Problem udzielania pomocy wojskowej podczas „egzekucji z nieruchomości” w obradach sejmowych doby stanisławowskiej
PDF

Słowa kluczowe

historia prawa
wyrok
pomoc wojskowa
akt

Jak cytować

Cholewiński, Łukasz. (2020). Problem udzielania pomocy wojskowej podczas „egzekucji z nieruchomości” w obradach sejmowych doby stanisławowskiej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), 173–186. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.10

Abstrakt

Tematem artykułu jest problem pomocy wojskowej udzielanej w trakcie egzekucji wyroków sądowych. Z racji tego, że organem prawodawczym w Rzeczpospolitej był Sejm, autor omówił  przebieg debat sejmowych dotyczących tego problemu w latach panowania Stanisława Augusta. Przedstawił uchwalone konstytucje sejmowe, projekty królewskie oraz przeanalizował wystąpienia posłów. Omówił proces oświeceniowych zmian, które doprowadziły do uporządkowania problemu wysyłania żołnierzy na tzw. tradycję.

https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.10
PDF

Bibliografia

AGAD, Tzw. Ml, 24/VII, k. 2v.

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.

Cholewiński Ł., Problematyka twierdz w obradach sejmowych w latach 1773–1786 [w:] M. Trąbski (red.), Twierdze osiemnastowiecznej Europy, t. III, Częstochowa 2020.

Dyariusz seymu wolnego ordynaryjnego warszawskiego sześcio niedzielnego roku pańskiego MDCCLXXXII, Warszawa 1782.

Dyaryusz Seymu Ordynaryinego pod związkiem konfederacyi generalney oboyga narodów agitującego się, Warszawa 1776.

Dyaryusz seymu walnego ordynaryjnego warszawskiego sześcio niedzielnego roku pańskiego MDCCLXXVIII, Warszawa 1779.

Dyaryusz seymu wolnego ordynaryjnego grodzieńskiego sześcioniedzielnego roku pańskiego MDCCLXXXIV, Warszawa 1785.

Filipczak W., Wybory Rady Nieustającej na sejmie w 1778 roku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1999, t. 64.

Lityński A., Myśl humanistyczna w Polsce czasu Oświecenia. Prawo karne materialne [w:] A. Lityński (red.), Z dziejów sądu i prawa, Katowice 1992.

Lityński A., Problem kary śmierci w Polsce 1764–1794. Z badań nad historią polskiej myśli prawniczej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1988, z. 2.

Maciejewski T., Historia prawa sądowego Polski, zarys wykładu, Koszalin 1998.

Michalski J., Polska wobec wojny o sukcesję bawarską, Wrocław 1964.

Milik K., Sądy wobec problemu egzekucji wyroków w dobie rządów Rady Nieustającej (1778–1780), „Zeszyty Historyczne” 2014, t. XIII.

Rudnicki K., Biskup Kajetan Sołtyk (1715–1788), Warszawa 1908.

Stroynowski A., Sejmowa opozycja antykrólewska w czasach rządów Rady Nieustającej (kryteria klasyfikacji), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1984, t. 18.

Trąbski M., Kawaleria autoramentu narodowego armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce stanisławowskiej. Lata 1775–1794 [w:] A. Smoliński (red.), Do szarży marsz marsz… Studia z dziejów kawalerii, t. II, Toruń 2012.

Volumina Legum, t. IX, Kraków 1889.

Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860.

Volumina Legum, t. VIII, Petersburg 1860.

Zbiór mów, głosów, przymówień, manifestów, remanifestów mianych na seymie roku 1786, t. I, Warszawa 1787.

Zbiór mów, głosów, przymówień, manifestów, remanifestów mianych na seymie roku 1786, t. II., Warszawa 1787.

Zbiór rezolucyi Rady Nieustającej potrzebnych do wiadomości jurysdykcyi sądowych i obywatelów obojga narodów, Warszawa 1785.