ROZWIJANIE KOMPETENCJI MEDIALNEJ WŚRÓD PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH W RAMACH PRACY W TANDEMIE ELEKTRONICZNYM. PROJEKT POLSKO-NIEMIECKI

Main Article Content

Sylwia Adamczak-Krysztofowicz
Anna Szczepaniak-Kozak

Abstrakt

Media literacy is one of the basic elements of a foreign languageteacher’s workshop. Foreign language teaching recommends using mediain the classroom not only because it facilitates learning and teaching,but also because it fosters learner autonomy, stimulates creativityand lowers the affective filter. Taking this into account, the authors considerhow to develop the media competence of future teachers of Englishand German as foreign languages from both theoretical and practicalperspectives. In the empirical part of the paper the authors presentthe aims, participants, stages and results of an e-tandem project thattargeted a group of Polish and German students.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Adamczak-Krysztofowicz, S., Stolarczyk, B. 2014. „Virtueller Spaziergang durch meinen und deinen Studienort. Ausgewählte Ergebnisse eines deutsch-polnischen E-Tandemprojekts zwischen der Technischen Universität Darmstadt und der Adam-Mickiewicz Universität Poznań” (w) Info DaF 6: 668-684.
 2. Adamczak-Krysztofowicz, S., Stork, A. 2013. „Unterrichtsmaterialien via elektronische Medien grenzüberschreitend entwickeln. Ausgewählte Ergebnisse eines Koopera-tionsprojekts zwischen Studierenden aus Poznań und Marburg“ (w) Fremdspra-chenunterricht – omnimedial? (red. S. Chudak). Frankfurt a.M.: Lang: 147-159.
 3. Beatty, K. 2010. Teaching and researching computer-assisted language learning. Har-low: Pearson.
 4. Bloom, B., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., Krathwohl, D. R. 1956. Taxonomy of educational objectives. Handbook I: Cognitive domain. New York: McKay.
 5. Coste, D., North, B., Sheils, J., Trim, J. 2003. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa: Wydawnictwa Centralne-go Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 6. Crowl, T. K., Kaminsky, S., Podell, D. M. 1997. Educational psychology: Windows on teaching. Madison, WI: Brown and Benchmark.
 7. Gajek, E. 2012. „Komunikacja językowa i międzykulturowa uczniów w projektach eTwinning”. Języki Obce w Szkole 3: 37-41.
 8. Glaser, E. M. 1941. An experiment in the development of critical thinking. New York: AMS.
 9. Górecka, J. 2009. „Specyfika i potencjał mediów elektronicznych a rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie zaawansowanym. Jak definiować cele edukacji medialnej w kontekście studiów neofilologicznych” (w) Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka (red. M. Filipiak i G. Ptaszek). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: 223-239.
 10. Grucza, F. 1997. „Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki” (w) Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce (red. M. Dakowska i F. Grucza). Warszawa: Wydawnictwo UW.
 11. Hutchings, G. A., Hall, W. 1992. „Authoring and evaluation of hypermedia for education”. Computers Education 18 (1-3): 171-177.
 12. Komorowska, H. 2001. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 13. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 2011. Dziennik Ustaw nr 253, pozycja 1520 polsl.pl/Informacje/ProcesBolonski/Documents/Dokumenty_MNiSW/ DzUNr253poz1520.pdf DW 14.07.2014.
 14. Lewicka, G. 2007. Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 15. Newby, D., Allan, R., Fenner, A-B., Jones, B., Komorowska, H., Soghikyan, K. 2007. Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków. Narzędzie re-fleksji w kształceniu nauczycieli języków obcych (EPS).Tłumaczenie z języka an-gielskiego M. Pawlak. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 16. Pawlak, M., Wolski, B. (red.) 2011. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce języków obcych. Poznań-Kalisz-Konin: Wydawnictwo PWSZ w Koninie i UAM w Poznaniu.
 17. Peryt-Poręba, A. (2011). „Akademicka pedeutologia informatyczno-medialna przyszłych nauczycieli polonistów”. www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/peryt.pdf DW 14.05.2015.
 18. Pfeiffer, W. 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: WAGROS.
 19. Schooler, J. W ., Fallshore, M., Fiore, S. M. 1995. „Epilogue: Putting insight into perspective” (w) The nature of insight (red. R. J. Sternberg i J. E. Davidson). Cambridge, MA: The MIT Press: 559-588.
 20. Wilczyńska, W. 2001. „Autonomizacja jako przedmiot badań glottodydaktycznych”. Neofilolog 19: 6-12.
 21. Wilczyńska, W. 2002. „ZT 3: Podmiotowość i autonomia jako wyznaczniki osobistej kompetencji komunikacyjnej” (w) Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej (red. W. Wilczyńska). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM: 51-68.