Prawo i jego nauczanie w Gdańskim Gimnazjum Akademickim od XVI do XIX wieku (1558-1810)

Main Article Content

Tadeusz Maciejewski

Abstrakt

W 1558 r. powstało Gimnazjum Gdańskie, jako czteroklasowy partykularz.W 1580 r. został on przekształcony w Gimnazjum Akademickie. Do istniejącychdotychczas sześciu klas dodano dwie nowe, akademickie, z których najwyższe (prima i secunda) uzyskały przywilej prowadzenia zajęć odpowiadającychuniwersyteckim wydziałom teologii, fi lozofi i, prawa i medycyny, wszakże bez możliwości nadawania stopni naukowych. Odrębna Katedra Prawa i Historii powstała w 1603 r. Były one bowiem nastawione na kształcenie ludzi zarównouczonych, jak i mających w przyszłości piastować najwyższe stanowiskaurzędnicze, nie tylko zresztą w samym Gdańsku, ale i w innych miastachpruskich oraz na dworze królewskim. Związane to było ściśle z równoczesnymnauczaniem historii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Maciejewski, T. (2018). Prawo i jego nauczanie w Gdańskim Gimnazjum Akademickim od XVI do XIX wieku (1558-1810). Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 111-126. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.07
Dział
Z dziejów nauki historii prawa