Dostęp do zawodu adwokata w świetle sprawozdań Izby Adwokackiej w Warszawie z lat 1925–1938
PDF

Słowa kluczowe

dostęp do zawodu adwokata
polska palestra
Rada Adwokacka w Warszawie

Jak cytować

Wiśniewska, D. . (2021). Dostęp do zawodu adwokata w świetle sprawozdań Izby Adwokackiej w Warszawie z lat 1925–1938. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(1), 325–337. https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.15

Abstrakt

Artykuł dotyczy kwestii dostępu do zawodu adwokata w latach 1925–1938. Było to związane z ujednoliceniem przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania polskiej palestry. Rosnące zainteresowanie tym zawodem prawniczym, również wśród kobiet, spowodowało duży wzrost liczby aplikantów, a w konsekwencji adwokatów, o czym świadczą dane zawarte w sprawozdaniach Rady Adwokackiej w Warszawie. Środowisko adwokatów zrzeszonych w Izbie Warszawskiej starało się przeciwdziałać tej tendencji, dążąc do wprowadzania kolejnych ograniczeń.

https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.15
PDF

Bibliografia

Bardach J., Senkowska-Gluck M., Historia państwa i prawa Polski, t. III: Od rozbiorów do uwłaszczenia, Warszawa 1981.

Kisza A., Krzemiński Z., Łyczywek R., Historia adwokatury polskiej, Warszawa 1995.

Kotliński T.J., Samorząd adwokacki w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

Krzemiński Z., Adwokatura polska w latach 1918–1939, „Palestra” 1988, nr 11–12(371–372).

Krzemiński Z., Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury, Warszawa 2008.

Materniak-Pawłowska M., Adwokatura II Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Poznań 2009.

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. II: Polska pod zaborami, Kraków 2002.

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. III: Okres międzywojenny, Kraków 2001.

Redzik A., Kotliński T.J., Historia adwokatury, Warszawa 2018.

Źródła:

Dekret w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego z 24 XII 1918 r.; Dz. U. nr 22, poz. 75.

Komunikat nr 94 w sprawie ograniczeń co do podejmowania się przez adwokatów obowiązków patronów, „Gazeta Sądowa Warszawska” z 28.04.1930 r., nr 17.

Komunikat nr 99 w sprawie ograniczeń co do podejmowania się przez adwokatów obowiązków patronów apli-kantów adwokackich, „Palestra” 1930, r. 7, nr 8–9.

Komunikat nr 133 w sprawie podejmowania się przez adwokatów obowiązków patrona, „Palestra” 1933, r. 10, nr 6–7.

Orzeczenie Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 9 października 1926 r. „Palestra” 1927, r. 4, nr 2.

Regulamin Rady Adwokackiej w Warszawie z 4 IV 1933 r., „Palestra” 1933, r 10, nr 3–4.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. Prawo o ustroju adwokatury (Dz. U. nr 86, poz. 733).

Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1925–26 (za czas od IV 1925 do 1/IV 1926), Warszawa 1926.

Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1927–28 (za czas od 1/IV 1927 do 1/IV 1928 r.), Warszawa 1928.

Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1928–1929 (za czas od 1/III 1928 do 15/II 1929 r.), Warszawa 1929.

Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1929–1930 (za czas od 15/II 1929 do 15/II 1930 r.), Warszawa 1930.

Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1930–1931, Warszawa 1931.

Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1931–1932, Warszawa 1932.

Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1932–1933, Warszawa 1933.

Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1933–1934, Warszawa 1934.

Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1934–1935, Warszawa 1935.

Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1935–1936, Warszawa 1936.

Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1936–1937, Warszawa 1937.

Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za okres 1.XII.1937–1.VI.1938, Warszawa 1938.