Udział przedstawicieli nauki w pracach nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej.

Main Article Content

Marcin Łysko

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienie udziału przedstawicieli nauki w pracach nad kodyfi kacją materialnego prawa wykroczeń Polski Ludowej, które miały miejsce w latach 1960-1971.  Autor skoncentrował się na najważniejszych jego zdaniem problemach poruszanych przez doktrynę w związku z prowadzonymi pracami kodyfi kacyjnymi. Sposób rozstrzygnięcia omówionych w niniejszym artykule zagadnień determinował nie tylko kształt podstawowych instytucji materialnego prawa wykroczeń, lecz także jego pozycję w systemie prawa Polski Ludowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łysko, M. (2015). Udział przedstawicieli nauki w pracach nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(1), 129-167. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.08
Dział
Rozprawy