WPŁYW PRAKTYK NAUCZYCIELSKICH NA ROZWÓJ REFLEKSYJNOŚCI STUDENTÓW FILOLOGII ANGIELSKIEJ ORAZ NA ICH DALSZE DECYZJE ZWIĄZANE Z WYBOREM ZAWODU NAUCZYCIELA

Main Article Content

Marek Derenowski

Abstrakt

Taking part in teaching practice is supposed to help students of English
philology make the right decisions concerning their future teaching careers.
During their third year of studies they conduct 45 lessons individually.
During these teaching hours students have a unique opportunity
to put their theoretical knowledge into practice in the classroom and
decide if they really want to become teachers in the future. The study
presents data obtained from a short questionnaire and group interviews
conducted among philology students after their teaching practice.
It focuses on the students’ opinions concerning the influence of
teaching practice on the development of reflectivity and on the choice
of future career. Additionally, students were asked about the possible
reasons influencing their decisions about the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Czerepaniak-Walczak, M. 1995. „Refleksja zawodowa nauczyciela-wychowawcy, jej przedmiot, źródła, rola” (w) Nauczyciele Języków Obcych w dobie przemian (red. E. Zawadzka). Kraków: Impuls: 301-302.
 2. Dylak, S. 1996. „Kształcenie nauczycieli do refleksyjnej praktyki: zarys genezy, istoty i rozwoju koncepcji (studium literaturowe)”. Rocznik Pedagogiczny 19, 35-60.
 3. Gabryś-Barker, D. 2012. Reflectivity in pre-service teacher education. A survey of theo-ry and practice. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 4. Kwiatkowska, H. 2008. Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjo-nalne.
 5. Martinez, H. 2008. „The subjective theories of student teachers. Implications for teach-er education and research on learner autonomy” (w) Learner and teacher au-tonomy. Concepts, realities and responses (red. T. Lamb, H. Reinders). Amster-dam/Philadelphia: John Benjamins Pubishing Company: 103-124.
 6. Michońska-Stadnik, A. 2009. „Od wyboru podręcznika do rozwoju autonomicznego poznania. Rola refleksji w kształceniu nauczycieli języków obcych” (w) Nauczyciel języków obcych dziś i jutro (red. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pie-trzykowska). Poznań-Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu: 97-106.
 7. Myczko, K. 2009. „Kształcenie nauczycieli języków obcych i praktyka zawodowa” (w) Nauczyciel języków obcych dziś i jutro (red. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak,
 8. A. Pietrzykowska). Poznań-Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Ka-liszu. 157-166.
 9. Parzęcki, P. 2012. „'Q' praktyce kształcenia nauczycieli. Wstęp do dyskusji” (w) Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (red. M. Krzemiński, B. Ora-czewska). Włocławek: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku: 13-19.
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycieli, DzU Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
 11. Sobierańska, D. 2014. „Praktyki pedagogiczne jako ważne ogniwo w kształceniu nau-czycieli – założenia i realizacja projektu” (w) Razem poprzez zmiany w kształce-niu praktycznym przyszłych nauczycieli. (red. M. Sieńczewska). Warszawa: War-szawska Firma Wydawnicza. 85-108.
 12. Szymankiewicz, K. 2013. „Kształtowanie refleksyjnych postaw przyszłych nauczycieli języka francuskiego – rola internetowego, dydaktycznego forum dyskusyjnego”. Języki Obce w Szkole 01/2013, 46-51.
 13. Werbińska, D. 2006. Skuteczny nauczyciel języka obcego. Warszawa: Fraszka Edukacyj-na.
 14. http://www.wbc.poznan.pl/Content/9794/ch02s04.html