobowych, a także miejscowych wskazuje, że w formie, w jakiej go znamy, nie mógł powstać w XII w. Do podobnych konstatacji wiedzie również analiza transmisji wszystkich znanych przekazów dokumetu fundacyjnego opactwa w Lądzie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pytel, M. (2020). Uwagi nad przekazem dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Lądzie. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), 121-136. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.7
Dział
Prace drobne i materiały

Referencje

 1. Buczek K., Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej, Warszawa 1958.
 2. Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, wyd. K. Maleczyński, t. I, Wrocław 1951.
 3. Codex Diplomaticus Poloniae, wyd. L. Ryszczewski, A. Muczkowski, A. Helcel, t. I, Varsoviae 1847.
 4. Damalewicz S., Series archiepiscoporum Gnesnensium, Varsoviae 1649.
 5. Ginter T., Działalność fundacyjna księcia Mieszka III Starego, Kraków 2008.
 6. Guldon Z., Powierski J., Podziały administracyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XIII–XIV w., Warszawa–Poznań 1974.
 7. Jarmundowicz K., Fundacja kościoła i klasztoru lendzkiego świętego zakonu cystercjenskiego sześcią wiekami trwałości swojej stwierdzona..., Poznań 1745.
 8. Jurek T., Dokumenty fundacyjne opactwa w Lądzie, „Roczniki Historyczne” 2000, t. 66.
 9. Kaczmarczyk K., Immunitet sądowy i jurysdykcja poimmunitetowa w dobrach kościoła w Polsce do końca XIV w., Poznań 1936.
 10. Kamiński M., Dawne opactwo zakonu cysterskiego w Lądzie nad Wartą, Warszawa 1936.
 11. Kętrzyński W., Studia nad dokumentami XII w., „Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny” 1891, t. 26.
 12. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, t. VI, Warszawa–Poznań 1982.
 13. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I. Zakrzewski, t. I–III, Poznań 1877–1881.
 14. Kozierowski S., Badanie nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. 2, Poznań 1922.
 15. Kozłowska-Budkowa Z., Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej, z. 1: Do końca XII w., Kraków 1937.
 16. Labuda G., Szkice historyczne X–XI wieku, Poznań 2004.
 17. Lelewel J., Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne do czasów jagiellońskich, Warszawa 1828.
 18. Łaski J., Liber Beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, t. I, Gniezno 1880–1881.
 19. Małecki A., Klasztory i zakony w Polsce w obrębie wieków średnich, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1875, t. 3.
 20. Małecki A., W kwestii fałszerstwa dokumentów, „Kwartalnik Historyczny” 1904, t. 18.
 21. Matuszewski J., Immunitet ekonomiczny w dobrach kościoła w Polsce do r. 1381, Poznań 1936.
 22. Mitkowski J., Kancelaria Kazimierza Konradowica księcia kujawsko-łęczyckiego (1232–1267), Wrocław 1968.
 23. Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej. Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. 2, Poznań 1964.
 24. Piech Z., Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993.
 25. Roczniki wielkopolskie, wyd. B. Kürbis, MPH, t. VI, s. n.
 26. Rospond S., Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984.
 27. Sulimierski F., Chlebowski B, Walewski W. (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 11, Warszawa 1892.
 28. Trawkowski S., Gospodarka wielkiej własności cysterskiej na Dolnym Śląsku w XIII w., Warszawa 1959.
 29. Ulanowski B., Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, „Archiwum Komisji Historycznej” 1888, t. 4.
 30. Walicki M. (red.), Sztuka Polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, t. II, Warszawa 1971.
 31. Waraczewski H., Proces fundacyjny klasztoru w Lądzie nad Wartą, „Nasza Przeszłość” 1994, t. 83.
 32. Wędzki A., Rozwój osadnictwa i podziały terytorialne ziemi lądzkiej do końca XIV w., „Slavia Antiqua” 1966, t. 13.
 33. Wyrwa A.M., Procesy fundacyjne klasztorów cysterskich linii altenberskiej, Poznań 1995.