Podstawy praw człowieka w Deklaracji Praw Wirginii w świetle myśli Johna Locke’a
PDF

Jak cytować

Tomczyk, P. (2017). Podstawy praw człowieka w Deklaracji Praw Wirginii w świetle myśli Johna Locke’a. Czasopismo Prawno-Historyczne, 68(2), 109–128. https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.07

Abstrakt

W historii praw człowieka Deklaracja Praw Wirginii z 1776 r. zajmuje szczególne miejsce. Jest to pierwszy dokument konstytucyjny, kodyfi kujący uprawnienia przysługujące każdemu człowiekowi z samej racji bycia istotą ludzką. W akcie tym dokonuje się przejście praw człowieka ze sfery myśli i idei do sfery konstytuującej ustrój państwowy.
https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.07
PDF