Szczególna ochrona prawna żołnierzy w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w Księstwie Warszawskim
PDF

Słowa kluczowe

Księstwo Warszawskie
Fryderyk August
Rada Stanu
dekret
Komisja Rządząca
armia Księstwa Warszawskiego
wojna 1812 roku
wojna 1809 roku

Jak cytować

Krzymkowski, M. (2021). Szczególna ochrona prawna żołnierzy w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w Księstwie Warszawskim. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(1), 203–214. https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.10

Abstrakt

Władze państwowe Księstwa Warszawskiego starały się zabezpieczyć interesy żołnierzy w postępowaniach sądowych. Wśród aktów zawierających przepisy chroniące żołnierzy były uchwała Komisji Rządzącej z dnia 30 stycznia 1807 r., uchwała Rady Stanu z dnia 4 lipca 1809 r. i dekret królewski z dnia 15 lipca 1812 r. Najszerszą ochronę zapewniały przepisy uchwały Komisji Rządzącej. W dwóch kolejnych aktach przewidziano możliwość stosowania we wszystkich postepowaniach art. 21 procedury cywilnej.

https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.10
PDF

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych, Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego, ks. kanc. sygn. 91–92, akta spraw, sygn. 114–115, Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego ks. kanc. sygn. 71.

Bardach J., Senkowska-Gluck M. (red.), Historia państwa i prawa Polski, t. III, Warszawa 1981.

Code de procédure civile, Paris 1806.

Czubaty J., Księstwo Warszawskie (1807–1815) [Warszawa 2011].

Dziennik Praw [Księstwa Warszawskiego], t. I, IV.

Eile H., Administracja w wojsku Księstwa Warszawskiego, „Przegląd Intendencki” 1926, z. 3.

Grynwaser H., Pisma, t. I: Kodeks Napoleona w Polsce, Wrocław 1951.

Kodeks postępowania sądowego cywilnego francuskiego, Warszawa [1807].

Królasik T., Francuski model postępowania egzekucyjnego w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim w latach 1808–1823, Warszawa 2018.

Krzymkowski M., Niezawisłość sędziowska w Księstwie Warszawskim [w:] T. Maciejewski, W. Zalewski (red.), Kara kryminalna, perspektywa historyczna i penologiczna, Gdańsk 2019.

Krzymkowski M., Rada Stanu Księstwa Warszawskiego, Poznań 2011.

Materiały do dziejów Komisji Rządzącej z r. 1807, t. I: Dziennik czynności Komisyi Rządzącej, wyd. M. Rostworowski, Kraków 1918.

Mencel T., Feliks Łubieński minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego (1758–1848), Warszawa 1952.

Mencel T., Organizacja sądownictwa na ziemiach polskich w okresie Komisji Rządzącej (1807), „Przegląd Hi-storyczny” 1950, nr XL.

Ogólna ordynacja sądowa dla państw pruskich, tłum. i oprac. I. Stawiarski, t. II, Warszawa 1809.

Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, t. I, cz. 1–2, wyd. B. Pawłowski, Toruń 1960–1962.

Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, t. II, cz. 1–2, wyd. B. Pawłowski, T. Mencel, Toruń 1965–1968.

Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, t. III, cz. 1–2, wyd. T. Mencel, M. Kallas, Warszawa 1995–1996.

Rastawiecki E., Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, t. III, Warszawa 1857.

Sobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.

Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego, wyd. W. Bartel, J. Kosim, Rostocki, t. I–IV, Warszawa 1964–1969.

Zych G., Armia Księstwa Warszawskiego 1807–1812 [Warszawa 1961].