Rękopiśmienna Bibliografia prawa polskiego od najdawniejszych czasów do roku 1823 Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej

Main Article Content

Alicja Matczuk

Abstrakt

Prawnicy w Królestwie Polskim już od początku XIX w. zwracali uwagę na brak spisów ich literatury fachowej. Była ona tak obfita, że konieczne stało się jej usystematyzowanie i wykazanie w bibliografiach. Jednym z pierwszych uczonych, którzy  podjęli się tego zadania, był Jan Wincenty Bandtkie-Stężyński (1783–1846), którego życiową pasją były dzieje prawa polskiego. W 1824 r. ukończył prace nad  retrospektywną bibliografią prawa polskiego do roku 1823, lecz nie wydał jej za życia. Po śmierci Bandtkie-Stężyńskiego starania o publikację bibliografii podjęte przez jego syna Kazimierza Bandtkie-Stężyńskiego zakończyły się niepowodzeniem. Choć Bibliografia prawa polskiego od najdawniejszych czasów do roku 1823 istnieje tylko w postaci rękopisu, uznaje się ją za pierwszą polską bibliografię z dziedziny prawa. Praca Bandtkie-Stężyńskiego była nowatorska, głównie ze względu na swój zakres. Obejmowała bowiem tylko piśmiennictwo prawnicze, podczas gdy w tamtym czasie było ono rejestrowane w obrębie bibliografii o charakterze ogólnym. Pomimo pewnych usterek metodycznych dzieło Bandtkiego jest trwałe, do dziś aktualne jako źródło informacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Matczuk, A. (2020). Rękopiśmienna Bibliografia prawa polskiego od najdawniejszych czasów do roku 1823 Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(1), 187-210. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.11
Dział
Prace drobne i materiały

Bibliografia

 1. Bandtkie J.W., Wstęp [w:] idem, Bibliografia prawa polskiego od najdawniejszych czasów do roku 1823.
 2. Bandtkie-Stężyński Jan Wincenty [w:] Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 4, Warszawa 1966.
 3. Bentkowski F., Historia literatury polskiej, t. 2, Warszawa–Wilno 1814.
 4. Braun D., De scriptorum Poloniae et Prussiae historicotum, politicotum et [juris] …, Coloniae 1723.
 5. Ender J., Bandtkie-Stężyński Jan Wincenty [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972.
 6. Hoppius S., De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, Dantisci 1707.
 7. Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, oprac. W. Wisłocki, Kraków 1939.
 8. Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 4175-6000, oprac. W. Wisłocki, Kraków 1938.
 9. Katalog Biblioteki pozostałej po ś.p Janie Wincentym Stężyńskim Bandtkie. Radcy Stanu Członka Komisji Rządkowej Sprawiedliwości, wydał i słowo wstępne napisał Cz. Erber, Kielce 2000.
 10. Kierski E., Jan Wincenty Bandtkie-Stężyński, „Tygodnik Ilustrowany” 1864, nr 243.
 11. Kłossowski A., Księgarze i bibliografia. Dzieje wydawnicze Obrazu, „Księgarz”1977, nr 1.
 12. Koredczuk B., Polska bibliografia historycznoprawna. Początki, rozwój i stan obecny, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2004, No 2616, Prawo 1888.
 13. Koredczuk B., Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815–1915), Wrocław 2011.
 14. Koredczuk B., Zainteresowania bibliograficzne i bibliofilskie profesora historii prawa Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego (1783–1846), „Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” 2008, nr 27.
 15. Kutrzeba S., Bandtkie Jan Wincenty [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1925.
 16. Kutrzeba S., Jan Wincenty Bandtkie-Stężyński 1783–1846 [w:] Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wiek XIX, t. 2, Warszawa 1903.
 17. Maciejewski W.A., Nekrolog Jana Stężyńskiego Bandtkiego. „Biblioteka Warszawska” 1846, t. 1.
 18. Milewski S., Radzik A., Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku, Warszawa 2011.
 19. Pol K., Poczet prawników polskich, Warszawa 2000.
 20. Posiedzenie wydziałowe dnia 9 lutego roku 1877, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego AU” 1878, nr 6.
 21. Posiedzenie Wydziału Historyczno-Filologicznego dnia 10 stycznia roku 1877. „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego AU” 1877, nr 7.
 22. Słodkowska E., Biblioteki w Królestwie Polskim 1815–1830, Warszawa 1996.
 23. Sobociński W., Jan Wincenty Bandtkie obrońcą Kodeksu Napoleońskiego, „Rocznik Lubelski” 1960, nr 3.
 24. Turkowski T., Materiały do dziejów literatury i oświaty z archiwum drukarni i księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie, t. 2, Wilno 1937.
 25. Załuski J.A., Biblioteka historyków, prawników, polityków…, wyd. J. Muczkowski, Kraków 1823.
 26. Zawadzki A., Od wydawców [w:] A. Jocher, Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce od wprowadzenia do niej druku po rok 1830 włącznie, z pism Janockiego, Bentkowskiego, Ludwika Sobolewskiego, Ossolińskiego, Jana Winc. i Jerz. Bandtków itd., t. 1. Wilno 1840.