O prawie i sądach w dawnej Polsce. Refleksje nad monografią Adama Moniuszki Mazowieckie sądy ziemskie (1588-1648). Organizacja – funkcjonowanie – postępowanie, wyd. Capidoglio, Warszawa 2013, ss. 364

Main Article Content

Zbigniew Naworski

Abstrakt

Niedawno ukazały się trzy świetne monografie dotyczące prawa Rzeczypospolitej szlacheckiej, których autorami są młodzi i bardzo młodzi badacze, co pozwala żywić nadzieję na kontynuację badań ich starszych kolegów. Konstatacja ta dotyczy opisywanej tu, a wydanej niecałe dwa lata temu monografi i Adama Moniuszki. Refleksje na temat tej pracy wynikają nie tylko z zainteresowańpiszącego te słowa, ale także z faktu, że problematyka w niej poruszana, a także wysoki poziom merytoryczny wzbudziły duże zainteresowanie, choć doczekała się ona jednej tylko krótkiej recenzji, co prawda na łamach prestiżowych „Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Naworski, Z. (2018). O prawie i sądach w dawnej Polsce. Refleksje nad monografią Adama Moniuszki Mazowieckie sądy ziemskie (1588-1648). Organizacja – funkcjonowanie – postępowanie, wyd. Capidoglio, Warszawa 2013, ss. 364. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 289-302. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.15
Dział
Artykuły recenzyjne