Rękopiśmienna Bibliografia prawa polskiego od najdawniejszych czasów do roku 1823 Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
PDF

Słowa kluczowe

Jan Wincenty Bandtkie-Stężyński
bibliografia prawnicza
prawo
XIX wiek

Jak cytować

Matczuk, A. (2020). Rękopiśmienna Bibliografia prawa polskiego od najdawniejszych czasów do roku 1823 Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), 187–210. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.11

Abstrakt

Prawnicy w Królestwie Polskim już od początku XIX w. zwracali uwagę na brak spisów ich literatury fachowej. Była ona tak obfita, że konieczne stało się jej usystematyzowanie i wykazanie w bibliografiach. Jednym z pierwszych uczonych, którzy  podjęli się tego zadania, był Jan Wincenty Bandtkie-Stężyński (1783–1846), którego życiową pasją były dzieje prawa polskiego. W 1824 r. ukończył prace nad  retrospektywną bibliografią prawa polskiego do roku 1823, lecz nie wydał jej za życia. Po śmierci Bandtkie-Stężyńskiego starania o publikację bibliografii podjęte przez jego syna Kazimierza Bandtkie-Stężyńskiego zakończyły się niepowodzeniem. Choć Bibliografia prawa polskiego od najdawniejszych czasów do roku 1823 istnieje tylko w postaci rękopisu, uznaje się ją za pierwszą polską bibliografię z dziedziny prawa. Praca Bandtkie-Stężyńskiego była nowatorska, głównie ze względu na swój zakres. Obejmowała bowiem tylko piśmiennictwo prawnicze, podczas gdy w tamtym czasie było ono rejestrowane w obrębie bibliografii o charakterze ogólnym. Pomimo pewnych usterek metodycznych dzieło Bandtkiego jest trwałe, do dziś aktualne jako źródło informacji.

https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.11
PDF

Bibliografia

Bandtkie J.W., Wstęp [w:] idem, Bibliografia prawa polskiego od najdawniejszych czasów do roku 1823.

Bandtkie-Stężyński Jan Wincenty [w:] Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 4, Warszawa 1966.

Bentkowski F., Historia literatury polskiej, t. 2, Warszawa–Wilno 1814.

Braun D., De scriptorum Poloniae et Prussiae historicotum, politicotum et [juris] …, Coloniae 1723.

Ender J., Bandtkie-Stężyński Jan Wincenty [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972.

Hoppius S., De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, Dantisci 1707.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, oprac. W. Wisłocki, Kraków 1939.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 4175-6000, oprac. W. Wisłocki, Kraków 1938.

Katalog Biblioteki pozostałej po ś.p Janie Wincentym Stężyńskim Bandtkie. Radcy Stanu Członka Komisji Rządkowej Sprawiedliwości, wydał i słowo wstępne napisał Cz. Erber, Kielce 2000.

Kierski E., Jan Wincenty Bandtkie-Stężyński, „Tygodnik Ilustrowany” 1864, nr 243.

Kłossowski A., Księgarze i bibliografia. Dzieje wydawnicze Obrazu, „Księgarz”1977, nr 1.

Koredczuk B., Polska bibliografia historycznoprawna. Początki, rozwój i stan obecny, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2004, No 2616, Prawo 1888.

Koredczuk B., Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815–1915), Wrocław 2011.

Koredczuk B., Zainteresowania bibliograficzne i bibliofilskie profesora historii prawa Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego (1783–1846), „Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” 2008, nr 27.

Kutrzeba S., Bandtkie Jan Wincenty [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1925.

Kutrzeba S., Jan Wincenty Bandtkie-Stężyński 1783–1846 [w:] Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wiek XIX, t. 2, Warszawa 1903.

Maciejewski W.A., Nekrolog Jana Stężyńskiego Bandtkiego. „Biblioteka Warszawska” 1846, t. 1.

Milewski S., Radzik A., Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Warszawa 2011.

Pol K., Poczet prawników polskich, Warszawa 2000.

Posiedzenie wydziałowe dnia 9 lutego roku 1877, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego AU” 1878, nr 6.

Posiedzenie Wydziału Historyczno-Filologicznego dnia 10 stycznia roku 1877. „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego AU” 1877, nr 7.

Słodkowska E., Biblioteki w Królestwie Polskim 1815–1830, Warszawa 1996.

Sobociński W., Jan Wincenty Bandtkie obrońcą Kodeksu Napoleońskiego, „Rocznik Lubelski” 1960, nr 3.

Turkowski T., Materiały do dziejów literatury i oświaty z archiwum drukarni i księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie, t. 2, Wilno 1937.

Załuski J.A., Biblioteka historyków, prawników, polityków…, wyd. J. Muczkowski, Kraków 1823.

Zawadzki A., Od wydawców [w:] A. Jocher, Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce od wprowadzenia do niej druku po rok 1830 włącznie, z pism Janockiego, Bentkowskiego, Ludwika Sobolewskiego, Ossolińskiego, Jana Winc. i Jerz. Bandtków itd., t. 1. Wilno 1840.