Od godności dobrze urodzonych po egalitarne szlachectwo dla wszystkich. Szkice ze studiow nad ideą godności człowieka
PDF

Słowa kluczowe

prawa człowieka
wolność
doktryna liberalizmu
filozofia prawa XX w.

Jak cytować

Urbańczyk, M. (2014). Od godności dobrze urodzonych po egalitarne szlachectwo dla wszystkich. Szkice ze studiow nad ideą godności człowieka. Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(2), 153–184. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.07

Abstrakt

Zasada godności człowieka jest jednym z najważniejszych elementów systemu prawa. Jeden z amerykańskich teoretyków prawa drugą połowę XX w. nazwał wręcz erą godności1. Temu wzrostowi znaczenia godności w teorii i praktyce prawa towarzyszą zażarte dyskusje. Spory toczą się na wielu płaszczyznach, począwszy od tego, czym w istocie jest godność oraz jak ją zdefi niować (i czy jest to w ogóle możliwe), poprzez wskazanie jej początków i genezy, opisania ewolucji pojmowania tej idei, a skończywszy na funkcjach, jakie pełni, i roli, jaką odgrywa, lub powinna odgrywać, godność w systemie prawnym państw demokratycznych.

https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.07
PDF