Instrukcja dla Głównego Więzienia Inkwizycyjnego w Warszawie z 26 listopada/8 grudnia 1835 r. i uwagi do niej Nadzorcy Głównego Więzienia Karnego w Warszawie z 11/23 czerwca 1858 r.
PDF

Słowa kluczowe

Królestwo Polskie
więziennictwo
tymczasowe aresztowanie
penitencjaryzm
historia prawa
prawo karne wykonawcze

Jak cytować

Bieda, J. (2021). Instrukcja dla Głównego Więzienia Inkwizycyjnego w Warszawie z 26 listopada/8 grudnia 1835 r. i uwagi do niej Nadzorcy Głównego Więzienia Karnego w Warszawie z 11/23 czerwca 1858 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(1), 215–232. https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.11

Abstrakt

Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania znany był już w dawnym prawie polskim. Jednak przez cały okres istnienia I Rzeczypospolitej nie było regulacji dotyczących podstaw stosowania tego środka, uprawnionych podmiotów czy dopuszczalnego czasu pozbawienia wolności bez wyroku sądowego. Podobnie do rzadkości należały odrębne miejsca służące do przetrzymywania osób tymczasowo aresztowanych. Dopiero w drugiej połowie XVIII w. pojawiły się koncepcje zasad wykonywania tymczasowego aresztowania. Ostatecznie czasy Królestwa Polskiego przyniosły praktyczne reformy organizacji więziennictwa, także w zakresie zasad wykonywania aresztu tymczasowego. Niemały wkład w to wnieśli polscy penitencjaryści pozostający pod wpływem europejskich prądów oświeceniowych, a jednym z nich był Fryderyk Skarbek, dzięki któremu w 1835 r. uruchomiono nowoczesne więzienie śledcze w Warszawie zwane Pawiakiem. W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania Głównego Więzienia Inkwizycyjnego w oparciu o wydaną 26 listopada/8 grudnia 1835 r. instrukcję oraz uwagi do niej zawarte w odnalezionym w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie dokumencie z 11/23 czerwca 1858 r.

https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.11
PDF

Bibliografia

Adamczyk T., O karze pozbawienia wolności w orzecznictwie krakowskiego sądu grodzkiego w XVIII wieku uwag kilka, „Z Dziejów Prawa” 2011, t. 4.

Czerwiec M., Więzienioznawstwo. Zarys rozwoju więziennictwa, Warszawa 1958.

Czołgoszewski J., Organizacja więziennictwa i służba więzienna w Królestwie Polskim w latach 1815–1868, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2014, nr 85.

Czołgoszewski J., Więziennictwo Księstwa Warszawskiego, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2010, nr 69.

Kaczyńska E., Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815–1914, Warszawa 1989.

Makarewicz J., Polskie prawo karne. Część ogólna, Lwów – Warszawa 1919.

Ossibach-Budzyński A., Pawiak więzienie polityczne 1880–1915, Warszawa 2016.

Rabinowicz L., Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1933.

Senkowska M., Raport Fryderyka Skarbka o warszawskim więzieniu śledczym z 1828 r., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1957, t. IX, z. 2

Skarbek F., Statystyka. Wyjątek z raportu Hr. Skarbka o więzieniach Królestwa w roku 1830, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1832, nr 59.

Akty prawne:

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, cz. VI: O aresztach i więzieniach, t. I, Warszawa 1868.

Źródła:

Archiwum Główne Akt Dawnych, zespół 227 Komisja Województwa Mazowieckiego/Rząd Gubernialny Warszawski, sygn. 10051.