Rosyjski rękopis III Statutu litewskiego ze zbiorów Biblioteki m.st. Warszawy

Main Article Content

Andrzej Zakrzewski

Abstrakt

III Statut litewski wyszedł w oryginalnej ruskiej wersji w 1588 r., zaś od 1614 r. kodeks ten wydawano wyłącznie w polskim tłumaczeniu. Jednak potrzeby obrotu prawnego, a niekiedy też chęć korzystania ze sprawdzonych wzorów, spowodowały powstanie tłumaczeń na niemiecki i rosyjski. Jedno z takich rosyjskich tłumaczeń znajduje się w Bibliotece m.st. Warszawy (sygn. Akc. 286). Wstępnie można założyć – na podstawie papieru i pisma – że pochodzi ono z przełomu XVIII i XIX w. i pod względem języka ma wiele wspólnego z rękopisem przechowywanym w wileńskiej Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (sygn. F. 22–62), zdecydowanie różni się od wydanego w 1916 r. przez Iwana I. Łappo moskiewskiego rękopisu z pierwszej połowy XVII w.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zakrzewski, A. (2021). Rosyjski rękopis III Statutu litewskiego ze zbiorów Biblioteki m.st. Warszawy. Czasopismo Prawno-Historyczne, 72(2), 41-46. https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.2
Dział
Prace drobne i materiały

Referencje

 1. Bardach J., Statuty litewskie w ich kręgu prawo-kulturowym [w:] idem, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988.
 2. Daniłowicz I., Opisanie bibliograficzne dotąd wiadomych rękopisów i drukowanych egzemplarzy Statutu Litewskiego, „Dziennik Wileński” 1823, t. 2, nr 7.
 3. Dubonis A., Кудэл Лѣтувосъ валстечѧи някалбѣiо русѣнишкаи XVI амжiуѩ? (Kodėl Lietuvos valstiečiai nekalbėjo rusėniškai XVI amžiuje?), „Lietuvos istorijos metraštis” 2016, nr 2.
 4. Godek S., III Statut litewski w dobie porozbiorowej, Warszawa 2012.
 5. Lappo J., 1588 metų Lietuvos Statutas, t. I, cz. 2, Kaunas 1938.
 6. Laucevičius E., Popierius Lietuvoje XV–XVIII a., t. 1, Vilnius 1967.
 7. Laucevičius E., Popierius Lietuvoje XV–XVIII a., t. 2, Vilnius 1967.
 8. Lizisowa M.T., Język Kodeksu Olszewskiego (1550). Z recepcji staropolskiego języka prawno-sądowego w Wielkim Księstwie Litewskim w szesnastym wieku, Kraków 2000.
 9. Pietkiewicz K., Paleografia ruska, Warszawa 2015.
 10. Ragauskienė R., Kalbinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (iki XVI a. vid.): interpretacijos istoriografjoje, „Lituanistica” 2013, t. 59, nr 3(93).
 11. Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Biblioteki Publicznej z roku 1908, Warszawa 1909.
 12. Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego z dołączeniem treści konstytucji przyzwoitych, cz. 1–2, S. Petersburg 1811.
 13. Treichel I. (red.), Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa 1972.
 14. Zakrzewski A.B., Zmierzch staropolskiego prawa [w:] U. Augustyniak, A. Karpiński (red.), Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzys, XVI–XVIII w., Warszawa 1997.
 15. Дзярновіч А., Статут у Інфлянтах: асобнік Статута ВКЛ 1588 г. у рыжскіх зборах («рускі» і нямецкі) [w:] Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура, уклад. А.А. Скеп’ян, ч. 2, Мінск 2017.
 16. Дубровина Л.А., Списки Казанского летописца в отделе рукописей ЦНБ АН УССР [w:] Н.П. Визирь (ред.), Рукописные фонды Центральной научной библиотеки им. В.И.Вернадского АН УССР, Киев 1989.
 17. Есипова Е.А., Филиграни на бумаге сибирских документов XVII–XVIII вв., Томск 2005, //www.academia.edu/17611708/Есипова_Е._А._Филиграни_на_бумаге_сибирских_документов_XVII-XVIII_вв._-_Томск_Изд-во_Том._ун-та_2005.-210_с._ил. [dostęp: 8.10.2020].
 18. Клепиков С.А., Филиграни на бумаге русского производства XVIII – начала XX века, Москва 1978.
 19. Лаппо И.И., Литовский Статут в московском переводе-редакции, Юрьев 1916, https://www.nlb.by/upload/prod/statutVKL/Izuchenie/pdf/IzuchText11.pdf [dostęp: 8.10.2020].
 20. Мякишев В.П., Кириллические издания Литовского Статута 1588 года, Kraków 2014.
 21. Мякишев В.П., Язык Литовского Статута 1588 года, Kraków 2008.
 22. Нольде А.Э., К истории перевода Литовского статута на русский язык [w:] Сборник статей в честь Дмитрия Фомича Кобеко от сослуживцев по Имп. Публичной библиотеке, Санкт-Петербург 1913, http://elib.shpl.ru/ru/nodes/52972-sbornik-statey-v-chest-dmitriya-fomicha-kobeko-ot-sosluzhivtsev-po-imperatorskoy-publichnoy-biblioteke-spb-1913#mode/inspect/page/156/zoom/4 [dostęp: 8.10.2020].
 23. Судавичене Л., Из истории некоторых слов общественно-политической лексики в московском переводе-редакции Литовского статута 1588 г. (К вопросу о русско-белорусских языковых отношениях в XVII в.), „Ученые записки Московского государственного педагогического института” 1964, nr 240.
 24. Судавичене Л., К вопросу o cловах, являющихся наименованиями документов в Московском переводе-редакции литовского статута, „Kalbotyra” 1964, t. X, https://baltnexus.lt/uploads/publikacijos/Kalbotyra/Kalbotyra%20X/10_16_L.%20Sudavi%C4%8Dien%C4%97.pdf [dostęp: 8.10.2020].
 25. Судавичене Л., Материалы к описанию лексики Литовского Статута в Московском переводе-редакции XVII столетия, „Kalbotyra” 1989, t. XL, nr 2.
 26. Судавичене Л., О Московском переводе-редакции Литовского Статута, „Kalbotyra” 1963, t. VII, https://baltnexus.lt/uploads/publikacijos/Kalbotyra/Kalbotyra%20VII/07_03_L.%20Sudavi%C4%8Dien%C4%97.pdf [dostęp: 8.10.2020].
 27. Судавичене Л., О судебной терминологии в московском переводе-редакции Литовского статута [w:] С.Г. Бархударов (ред.), Русская историческая лексикология, Mосква 1968, s. 65–82.
 28. Судавичене Л., Существительные с суффиксом -никъ со значением действующего лица в Московском переводе-редакции Литовского Статута, „Kalbotyra” 1970, t. XXI.