Postępowanie o stwierdzenie zgonu na tle akt Sądu Grodzkiego w Krakowie w latach 1945–1950
PDF

Słowa kluczowe

stwierdzenie zgonu
akta sądowe
Sąd Grodzki w Krakowie
II wojna światowa
procedura sądowa

Jak cytować

Przewoźnik, S. (2021). Postępowanie o stwierdzenie zgonu na tle akt Sądu Grodzkiego w Krakowie w latach 1945–1950. Czasopismo Prawno-Historyczne, 73(1), 339–358. https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.16

Abstrakt

Prezentowana publikacja ukazuje sprawy o stwierdzenie zgonu, które toczyły się przed Sądem Grodzkim w Krakowie w latach 1945–1950. W pracy skupiono się również na analizie zagadnień związanych z procedurą postępowania o stwierdzenie zgonu w polskim systemie postępowania niespornego okresu powojennego.

https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.16
PDF

Bibliografia

Bartoszewicz A., Postępowanie o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, Warszawa 2007.

Bartoszewski W., Lewinówna Z., Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, Kraków 1969.

Bądkowski A., Sąd w obliczu zagadnienia śmierci, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1948, nr 8.

Czerwiński A., Uzasadnienie orzeczenia w procesie cywilnym, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1934, nr 16.

Dominowski T., Z zagadnień uznania za zmarłego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”1957, nr 6.

Grabowski J., Ratowanie Żydów za pieniądze: przemysł pomocy, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”2008, nr 4.

Garlicki S., Domniemanie z art. 5 pr. rodz. w razie uznania męża za zmarłego, „Przegląd Notarialny” 1948, nr 6.

Górecki W., Kitłowski E., Prawo cywilne, Warszawa 1974.

Górski J., Wstęp do nauki prawa cywilnego, Poznań 1947.

Gwiazdomorski J., Dwa domniemania [w:] Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej K. Przybyłowskiego, Kraków 1965.

Haworka M., Krótki zarys prawa cywilnego obowiązującego na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej, Poznań 1938.

Iżykowski M., Charakterystyka prawa uprawdopodobnienia w postępowaniu cywilnym, „Nowe Prawo”1980, nr 3.

Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2004.

Knoppek K., Niezdolność do spostrzegania lub przekazywania spostrzeżeń jako okoliczność wyłączająca świadka od składania zeznań w postępowaniu cywilnym, „Nowe Prawo”1982, nr 1–2.

Kolbuszewski M., Myszkowski A., Ustawa o uznaniu zaginionego za zmarłego w opracowaniu teoretycznym i praktycznym, Kraków 1946.

Konic K., Prawo osobowe. Wykład prawnoporównawczy prawodawstw obowiązujących w Polsce w zestawieniu z kodeksem szwajcarskim, cz. 1, Warszawa 1924.

Laniewski A., Patent niesporny. Rozporządzenie cesarskie o ubezwłasnowolnieniu. Ustawy o uznaniu za zmarłego i dowodzeniu śmierci. Rozporządzenie cesarskie o amortyzacji dokumentów wraz z orzecznictwem byłych sądów austriackich i sądów polskich z dodatkowymi ustawami i rozporządzeniami polskimi oraz okólnikami ministerialnymi, Lwów 1927.

Litwin J., Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1949.

Lizer S., Cywilnoprawne formy eliminacji z materiału dowodowego dokumentów sfałszowanych, Katowice 1975.

Longchamps de Bérier R., Wstęp do nauki prawa cywilnego, Lublin 1922.

Lubiński K., Prawomocność materialna orzeczeń w postępowaniu nieprocesowym, „Państwo i Prawo” 2003, z. 11.

Marszałkowska-Krześ E., Postępowanie nieprocesowe w sprawach osobowych oraz rodzinnych, Wrocław 2012.

Miszewski W., Proces cywilny w zarysie, część pierwsza, Warszawa – Łódź 1946.

Morawski L., Domniemania, a dowody prawnicze, Toruń 1981.

Peiper L., Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, część pierwsza, Kraków 1934.

Płachta M., Kryteria oceny wiarygodności zeznań świadków w praktyce sądowej, „Studia Prawnicze” 1984, nr 1–2.

Rozkaz H. Göringa do szefa Główne go Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy R. Heydricha, nakazujący mu opracowanie generalnego planu „rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie”, 31 VII 1941 r. [w:] Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, oprac. T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rukowski, Warszawa1957.

Różański I., Prawo osobowe. Postępowanie o ubezwłasnowolnienie. Postępowanie o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu. Komentarz, Kraków 1946.

Staniak M., Badania nad psychologicznymi uwarunkowaniami wiarygodności zeznań świadków [w:] S. Waltoś (red.), Świadek w procesie sądowym, Warszawa 1985.

Till E., Prawo prywatne austriackie, t. I: Nauki ogólne, Lwów 1892.

Tokarska-Bakir J., Sprawiedliwi niesprawiedliwi, niesprawiedliwi sprawiedliwi, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2008, nr 4.

Wolter A., Postępowanie w sprawie uznania za zmarłego i stwierdzenie zgonu, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1946, nr 4–5.

Zoll F., Prawo cywilne. Opracowanie głównie na podstawie przepisów obowiązujących w Małopolsce, t. I: Część ogólna, Poznań 1931.

Zoll F., Prawo cywilne w zarysie. Część ogólna, Kraków 1948.

Zylber W. ,Unifikacja przepisów o uznaniu za zmarłego i stwierdzeniu zgonu, „Państwo i Prawo”1946, nr 1.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 29 listopada 1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Nr 83, poz. 651.

Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie postępowania o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, Dz. U. Nr 40, poz. 225 ze zm.

Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. – Prawo osobowe, Dz. U. Nr 40, poz. 223.

Dekret z dnia 25 września 1945 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. Nr 48, poz. 272.

Dekret z dnia 18 listopada 1945 r. – Kodeks postępowania niespornego, Dz. U. Nr 27, poz. 169 ze zm.

Orzeczenia Sądu Najwyższego:

Orzeczenie SN z dnia 21 listopada 1947 r., C I 1399/47.

Orzeczenie SN z dnia 21 października 1948 r., PoC. 276/48, PN 1949, nr 3–4.

Orzeczenie SN z dnia 25 lutego 1948 r., ToC. 27/47, PN 1948, nr 9–10.

Orzeczenie SN z dnia 22 lutego 1949 r., WaC. 280/48, PN 1949 , nr 11–12.

Orzeczenie SN z dnia 19 października 1949 r. WaC. 4/49, Zb. O. 1/51/3, DPP 7/50/55.

Orzeczenie SN z dnia 6 czerwca 1950 r., Kr. C 212/50, PN 1950, nr 11–12.

Orzeczenie SN z dnia 13 lutego 1953 r., C. 3132/52, OSN 1/54/15.

Orzeczenie SN z dnia 21 lutego 1953 r., C 2948/52, 1953/2/122.

Orzeczenie SN z dnia 20 marca 1957 r., I CR 119/57, OSN 1958, nr 1, poz. 27.

Postanowienia Sądu Grodzkiego w Krakowie:

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 1 lutego 1946 r., sygn. I Zg 3/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 1 lutego 1946 r., sygn. I Zg 4/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 1 lutego 1946 r., sygn. I Zg 7/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 2 lutego 1946 r., sygn.I Zg 61/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 4 lutego 1946 r., sygn. I Zg 35/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 5 lutego 1946 r. , sygn. I Zg 92/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 7 lutego 1946 r., sygn. I Zg 8/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 9 lutego 1946 r., sygn. I Zg 21/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 10 lutego 1946 r., sygn. I Zg 86/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 12 lutego 1946 r., sygn. I Zg 39/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 14 lutego 1946 r., sygn. I Zg 45/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 19 lutego 1946 r., sygn. I Zg 32/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 19 lutego 1946 r., sygn. I Zg 51/46.

Postanowienie Sadu Grodzkiego w Krakowie z dnia 23 lutego 1946 r., sygn. I Zg 103/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 24 lutego 1946 r., sygn. I Zg 87/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 28 lutego 1946 r., sygn. I Zg 8/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 1 marca 1946 r., sygn. I Zg 79/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 1 marca 1946 r., sygn. I Zg 89/47.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 15 marca 1946 r., sygn. I Zg 108/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 2 kwietnia 1946 r., sygn. I Zg 345/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 5 kwietnia 1946 r., sygn. I Zg 295/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 11 maja 1946 r., sygn. I Zg 335/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 14 maja 1946 r., sygn. I Zg 345/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 18 maja 1946 r., sygn. I Zg 283/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 5 czerwca 1946 r., sygn. I Zg 291/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 15 września 1946 r., sygn. I Zg 850/46.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 8 maja 1948 r., sygn. I Zg 232/48.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 15 lutego 1950 r., sygn. I Zg 38/50.

Postanowienie Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 19 lutego 1950 r., sygn. I Zg 39/50.