Pressto.

Nagłowek strony

Vol 67, Nr 1 (2015)

Spis treści

Articles

Refleksje o nauce historii prawa, jej „Czasopiśmie Prawno-Historycznym” i jego Redaktorze PDF
Stanisław Grodziski 11-20
Małżeństwo w ustawodawstwie synodalnym Kościoła polskiego w późnym średniowieczu PDF
Beata Wojciechowska 21-29

Rozprawy

Wybrane zagadnienia dotyczące statusu kobiet w prawie kolonii angielskich w Ameryce Północnej PDF
Katarzyna Maćkowska 31-44
Kontynuacja i zmiany w polskim republikanizmie XVII i XVIII wieku PDF
Dorota Pietrzyk-Reeves 45-74
Reconsidering Constitutional Formation – The Polish May Constitution 1791 as a masterpiece of constitutional communication PDF (English)
ULRIKE MÜßIG 75-93
Funkcjonowanie francuskiego modelu rejestracji stanu cywilnego w Polsce PDF
Piotr Zbigniew Pomianowski 95-106
Makarewicz a Liszt. Próba analizy porównawczej PDF
Danuta Janicka 107-128
Udział przedstawicieli nauki w pracach nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej. PDF
Marcin Łysko 129-167

Prace drobne i materiały

"O potrzebie reform ustroju i prawa Rzeczypospolitej szlacheckiej w świetle pierwszej polskiej powieści fantastyczno-naukowej z 1785 roku" PDF
Karol Łopatecki 169 - 189
"Historyczno-ideowe konotacje obrazu rewolucji w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego" PDF
Anna Citkowska - Kimla 191 - 209
"Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli w wybranych sprawach o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy państwa w latach 1946-1950" PDF
Karol Siemaszko 211-232

Z dziejów nauki historii prawa

Nauczanie prawa czy przepisów prawnych? PDF
Witold Wołodkiewicz 233-248
Izaak Gotfryd Goedtke (1691-1765). Z badań nad studiami uniwersyteckimi i karierami prawników doby oświecenia. PDF
Piotr Kitowski 249-257
Nauczanie prawa w Poznaniu w czasach stanisławowskich PDF
Wojciech Szafrański 259-284
Początki nauk prawno-finansowych w Polsce (do 1918 r.) PDF
Piotr Miłosz Pilarczyk 285-298
Nauczanie nauki administracji i prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. PDF
Przemysław Dąbrowski 299-322
Czy historia prawa jest nauką historyczną czy prawną? PDF
Jakob Maziarz 323-333
Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu fi lozofi cznego w nauczaniu historii idei PDF
Agnieszka Czarnecka 335-344

Rozmowy w redakcji

Z Profesorem Henrykiem Olszewskim rozmawia Małgorzata Materniak-Pawłowska PDF
Małgorzata Materniak - Pawłowska 345-355
Wspomnienia Profesora Adama Lityńskiego PDF
Adam Lityński 357-389

Recenzje i noty recenzyjne

Izabela Lewandowska-Malec, Demokracje polskie. Tradycje – współczesność – oczekiwania, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 424. PDF
Henryk Olszewski 391-394
Krzysztof Gombin, Trybunał Koronny. Ceremoniał i sztuka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 295. PDF
Piotr Miłosz Pilarczyk 395-396
Paweł Cichoń, Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827-1846. Studium historyczno-prawne, Kraków 2014, ss. 439. PDF
Marek Krzymkowski 397-399
Grzegorz Ławnikowicz, Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu. Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 454. PDF
Maciej Marszał 399-403
Maria Zabłocka, Romanistyka polska w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, Liber, Warszawa 2013, ss. 209. PDF
Marek Kuryłowicz 403-407

Kronika

Kronika PDF
Henryk Olszewski, Marek Stus, Wojciech Kriegseisen, Karolina Żernicka, Anna Stawarska-Rippel, Paweł Fiktus 409-417
List do Redakcji PDF
Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski, Mikołaj Tarkowski 419-420


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo