Falsyfikat dokumentu rzekomo z 1150 r. i jego transumpt z 1251 r.

Main Article Content

Marcin Pytel

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony falsyfikatowi lędzkiemu datowanemu na rok 1150 oraz jego transumptowi, wystawionemu w 1251 r. Podtrzymuję zdanie o sfałszowaniu dokumentu datowanego na 1150 r. oraz autentyczności jego transumptu. Uważam, że imię księcia Kazimierza, w jakie opatrzono falsyfikat, było nieprzypadkowe, a wiązało się to z pojęciem autorytetu w średniowieczu, którym uwierzytelniano dokumenty. Sądzę ponadto, że omawiany falsyfikat zawiera archaiczne sformułowania w tzw. instruktarzu powinności i obowiązków mieszkańców wsi klasztornych, starsze od znanych z rzekomego dokumentu fundacyjnego opactwa. Natomiast analiza formularza redagowanych w klasztorze w Lądzie transumptów prowadzi do wniosku, że choć pozbawiony większości formuł dyplomatycznych falsyfikat datowany na 1150 r. zawierał analogiczne formuły jak jego transumpt.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pytel, M. (2021). Falsyfikat dokumentu rzekomo z 1150 r. i jego transumpt z 1251 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(1), 129-144. https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.6
Dział
Prace drobne i materiały

Referencje

 1. Bieniak J., Rola Kujaw w Polsce piastowskiej, „Ziemia Kujawska” 1963, t. 1.
 2. Clanchy M.T., From Memory to Written Record. England 1066–1307, Oxford 1993.
 3. Dalewski Z., Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w., Warszawa 1996.
 4. Ginter T., Działalność fundacyjna Mieszka III Starego, Kraków 2008.
 5. Grodecki R., Książęca włość trzebnicka na tle organizacji majątków książęcych w Polsce XII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1913, t. 27.
 6. Guenée B., Authenthique et approuvé: recherches sur les principes de la critique historique au Moyen Age [w:] I. Lefèvre, La lexicographie du latin médiéval et ses rapports avec les recherches actuelles sur la civilisation du Moyen Age, Paris 1981.
 7. Guyotjeannin O., Pycke J., Tock B.–-M., Diplomatique médiévale, Brepols 1993.
 8. Jurek T., Dokumenty fundacyjne opactwa w Lądzie, ,,Roczniki Historyczne” 2000, t. 66.
 9. Kętrzyński W., Studia nad dokumentami XII w., ,,Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny” 1891, t. 26.
 10. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1–4, Poznań 1877.
 11. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 6, Warszawa – Poznań 1982.
 12. Kozłowska-Budkowa Z., Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej, Kraków 1937.
 13. Kozłowska-Budkowa Z., Szczur S., Dzieje opactwa cystersów w Korzywnicy do końca XIV wieku, „Nasza Przeszłość” 1983, t. 60.
 14. Łowmiański H., Początki Polski, Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV, t. 6, cz. 1, Warszawa 1985.
 15. Maleczyński K., O formularzach w Polsce w XIII wieku [w:] idem, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971.
 16. Mazur Z., Studia nad kancelarią księcia Leszka Czarnego, Wrocław 1975.
 17. Mitkowski J., Kancelaria Kazimierza Konradowica księcia kujawsko-łęczyckiego (1232–1267), Wrocław 1968.
 18. Piekosiński F., Uwagi do Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski, ,,Przegląd Krytyczny” 1877, t. 12.
 19. Pytel M., Falsyfikaty dokumentowe klasztoru cystersów w Lądzie do końca XIII wieku (niepublikowana praca magisterska), Lublin 2001.
 20. Pytel M., Uwagi nad przekazem dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Lądzie, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2020, t. 72, nr 1.
 21. Rutkowski H., Zajęcie Kujaw przez Mieszka Starego [w:] S.K. Kuczyński (red.), Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 5, Warszawa 1992.
 22. Szczur S., Zmiany polityczne w Wielkopolsce w latach 1181–1195, „Roczniki Historyczne” 1980, t. 46.
 23. Trawkowski S., Gospodarka wielkiej własności cysterskiej na Dolnym Śląsku w XIII wieku, Warszawa 1959.
 24. Waraczewski H., Proces fundacyjny klasztoru cystersów w Lądzie nad Wartą, „Nasza Przeszłość” 1994, t. 83.
 25. Widajewicz J., Danina stołu książęcego w Polsce piastowskiej, Lwów 1926.
 26. Wyrwa A.M., Procesy fundacyjne klasztorów cysterskich linii altenberskiej, Poznań 1995.