Podstawy praw człowieka w Deklaracji Praw Wirginii w świetle myśli Johna Locke’a

Main Article Content

Piotr Tomczyk

Abstrakt

W historii praw człowieka Deklaracja Praw Wirginii z 1776 r. zajmuje szczególne miejsce. Jest to pierwszy dokument konstytucyjny, kodyfi kujący uprawnienia przysługujące każdemu człowiekowi z samej racji bycia istotą ludzką. W akcie tym dokonuje się przejście praw człowieka ze sfery myśli i idei do sfery konstytuującej ustrój państwowy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomczyk, P. (1). Podstawy praw człowieka w Deklaracji Praw Wirginii w świetle myśli Johna Locke’a. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 109-128. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.07
Dział
Prace drobne i materiały