DIALOG DYDAKTYCZNY W UCZENIU SIĘ JĘZYKA OBCEGO
PDF

Słowa kluczowe

dialog dydaktyczny
(re)mediacja
specjalne potrzeby edukacyjne
trudności w nauce języka obcego

Jak cytować

Karpińska-Szaj, K., & Sujecka-Zając, J. (2019). DIALOG DYDAKTYCZNY W UCZENIU SIĘ JĘZYKA OBCEGO. Neofilolog, (52/1), 61–73. https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.6

Abstrakt

The article presents ‘didactic dialogue’ against the background of other interactive forms of remediation in foreign language learning. Drawing on the works of Antoine de La Garanderie, Reuven Feuierstein and Pierre Vermersch, three didactic approaches have been analyzed. Theoretical considerations have been illustrated with conclusions formulated on the basis of own studies on the use of dialogues in different educational contexts, which included: the diagnosis and remediation of language deficits of special educational needs students, remediation in the case of school failure in foreign language learning, and an interview after completing a task of retelling a story.

https://doi.org/10.14746/n.2019.52.1.6
PDF

Bibliografia

Barth B-M. (1993), Le savoir en construction. Former à une pédagogie de la compréhension. Paris: Retz.

Feuerstein R., Spire A. (2009), La pédagogie Feuerstein ou La pédagogie à visage humain. Latresne: Le Bord de l’eau.

Garanderie de La A. (1982), Pédagogie des moyens d’apprendre. Paris: Le Centurion.

Garanderie de La A. (1989), Défense et illustration de l’introspection. Paris: Le Centurion.

Gębal P. E. (2013), Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Kraków: Wydawnictwo Księgarni Akademickiej.

Jodłowiec M., Niżegorodcew A. (red.) (2007), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Karpińska-Szaj K. (2008), Motywacja jako konsekwencja działań dydaktycznych (na przykładzie pracy z uczniem z dysfunkcją mowy na lekcji języka obcego (w) Michońska-Stadnik A, Wąsik Z. (red.), Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych (tom 2). Wrocław: Wydawnictwo

Wyższej Szkoły Filologicznej, str. 255-264.

Karpińska-Szaj K. (2010), Dialog w metodzie indywidualnych przypadków. (w) Widła H. (red.) „Glottodydaktyka jako nauka. Neofilolog”, nr 34, str. 81-90.

Karpińska-Szaj K. (2013), Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Karpińska-Szaj K., Wojciechowska B. (2015), La performance morphosyntaxique dans les tâches de reformulation écrite. Cas d’étudiants débutants en FLE. (w) Gajos M. (red.) „Enseignement et apprentissage des sous-systèmes de langues romanes. Neofilolog”, nr 44/1, str. 73-90.

Le Poul H. (2002), Le dialogue pédagogique [w:] Éduquer [on-line], 1 | 2e trimestre 2002, mis en ligne le 15 octobre 2008, URL : http://rechercheseducations.revues.org/16 [DW 16.01.2016].

Michońska-Stadnik A., Wąsik Z. (red.) (2008), Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych (tom 2). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej.

Miller W. R., Rollnick S. (2014), Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rada Europy. ([2001]/2003), Europejski system opisu kształcenia językowego. Strasburg: Editions Dider.

Sujecka-Zając J. (2016), Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wstęp do glottodydaktyki mediacyjnej. Lublin/Warszawa, Werset/Instytut Romanistyki UW.

Vermersch P. (2014 [1994]), L’entretien d`explicitation. (8ème édition augmentée). Paris: ESF éditeur.

Wilczyńska W. (2007), Wielojęzyczność – przegląd problematyki w ujęciu dydaktycznym (w) Jodłowiec M., Niżegorodcew A. (red.), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 27-40.